2

Hơdôm Tơlơi Kơčrâo Brơi Kơ Tơlơi Kơkuh Pơpŭ

1Yom hloh kơ abih bang tơlơi, kâo pơtrŭt pơđu̱r ƀing gih iâu laĭ hur har kơ Ơi Adai brơi kơ rĭm čô laih anŭn bơni kơ Ñu kơ tơlơi Ñu hơmâo ngă laih kơ rĭm čô. 2Boh nik ñu, ƀing gih năng iâu laĭ brơi kơ ƀing pơtao laih anŭn kơ abih bang ƀing khua kơnŭk kơna pơkŏn, kiăng kơ ƀing ta dưi hơdip rơnŭk rơno̱m hăng rơnŭk hơđơ̆ng. Giŏng anŭn, ƀing ta či dưi pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn ngă mơta tơlơi Ñu kiăng kơ ƀing ta ngă yơh. 3Iâu laĭ kar hăng anŭn jing hiam klă laih anŭn pơmơak kơ Ơi Adai jing Pô Pơklaih ta yơh. 4Ñu jing Pô kiăng kơ pơklaih hĭ abih bang mơnuih mơnam laih anŭn pơdưi ƀing gơñu kiăng kơ thâo hluh boh hiăp sĭt Ñu yơh. 5Kơnơ̆ng hơmâo ha čô Ơi Adai laih anŭn ha čô Pô krah rơno̱m tŏng krah Ơi Adai hăng mơnuih mơnam, anŭn jing mơnuih Krist Yêsu yơh, 6jing Pô pơsăn hĭ laih Ñu pô kiăng kơ song mă kơ abih bang mơnuih mơnam. Ƀơi hrơi mông djơ̆ găl tơlơi anŭn pơrơđah kơ tơlơi Ơi Adai kiăng kơ pơklaih hĭ rĭm čô yơh. 7Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, Ơi Adai jao brơi laih kơ kâo pô jing ding kơna pơjao laih anŭn jing pô hyu pơtô. Hơget tơlơi kâo pơruai jing sĭt, kâo ƀu ƀlŏr ôh! Ñu ruah pơjao laih kâo kiăng kơ pơtô boh hiăp sĭt Ñu kơ ƀing mơnuih Tuai.
8Kâo kiăng kơ ƀing đah rơkơi amăng djŏp djang anih yơr đĭ tơngan iâu laĭ ƀơi anăp mơnuih kiăng kơ pơmơak kơ Ơi Adai, laih anŭn ƀu djơ̆ hil nač ƀôdah pơrơjăh hăng hlơi pô ôh.
9Kâo ăt kiăng mơ̆n kơ ƀing đah kơmơi buh hơô djơ̆ hơnơ̆ng hăng eng ao djơ̆ lăp, ƀu djơ̆ amoñ ƀŭk kiăng kơ pơang ƀôdah pơhrôp gơñu pô hăng mah, añŭ plĕr ƀôdah sum ao yom pơmă ôh. 10Pơala kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu năng ngă hơdôm tơlơi bruă hiam, djơ̆ lăp kơ ƀing đah kơmơi jing ƀing thâo kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai yơh.
11Tơdang amăng bruă kơkuh pơpŭ, ƀing đah kơmơi khŏm thâo dŏ rơiăt laih anŭn jao pô hlo̱m ƀo̱m kơ pô ba akŏ gơñu. 12Kâo ƀu brơi ôh kơ đah kơmơi pơtô pơhrăm ƀôdah hơmâo tơlơi dưi gah ngŏ kơ đah rơkơi. Ñu khŏm dŏ rơiăt yơh tơdang amăng bruă kơkuh pơpŭ. 13Kâo laĭ tơlơi anŭn yuakơ Ơi Adai pơjing rai Adam hlâo giŏng anŭn kăh HʼEwơ. 14Laih anŭn dơ̆ng, ƀu djơ̆ Adam ôh jing pô Satan plư, samơ̆ tơdang Satan plư, đah kơmơi yơh jing pô ngă soh hĭ. 15Samơ̆ Ơi Adai či pơklaih hĭ ƀing đah kơmơi tơdang ƀing gơñu hơmâo rai ană bă, tơdah ƀing gơñu ăt tŏ tui đaŏ kơnang kơ Ñu, khăp kơ ƀing arăng laih anŭn ngă tơlơi bruă pơmơak kơ Ñu laih anŭn jing djơ̆ lăp yơh.