5

Ranáq Ntrớu Ti-muthê Táq Yỗn Tỗp Sa‑âm

1Mới chỗi pai tacáh toâq mới sưoq máh cũai samiang thâu, ma cóq mới pai laviei ariang mới atỡng mpoaq mới. Máh alới ca noâng póng, cóq mới táq chóq alới ariang sễm ai mới. 2Máh cũai mansễm thâu, cóq mới táq chóq alới ariang mpiq mới. Cớp máh mansễm noâng póng, cóq mới táq o chóq alới ariang amuaq mới.
3Cóq mới yám noap máh cán cumai ca ŏ́q cũai chuai. 4Ma khân cán cumai noâng bữn con cớp châu, ki o yỗn alới ki apáh mứt pahỡm puai ngê Yiang Sursĩ na alới siem án, yuaq ranáq nâi la alới culáh loah cóng yỗn mpiq mpoaq, ayoaq achuaih. Máh ranáq ki la o yáng moat Yiang Sursĩ. 5Ma cán cumai ŏ́q cũai chuai, án ngcuang ống Yiang Sursĩ toâp chuai án, cớp án câu sễq níc tễ Yiang Sursĩ cu rangái cu sadâu. 6Ma khân cán cumai ĩt rangứh án bữm cớp yoc ễ puai ŏ́c bũi tâng dỡi nâi sâng, lứq pai mansễm ki noâng tamoong, ma riang án khoiq cuchĩt chơ. 7Cóq mới atỡng alới máh ŏ́c nâi yỗn cũai canŏ́h tỡ têq tếq alới. 8Ma khân bữn noau tỡ ễq siem sễm ai, tỡ la cũai tâng dống sũ, cũai ki la samoât riang án táh ngê sa‑âm Yê-su Crĩt tê. Ngkíq án cỡt sâuq hỡn tễ cũai tỡ yũah sa‑âm.
9Chỗi chĩc ramứh cán cumai tâng choâiq bữn ramứh cán cumai tỗp sa‑âm noau chuai, khân anhúq án tỡ yũah toâq tapoât chít cumo. Cớp cóq án la mansễm bữn ống muoi lám cayac sâng. 10Cóq bữn cũai canŏ́h khễn án, pai án táq ranáq o níc neq: Án rabán o con acái án. Án táq o chóq cũai tamoi. Án táq o chóq nheq tữh tỗp sa‑âm samoât riang án cỡt sũl alới. Án chuai cũai ramóh túh coat. Cớp án táq dũ ranáq o canŏ́h hỡ.
11Ma máh cán cumai noâng póng, mới chỗi chĩc ramứh alới tâng pơ choâiq ki. Cŏh lơ alới chuaq cayac tamái ễn, chơ alới táh chíq ngê Crĩt. 12Ngkíq alới táq lôih, yuaq alới táh máh ŏ́c par‑ữq tễ dâu. 13Cớp alới cỡt aloah, yoc ễ mut dống nâi dống ki táq ntỡng sa‑ữi santoiq tỡ cỡt ŏ́c. Ma hỡn tễ ki ễn, alới voŏq sâuq yớu, cớp táq ntỡng sa‑ữi ŏ́c tỡ o hỡ. 14Ngkíq cứq chanchớm o yỗn mansễm cumai noâng póng, yỗn alới têq chuaq cayac tamái, cớp bữn con ễn, cớp táq sarâng ranáq alới tâng dống sũ. Khân alới táq ngkíq, cũai ca ễ talốh tỗp sa‑âm lứq tỡ têq tếq alới. 15Bữn bĩq náq cán cumai khoiq táh ngê Yiang Sursĩ; chơ alới puai ngê yiang Satan ễn. 16Khân mansễm khoiq sa‑âm chơ, ma bữn cán cumai ỡt tâng dống sũ án, cóq án chứm siem cán cumai ki. Táq ngkíq ranáq nâi tỡ bữn toâq pỡ nheq tữh tỗp sa‑âm. Ngkíq tỗp sa‑âm têq chuai cán cumai canŏ́h, alới ca ŏ́q noau chứm siem.

Tỗp Sa‑âm Cóq Chuai Cũai Sốt Alới

17Máh alới ca sốt tỗp sa‑âm, khân alới táq ranáq o cớp atỡng ngê Yiang Sursĩ sarâng lứq, cóq tỗp sa‑âm yám noap cớp chuai alới yỗn bữn dũ tâc khám cha. 18Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq pai neq:
  “Bo ntroŏq tĩn saro yỗn anhia,
   anhia chỗi cusũm bỗq án.
  Cóq anhia yỗn án cha tê,
yuaq án táq ranáq yỗn anhia.”
Cớp tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq tê:
“Máh cũai tuthễ, cóq alới bữn cóng alới.”
19Khân bữn noau yoc ễ tếq cũai sốt tâng tỗp sa‑âm, khân tỡ bữn bar pái náq cũai mŏ pruam cớp án, ngkíq mới chỗi noap ŏ́c ki. 20Ma khân bữn cũai sốt tỗp sa‑âm, ma lứq táq lôih, cóq mới sưoq án yáng moat cũai sa‑âm canŏ́h, yỗn cũai canŏ́h tỡ ễq táq lôih ngkíq tê.

Ŏ́c Patâp Canŏ́h

21Yáng moat Yiang Sursĩ cớp Yê-su Crĩt, cớp yáng moat ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng hỡ, cứq patâp mới neq: Mới cupỗt yỗn khâm máh ŏ́c cứq khoiq patâp mới. Ma mới chỗi táq mpha chóq cũai nâi cớp cũai ki. Cóq mới táq machớng nheq chóq dũ náq cũai. 22Mới chỗi coâp satoaq atĩ tâng cũai canŏ́h táq tếc án cỡt cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Cŏh lơ ntun ễn khân cũai ki táq lôih, noau pai mới bữn lôih machớng án ki tê. Cóq mới ỡt mantoat o níc, chỗi yỗn mứt pahỡm mới bữn lôih.
23Cỗ púng mới bữn sa‑ữi ramứh a‑ĩ, ngkíq mới chỗi nguaiq ống dỡq miat. Ma o yỗn mới nguaiq bĩq blŏ́ng nho dŏq chuai púng mới yỗn cỡt bán.
24Bữn cũai táq lôih, hái hữm lôih alới raloaih lứq. Cớp Yiang Sursĩ lứq tếq lôih ki tễ nhũang cũai ki tỡ yũah toâq yáng moat án. Ma bữn cũai canŏ́h táq lôih tê, ma hái tỡ bữn hữm yũah lôih alới. Ma toâq tangái parsốt, lứq hái dáng lôih alới. 25Machớng ki tê bữn cũai táq ranáq o, hái hữm raloaih lứq ranáq alới táq. Ma khân hái tỡ bữn hữm raloaih ranáq o ki, mŏ noâng Yiang Sursĩ hữm. Alới tỡ têq cutooq tễ án máh ranáq o alới táq.