13

Người của Thượng Đế từ Giu-đa

1Khi Giê-rô-bô-am đang đứng dâng hương trước bàn thờ thì có một người của Thượng Đế vâng lời Chúa Hằng Hữu từ Giu-đa đến Bê-tên. 2Người này vâng lệnh của Chúa và quở trách bàn thờ: "Bàn thờ! Bàn thờ! Nghe đây, lời Chúa Hằng Hữu phán: 'một con trai sinh trong dòng Đa-vít tên là Giô-si-a, là người sẽ thiêu trên mày các thầy tế lễ của các đền miếu trên đồi cao, và đốt trên mày hài cốt của người chết.'" 3Cùng lúc đó, người của Thượng Đế loan báo: "Đây là dấu hiệu Chúa Hằng Hữu làm: bàn thờ sẽ bể ra, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống."
4Khi nghe lời người của Thượng Đế tuyên bố nghịch với bàn thờ ở Bê-tên, vua Giê-rô-bô-am liền đưa tay (từ phía bàn thờ) và truyền lệnh: "Bắt nó đi!" Nhưng cánh tay đang đưa ra của vua liền khô cứng, không co lại được. 5Ngay lúc đó, bàn thờ bể ra, tro trên bàn thờ đổ xuống, đúng như lời người của Thượng Đế đã vâng theo lời Chúa Hằng Hữu báo. 6Thấy vậy, nhà vua lên tiếng, nói với người của Thượng Đế: "Xin ông thưa với Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế của ông, để cầu nguyện cho tôi và xin cho cánh tay tôi có thể co lại như cũ." Người của Thượng Đế liền cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu và vua co tay lại được như cũ. 7Vua liền nói: "Mời ông về cùng tôi để nghỉ ngơi cho lại sức, và tôi sẽ tặng ông một món quà." 8Người của Thượng Đế đáp: "Dù nhà vua có cho tôi phân nửa tài sản tôi cũng không thể về với nhà vua, và cũng không ăn bánh hay uống nước tại chỗ này. 9Vì Chúa Hằng Hữu có bảo tôi: "Con không được ăn bánh uống nước, và cũng không được theo con đường đã đến Bê-tên mà trở về." 10Vậy, người của Thượng Đế theo một con đường khác, chứ không đi trở lại con đường đã dẫn ông đến Bê-tên.
11Lúc đó một tiên tri già đang sinh sống ở Bê-tên. Con trai của ông này về thuật lại cho ông nghe những việc người của Thượng Đế đã làm tại Bê-tên và các lời người ấy đã nói với vua. 12Tiên tri già hỏi các con trai mình: "Người đó ở đâu? Đi đường nào?" Mấy người con liền chỉ cho cha con đường người của Thượng Đế đi, 13Tiên tri già bảo con: "Thắng lừa cho cha". Họ thắng lừa và ông liền lên cỡi. 14Tiên tri già đuổi theo người của Thượng Đế, thấy người này đang ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi, nên lên tiếng hỏi: "Ông có phải là người của Thượng Đế từ Giu-đa đến không? "Người kia đáp: "Phải, tôi đây." 15Tiên tri già tiếp: "Mời ông về nhà dùng bữa với tôi." 16Người của Thượng Đế từ chối: "Tôi không thể trở về với ông, cũng không vào nhà ông hay ăn bánh uống nước với ông tại chỗ này, 17vì có lời của Chúa Hằng Hữu phán với tôi rằng: 'Con sẽ sẽ không ăn bánh uống nước ở đó, cũng không theo con đường con đi đến Bê-tên để trở về." 18Người kia nói: "Tôi cũng là một tiên tri như ông. Có một thiên sứ đã vâng lệnh Chúa Hằng Hữu bảo tôi rằng: 'Đem người ấy về nhà, để người ấy ăn bánh uống nước."' Nhưng ông này nói dối. 19Nghe vậy, người của Thượng Đế về nhà với tiên tri cao niên và ăn bánh uống nước trong nhà ông này.
20Khi họ đang ngồi ăn, có lời của Chúa Hằng Hữu phán với tiên tri già. 21Ông này la lên, và nói với người của Thượng Đế ở Giu-đa rằng: "Chúa Hằng Hữu phán: 'Vì ngươi kháng cự lời của Chúa Hằng Hữu và không vâng theo mạng lệnh Chúa truyền cho ngươi, 22mà trở lại ăn bánh uống nước tại chỗ này, là nơi Chúa cấm ngươi không được ăn uống, nên xác ngươi sẽ không được chôn trong mộ địa của ông cha ngươi.' "
23Sau khi ăn uống xong, tiên tri già thắng lừa mình và mời tiên tri ở Giu-đa lên cỡi. 24Trên đường về, người này gặp một con sử tử, và bị sư tử giết chết. Xác người này nằm bên đường; con lừa đứng một bên, và sư tử cũng đứng bên xác chết. 25Có mấy người đi qua đấy, thấy xác chết trên đường, và sư tử đứng kề bên, nên vào thành tiên tri già ở và thuật lại điều họ đã thấy. 26Nghe tin này, tiên tri già, là người đã thuyết phục người của Thượng Đế trở lại, liền nói: "Đấy là người của Thượng Đế đã phản nghịch lời Chúa Hằng Hữu, nên Chúa sai sư tử xé xác, đúng như lời Chúa đã phán." 27Rồi ông bảo các con trai thắng lừa và họ liền vâng lời.
28Tiên tri già ra đi, thấy xác chết và thấy sư tử đứng một bên. Sư tử chẳng những không ăn thịt người chết mà cũng không giết con lừa. 29Ông liền ôm xác người của Thượng Đế, đặt lên lưng lừa đem về nhà. 30Khi đã vào thành, ông chôn xác người của Thượng Đế trong ngôi mộ đã chuẩn bị cho mình và than khóc: "Than ôi! Anh ơi!" 31Sau đó, ông căn dặn các con trai mình: "Khi cha qua đời, các con đem chôn cha vào ngôi mộ cha vừa chôn người của Thượng Đế, đặt cha bên cạnh xác người ấy; 32vì lời người ấy đã loan báo theo lệnh của Chúa Hằng Hữu về đền thờ ở Bê-tên và về các đền miếu trong các thành phố xứ Sa-ma-ri chắc chắn sẽ ứng nghiệm."
33Mặc dù đã nghe lời Chúa Hằng Hữu cảnh cáo, Giê-rô-bô-am vẫn không lìa bỏ con đường tà ác của mình. Nhưng vua lại lo tuyển mộ từ trong đám thường dân những thầy tế lễ cho các đền miếu trên đồi cao. Ai muốn làm thầy tế lễ đều được vua tấn phong để phục vụ tại các đền miếu đó.
34Chính tội ác này khiến vương quốc của Giê-rô-bô-am cùng cả gia đình ông bị tiêu diệt.