10

Puo Mansễm Tễ Cruang Sê-ba Toâq Sa‑óh

1Toâq puo mansễm tễ cruang Sê-ba sâng parchia tễ puo Sa-lamôn cớp dáng án puai Yiang Sursĩ, ngkíq án pỡq chu vil Yaru-salem yoc ễ chim Sa-lamôn na máh santoiq blớh coat lứq. 2Án dững máh cũai ayững atĩ sa‑ữi lứq pỡq cớp án, dếh crơng cachúc cớp sana, yễng sa‑ữi lứq, cớp tamáu moat, án patiang tâng cloong lac‑da. Toâq án ramóh puo Sa-lamôn, chơ án blớh tễ dũ ramứh án yoc ễ dáng. 3Puo Sa-lamôn ta‑ỡi án dũ ramứh; tỡ bữn ŏ́c ntrớu ma án tỡ têq ta‑ỡi. 4Tữ puo mansễm tễ Sê-ba dáng tễ ŏ́c roan rangoaiq puo Sa-lamôn cớp hữm dống puo ỡt, 5dếh hữm máh crơng sana án aloŏh yỗn cha, máh ntốq cũai ayững atĩ puo ỡt, máh ranáq cũai ayững atĩ án táq, máh tampâc alới tâc, cớp máh tampâc cũai hâu bo án cha pêl bũi, dếh máh crơng án chiau sang tâng Dống Sang Toâr hỡ, dũ ranáq nâi táq yỗn puo mansễm sâng salễh cớp dớt lứq. 6Puo mansễm pai chóq puo Sa-lamôn neq: “Máh ŏ́c parchia parhan tễ anhia ca hếq khoiq sâng pỡ cruang hếq, tễ ranáq anhia táq, cớp tễ ŏ́c roan rangoaiq anhia, dũ ŏ́c ki la pĩeiq nheq. 7Ma hếq tỡ bữn noap santoiq alới táq ntỡng toau moat hếq hữm bữm. Ŏ́c hếq sâng tỡ yũah tadĩ loâng tễ ŏ́c roan rangoaiq cớp ŏ́c sốc bữn tễ anhia. 8Máh cũai táq ranáq anhia cớp máh cũai ayững atĩ anhia la bữn ŏ́c bốn lứq cỗ alới têq tayứng yáng moat anhia cớp bữn tamứng níc santoiq roan rangoaiq anhia. 9Lứq khễn Yiang Sursĩ, Ncháu anhia! Án khoiq apáh yỗn anhia dáng án bũi pahỡm cớp anhia, yuaq án chóh anhia yỗn cỡt puo cũai I-sarel. Cỗ Yiang Sursĩ ayooq cũai I-sarel mantái níc, yuaq ngkíq án chóh anhia yỗn cỡt puo tỗp alới, dŏq anhia táq pĩeiq cớp tanoang o níc.”
10Chơ puo mansễm chiau yỗn puo Sa-lamôn máh crơng neq: Yễng sám pỗn tân, crơng phuom, cớp tamáu moat sa‑ữi lứq. Tỡ nai bữn crơng phuom canŏ́h li cớp crơng phuom puo mansễm tễ cruang Sê-ba dững yỗn puo Sa-lamôn.
11(Máh cũai dững tuoc puo Hi-ram dững achu yễng tễ cruang Ô-phia, bữn aluang moat, cớp tamáu moat sa‑ữi lứq. 12Puo Sa-lamôn ĩt aluang nâi táq rakêng Dống Sang Toâr cớp dống án ỡt, dếh táq achúng cớt achúng toâr yỗn cũai khễuq tapáih crơng lampỡiq. Aluang nâi la aluang o lứq; tễ ki toau sanua tỡ nai hữm noâng noau amut aluang nneq tâng cruang I-sarel.)
13Puo Sa-lamôn yỗn puo mansễm tễ cruang Sê-ba bữn dũ ramứh án sễq. Án yỗn sa‑ữi hỡn tễ máh crơng puo mansễm dững yỗn án. Chơ puo mansễm cớp máh cũai ayững atĩ án chu loah pỡ cruang Sê-ba.

