4

Neeg yuav tso kev ntseeg tseg

1Vaj Ntsuj Plig qhia meej tias yav tom ntej yuav muaj qee leej tso kev ntseeg tseg tig mus ntseeg tej ntsuj plig uas dag ntxias thiab tej lus uas dab qhia. 2Tej no los ntawm cov neeg ncauj lus zoo siab phem uas txawj dag, lawv lub siab uas paub qhov zoo qhov phem raug hluavtaws kub tuag lawm. 3Lawv txwv tsis kheev sib yuav ua txij nkawm, thiab txwv tsis pub noj qee yam uas Vajtswv tsim cia rau cov uas ntseeg thiab paub txojkev tseeb, ua Vajtswv tsaug li noj tau. 4Vim txhua yam uas Vajtswv tsim cia puavleej zoo, tsis muaj ib yam dabtsi yuav txwv, tsuav yog ua Vajtswv tsaug li noj xwb, 5vim Vajtswv txojlus thiab tej lus thov twb ntxuav tej ntawd kom dawb huv lawm.

Yexus tus tub qhe uas zoo

6Yog koj qhia tej no rau cov kwvtij kuj yog koj ua Yexus Khetos tus tub qhe uas ua haujlwm zoo vim txojkev ntseeg tej lus thiab tej lus qhia zoo uas koj xyaum raws li lawm yug koj kom kheev hlob. 7Tsis txhob quav ntsej tej dab neeg uas rhuav tshem Vajtswv thiab tej kwv huam. Tiamsis koj yuav tsum ua lub neej xyaum kom tau lub siab uas hwm Vajtswv. 8Qhov uas muab lub cev xyaum twb muaj qabhau mentsis lawm, tiamsis lub siab uas hwm Vajtswv muaj qabhau rau txhua txojkev, vim muaj lo lus cog tseg rau txojsia tiam no thiab tiam tom ntej. 9Tej lus no tso siab tau thiab tsim nyog lees yuav kawg. 10Qhov uas peb ua haujlwm khwv thiab siv zog ua haujlwm kuj yog vim peb vam khom Vajtswv tus muaj txojsia nyob uas yog ib tsoom neeg tus Cawmseej, thiab qhov tseem ceeb nws yog cov ntseeg li Cawmseej.
11Cia li nkaw lus thiab qhia tej no. 12Tsis txhob cia leejtwg saib tsis taus qhov uas koj tseem hluas, tiamsis cia li ua yam ntxwv zoo rau cov ntseeg tsis hais kev hais lus kev ua haujlwm, kev sib hlub, thiab kev ntseeg kev dawb huv huvsi. 13Cia li kub siab nyeem Vajtswv txojlus rau sawvdaws mloog, thiab txhawb lawv lub zog thiab qhuab qhia mus txog thaum kuv tuaj txog. 14Tsis txhob hnov qab lub tswvyim uas muab pub rau koj raws li uas cev Vajtswv lus rau thaum cov saib xyuas pawg ntseeg tsa tes npuab koj. 15Cia li ua tej haujlwm no thiab siv zog ua kom txhua tus thiaj pom tias koj kheev hlob zuj zus. 16Cia li ua tib zoo saib koj tus kheej thiab tej uas koj qhia. Cia li xyaum raws li tej no tsis tu li, rau qhov yog koj ua li no koj yuav cawm tau koj tus kheej thiab cov uas mloog koj qhia kom dim.