5

Tơlơi Pơmĭn Ƀlơ̆ng Kơ Ƀing Đah Kơmơi Kơmai, Ƀing Kŏng Tha Laih Anŭn Ƀing Hlŭn

1Anăm pơhiăp ƀuăh kơtang kơ sa čô pô tha ôh, samơ̆ pơalum pơđu̱r kơ ñu kar hăng ñu jing ama ih pô. Ngă bĕ kơ ƀing hlak ai jing kar hăng ƀing ayŏng adơi ih pô, 2kơ ƀing đah kơmơi tha jing kar hăng ƀing amĭ laih anŭn kơ đah kơmơi hlak ai jing kar hăng amai adơi, hăng pran jua jơngeh hlo̱m ƀo̱m yơh.
3Pơpŭ pơyom bĕ kơ ƀing đah kơmơi kơmai, jing ƀing kơƀah kiăng biă mă laih anŭn răk rong brơi kơ ƀing gơñu. 4Samơ̆ tơdah pô đah kơmơi kơmai hơmâo ƀing ană tơčô, brơi kơ ƀing ană tơčô ñu anŭn thâo pơpŭ pơyom răk rong brơi kơ gơ̆ amăng sang anŏ gơñu pô hlâo. Tơdang ngă tơlơi anŭn, ƀing gơñu dưi hơdơr tơngia kla glaĭ amĭ gơñu ƀôdah yă gơñu yơh tơdang răk rong brơi kơ ƀing gơ̆, yuakơ tơlơi anŭn jing pơmơak kơ Ơi Adai yơh. 5Pô đah kơmơi kơmai, jing pô kơƀah kiăng biă mă laih anŭn dŏ hơjăn păn, čang rơmang kơ Ơi Adai laih anŭn tŏ tui iâu laĭ hrơi mlam rơkâo kơ Ơi Adai djru brơi yơh. 6Samơ̆ bơ kơ pô đah kơmơi kơmai, jing pô kơnơ̆ng hơdip mơak ngui ngor đôč, jing kar hăng djai yơh wơ̆t tơdah ñu ăt dŏ hơdip mơ̆n. 7Ăt pha brơi bĕ kơ ƀing arăng hơdôm tơlơi kơčrâo brơi anŭn, kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi ƀuăh kơ ƀing gơñu kơ tơlơi ngă soh. 8Tơdah hlơi pô ƀu djru brơi kơ ƀing adơi ai ñu, boh nik ñu kơ sang anŏ ñu pô, ñu anŭn hơmâo lui hĭ laih tơlơi đaŏ kơnang kơ Krist laih anŭn jing hĭ sat ƀai hloh kơ mơnuih ƀu đaŏ yơh.
9Ƀu hơmâo pô đah kơmơi kơmai pă ôh arăng dưi čih ƀơi pra̱ng anăn ƀing đah kơmơi kơmai kiăng kơ tŭ tơlơi djru tơdah aka ƀu hơmâo nămpluh thŭn, laih anŭn ăt hơmâo hơdip tŏng ten laih mơ̆n hăng rơkơi ñu, 10laih anŭn ƀing arăng thâo krăn rơđah kơ hơdôm bruă mơnuă hiam ñu, kar hăng tơlơi răk rong ƀing ană bă, pơrơđah tơlơi rơhao rơhmač, rao tơkai ƀing đaŏ, djru kơ ƀing mơnuih rŭng răng laih anŭn jao ñu pô kơ djŏp mơta bruă hiam klă yơh.
11Samơ̆ bơ kơ ƀing đah kơmơi kơmai hlak ai, anăm čih anăn gơñu ƀơi pra̱ng anăn ôh. Yuakơ tơdang tơlơi amoaih khăp dŏ rơkơi gơñu jing kơtang hloh kơ tơlơi ƀing gơñu jao pô kơ Krist, ƀing gơñu khŏm dŏ rơkơi yơh. 12Tui anŭn, Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu, yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmâo ngă laih ôh tơlơi ƀing gơñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng Ñu ƀing gơñu kiăng kơ ngă. 13Ƀing gơñu juăt jing hĭ dŏ đôč čuă ngui lu sang phara phara. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing gơñu ƀu khăp ngă tơlơi hơget ôh, samơ̆ ƀing gơñu bŏ hrŏ pơhiăp rơkŭt tă tăn laih anŭn jing ƀing pơtơpăk hăng ƀing arăng, jing hơdôm mơta tơlơi ƀing gơñu ƀu năng ngă ôh. 14Tui anŭn yơh, kâo djru pơmĭn brơi kơ ƀing đah kơmơi kơmai hlak ai, dŏ hĭ rơkơi bĕ, kiăng kơ hơmâo rai ană bă, kiăng kơ git gai sang anŏ gơñu laih anŭn kiăng kơ ƀu brơi ôh kơ pô rŏh ayăt hơmâo tơlơi mơyŭn kiăng kơ pơhiăp ƀuăh sat kơ ƀing gơñu. 15Hơmâo đơđa ƀing đah kơmơi kơmai hlak ai jing ƀing hơmâo lui hĭ laih tơlơi tui gưt kơ Ơi Adai kiăng kơ ngă tơlơi Satan kiăng kơ ƀing gơñu ngă.
