5

Tes haujlwm uas saib xyuas cov ntseeg

1Tsis txhob cem tus yawg laus twg, tiamsis ntuas nws zoo ib yam yog koj txiv. Cia li saib cov hluas ib yam li yog koj kwvtij, 2thiab saib cov pojniam laus ib yam li yog koj niam, thiab saib cov pojniam uas tseem hluas ib yam li yog koj tus muam ntawm lub siab dawb huv.
3Cia li saib taus cov poj ntsuam uas tsis muaj chaw vam khom leejtwg. 4Yog tus poj ntsuam twg muaj tub ki xeeb ntxwv, kuj cia cov menyuam ntawd kawm paub ua raws li Vajtswv hais rau lawv tsev neeg ua ntej thiab ua pauj lawv niam lawv txiv tej txiaj ntsig, vim qhov uas ua li no hum Vajtswv lub siab. 5Tus poj ntsuam uas tsis muaj chaw vam uas nyob ib leeg xwb nws yeej vam ntsoov thiab taij thov thiab thov Vajtswv pab nruab hnub hmo ntuj tsis tu li. 6Tiamsis tus poj ntsuam uas tsis tsheej haj txawm yog nws tseem ciaj los kuj tiv li tuag lawm. 7Cia li qhia tej no rau lawv xwv lawv thiaj tsis raug thuam. 8Yog leejtwg tsis yug nws cov kwvtij thiab qhov loj tsis yug nws tsev neeg, tus ntawd twb tso kev ntseeg tseg lawm, nws tseem phem dua tus uas tsis tau ntseeg thiab.
9Cia li nce npe cov poj ntsuam uas hnub nyoog tsis qes dhau rau caum xyoo thiab yuav tib zaug txiv tej npe rau hauv phau ntawv xwb. 10Tus pojniam ntawd yuav tsum yog tus uas muaj koob meej rau qhov uas ua haujlwm zoo xws li muaj siab tu menyuam, nyiam txais qhua, ntxuav cov xov dawb kotaw, pab cov neeg txom nyem thiab siv zog ua txhua yam haujlwm zoo. 11Tiamsis tsis txhob nce cov poj ntsuam hluas hluas npe rau hauv ntawv, vim tias thaum lawv txojkev ntshaw ua rau lawv tso Khetos tseg lawv kuj xav yuav txiv dua, 12ces lawv thiaj muaj txim vim yog tsis ua raws li uas cog lus cia ua ntej lawd. 13Dua li ntawd lawv tseem xyaum ua neeg tub nkeeg, nyiam mus cuav zej cuav zos, thiab tsis yog tub nkeeg xwb tseem taug xaiv thiab tab kaum lwm tus thiab hais tej lus uas tsis tsim nyog hais. 14Vim li no kuv thiaj xav kom cov poj ntsuam hluas hluas rov yuav txiv, muaj menyuam, saib vaj saib tsev xwv yeeb ncuab thiaj tsis tau kev thuam. 15Rau qhov muaj qee leej yuam kev raws dab Xatas mus lawm. 16Yog cov pojniam uas ntseeg leejtwg muaj txheeb ze ua poj ntsuam, kuj cia nws pab yug lawv cov ntawd. Tsis txhob cia ua nra rau pawg ntseeg xwv pawg ntseeg thiaj pab tau cov poj ntsuam uas tsis muaj chaw vam tiag tiag.
17Cia li suav tias cov saib xyuas pawg ntseeg uas kav zoo tsim nyog tau tshav ntuj ob npaug, yimhuab tsim nyog muab rau cov uas siv zog piav Vajtswv txojlus thiab qhuab qhia, 18rau qhov Vajtswv txojlus sau cia hais tias, “Thaum nyuj tabtom tsuj qeb tsuj mog, tsis txhob muab tawb looj nyuj qhov ncauj,” thiab “Tus tub zog tsim nyog tau nws li nqe zog.” 19Tsis txhob ntseeg tej lus uas iab hiam tus saib xyuas cov ntseeg twg, yuav yog muaj ob leeg lossis peb leeg ua timkhawv thiaj ntseeg xwb. 20Cov uas tseem ua txhaum, koj cia li ntuas lawv tab meeg sawvdaws, kom lwm tus thiaj paub ntshai. 21Kuv nkaw lus rau koj tab meeg Vajtswv thiab tab meeg Yexus Khetos thiab tab meeg cov tubtxib saum ntuj uas xaiv cia lawd kom koj tuav rawv tej lus no cia tsis txhob saib leejtwg ntsej muag thiab tsis txhob tuaj leejtwg tog. 22Tsis txhob maj muab tes npuab tsa leejtwg, thiab tsis txhob koom nrog lwm tus ua txhaum. Cia li tsom kwm koj tus kheej kom dawb huv mus li.
23Tsis txhob haus dej xwb, tiamsis koj yuav tsum haus mentsis cawv txiv hmab thiaj pab tau koj lub plab thiab pab qhov uas koj pheej muaj mob.
24Qee leej tej kev txhaum mas tshwm los meej tamsid mas coj ncaj nraim mus raug txiav txim uas nyob tom hauv ntej. Tiamsis lwm tus tej kev txhaum tshwm los meej rau yav tom qab. 25Qhov uas ua zoo kuj yuav tshwm los meej ib yam nkaus thiab, txawm yog qee yam tsis tau tshwm los thaum ntawd los yuav muab npog cia mus li tsis tau.