Puo Sa-lamôn Cỡt Sốc Lứq

14Dũ cumo puo Sa-lamôn bữn roap yễng ntâng sám bar chít la pái tân, 15ma tỡ bữn noap dếh ĩt thễq tễ máh cũai chếq chỡng, lơi tễ chếq chỡng, cớp máh crơng án bữn tễ máh puo Arap, cớp práq máh cũai sốt tễ dũ vil tâng cruang I-sarel dững yỗn án hỡ. 16Puo Sa-lamôn táq khễl toâr bar culám lám, dũ lám blom toâq yễng, ntâng sám pái ki-lô tadĩ. 17Cớp án táq khễl cớt pái culám lám, dũ lám blom toâq yễng ntâng sám bar ki-lô. Máh khễl ki án dững dŏq tâng clống dống puo ca noau amứh Dống Aluang Tễ Sarứng Lê-banôn. 18Án táq cachơng puo tacu toâr lứq, noau pasang cachơng toâq paluac achĩang cớp blom toâq yễng muoi chít. 19-20Cachơng ki bữn cál ntruang tapoât ngcál, dũ ngcál bữn rup cula samín ỡt bar coah; nheq tữh máh rup cula samín la muoi chít la bar lám. Yáng clĩ cachơng bữn rup plỡ ntroŏq; bar coah ntốq achúh ngcŏ́ng bữn rup cula samín. Tỡ bữn cruang aléq bữn cachơng puo ariang cruang nâi.
21Máh cachoc dỡq puo Sa-lamôn noau táq toâq yễng nheq, cớp máh crơng tâc tâng Dống Aluang Tễ Sarứng Lê-banôn la noau táq toâq yễng tê. Tỡ bữn crơng radỡng ntrớu ma táq toâq práq, cỗ práq dỡi puo Sa-lamôn ŏ́q kia. 22Puo Sa-lamôn bữn muoi tỗp cũai dững tuoc ca pỡq cớp tỗp cũai dững tuoc puo Hi-ram. Dũ pái cumo, tỗp tuoc án píh chu, patiang achu yễng, práq, paluac achĩang, tamứr toâr cớp tamứr cớt.
23Puo Sa-lamôn sốc hỡn cớp roan rangoaiq hỡn tễ máh puo canŏ́h tâng cốc cutễq nâi. 24Máh cũai chũop cruang tâng cutễq nâi yoc lứq toâq tamứng ŏ́c roan rangoaiq Yiang Sursĩ yỗn án bữn. 25Cũai aléq ca toâq, alới dững crơng mpon yỗn án, la crơng táq toâq práq cớp yễng, tampâc, crơng choac, crơng cachúc cớp sana, aséh, cớp aséh lai. Ranáq nâi bữn níc dũ cumo.
26Puo Sa-lamôn parỗm sễ aséh rachíl la 1,400 lám cớp aséh 12,000 lám. Án dŏq sễ aséh rachíl cớp máh aséh tâng vil Yaru-salem cớp tâng vil canŏ́h hỡ. 27Bo Sa-lamôn cỡt sốt, práq tiaq tâng vil Yaru-salem cỡt sa‑ữi machớng tamáu miat sâng. Cớp aluang sê-da la cỡt sa‑ữi machớng nỡm tarúng tễ cuar cóh cruang Yuda. 28Puo Sa-lamôn chỡng aséh tễ máh cruang Musur cớp Si-lasia, la ntốq máh cũai ayững atĩ puo loŏh ravoât dŏq chỡng crơng yỗn án. 29Muoi lám sễ aséh rachíl ca dững achu tễ cruang Ê-yip-tô alới chỡng tapoât culám ŏ́c práq; muoi lám aséh alới chỡng muoi culám sỡng chít ŏ́c práq. Máh cũai ayững atĩ puo dững chếq sễ aséh rachíl cớp aséh yỗn puo cũai Hêt cớp puo cũai Si-ri.