16Tơdah pô đah kơmơi đaŏ, jing pô hơmâo đơđa ƀing đah kơmơi kơmai amăng sang ñu, khŏm djru bĕ kơ ƀing gơñu laih anŭn anăm lui brơi kơ Sang Ơi Adai răk rong brơi kơ ƀing gơñu ôh, kiăng kơ Sang Ơi Adai dưi djru ƀing đah kơmơi kơmai pă jing ƀing kơƀah kiăng biă mă yơh.
17Ƀing đaŏ pơkŏn năng pơpŭ pơyom kơ ƀing kŏng tha, jing ƀing wai lăng bruă Sang Ơi Adai hiam, laih anŭn ăt năng kla kơ ƀing gơñu hiam klă mơ̆n, boh nik ñu kơ ƀing hlơi pô mă bruă pơtô pơblang laih anŭn pơtô pơhrăm yơh. 18Yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo tơlơi yom phŭn anai, “Anăm troă hĭ tơƀông sa drơi rơmô tơdang ñu kuă pơdai ôh” laih anŭn “Pô mă bruă lăp tŭ mă prăk apăh ñu yơh.” 19Anăm hơmư̆ tŭ tơlơi arăng phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô kŏng tha ôh tơdah ƀu hơmâo ôh dua klâo čô ngă gơ̆ng jơlan brơi kơ tơlơi anŭn. 20Tơdang sa čô kŏng tha ngă soh, ih khŏm ƀuăh pơkra ñu anŭn ƀơi anăp arăng yơh kiăng kơ ih dưi pơkơđiăng hĭ ƀing mơnuih pơkŏn mơ̆n.
21Ƀơi anăp Ơi Adai, Krist Yêsu laih anŭn ƀơi anăp ƀing ling jang hiam Ơi Adai ruah mă laih, kâo pơđar kơ ih kiăng kơ tui gưt hơdôm tơlơi kâo hơmâo pơtă laih kơ ih pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing kŏng tha. Anăm lăng kơ arăng glông be̱r ôh, laih anŭn pơpŭ pơyom pơdơ̆ pơđơ̱r bĕ kơ abih bang mơnuih.
22Anăm ječ ameč ruah pơjao hlơi pô kiăng kơ jing sa čô kŏng tha ôh, yuakơ tơdah ih ngă, huĭdah ih či kơpăk hrŏm hăng tơlơi soh ñu anŭn. Răng bĕ kơ ih pô kiăng kơ jing jơngeh rơgoh.
23Anăm ih kơnơ̆ng mơñum ia ƀlăng đôč ôh samơ̆ kơđai glaĭ yua bĕ ƀiă ia tơpai yuakơ tơlơi ruă hlŭng ih hăng tơlơi ruă pơkŏn ih.
24Đơđa ƀing mơnuih ngă soh rơđah rơđo̱ng tơl ƀing arăng dưi thâo krăn hĭ tơlơi anŭn mơtam hlâo kơ hrơi ƀing gơñu tŭ phat kơđi, samơ̆ đơđa ƀing mơnuih pơkŏn ngă soh hơgŏm, tui anŭn ƀing arăng kơnơ̆ng dưi thâo krăn kơ tơlơi anŭn tơdơi đôč yơh. 25Ăt kar kaĭ mơ̆n, đơđa mơnuih ngă hơdôm bruă hiam ƀing arăng dưi ƀuh mơtam yơh, laih anŭn đơđa ƀing pơkŏn ngă hơdôm bruă hiam ƀing arăng ƀu dưi ƀuh mơtam ôh, samơ̆ ƀing gơñu či thâo kơ hơdôm tơlơi anŭn tơdơi yơh.