13

Tin-Hungh Nyei Douc Waac Mienh Donv Ye^lo^mbo^am

1Maaih dauh Tin-Hungh nyei mienh ziux Ziouv nyei waac cuotv mingh taux Mbetc^en. Wuov zanc Ye^lo^mbo^am souv jienv wuov ziec-dorngh weic buov hung. 2Tin-Hungh nyei mienh longc Ziouv nyei waac heuc jienv gorngv ziec-dorngh. Ninh gorngv, “Ziec-dorngh aac, ziec-dorngc! Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Ndaawitv nyei douh zong oix duqv dauh dorn, mbuox heuc Yo^si^yaa. Ninh oix yiem meih gu'nguaaic daix yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx nyei sai mienh, dongh ih zanc yiem naaiv fongc horc ziec nyei sai mienh. Ninh yaac oix yiem meih gu'nguaaic buov mienh nyei mbungv.’ ” 3Dongh naaic hnoi Tin-Hungh nyei mienh bun norm jangx-hoc. Ninh gorngv, “Naaiv se Ziouv gorngv nyei jangx-hoc. Naaiv norm ziec-dorngh oix mbaaix. Ziec-dorngh nyei saaiv ziouc zuqc dox guangc.”
4Ye^lo^mbo^am Hungh haiz Tin-Hungh nyei mienh heuc jienv gorngv Mbetc^en nyei ziec-dorngh wuov deix waac, ninh ziouc hluotv buoz cuotv ziec-dorngh, sung jienv gorngv, “Zorqv ninh maah!” Mv baac ninh sung cuotv ziangv wuov dauh mienh wuov jieqv buoz nqaai mi'aqv. Zungv maiv haih hluotv nzuonx. 5Ziec-dorngh yaac mbaaix mi'aqv. Ziec-dorngh nyei saaiv yaac zuqc dox cuotv hnangv Tin-Hungh nyei mienh ziux Ziouv nyei waac gorngv nyei jangx-hoc.
6Hungh diex gorngv mbuox Tin-Hungh nyei mienh, “Tov weic yie daux gaux jouh Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, zorc yie nyei buoz hnangv loz nor.” Tin-Hungh nyei mienh tengx ninh tov Ziouv, hungh diex nyei buoz ziouc longx hnangv loz wuov nor.
7Hungh diex gorngv mbuox Tin-Hungh nyei mienh, “Caux yie nzuonx biauv nyanc hnaangx. Yie yaac oix bun zingh nyeic meih.”
8Mv baac Tin-Hungh nyei mienh dau hungh diex, “Maiv gunv meih zorqv yietc buonc meih nyei jaa-dingh bun yie, yie maiv caux meih mingh. Yie yaac maiv yiem naaiv norm dorngx nyanc hnaangx, hopv wuom, 9weic zuqc maaih Ziouv nyei waac hatc yie, ‘Maiv dungx nyanc hnaangx, maiv dungx hopv wuom, yaac maiv dungx gan meih mingh wuov diuh jauv nzuonx.’ ” 10Hnangv naaic Tin-Hungh nyei mienh yangh ganh diuh jauv nzuonx. Maiv yangh ninh daaih Mbetc^en wuov diuh jauv nzuonx.
11Wuov zanc maaih dauh hnyangx-jeiv gox nyei douc waac mienh yiem Mbetc^en. Ninh nyei dorn zorqv dongh wuov hnoi wuov dauh Tin-Hungh nyei mienh yiem Mbetc^en zoux nyei caux gorngv nyei yietc zungv sic. Ninh caux hungh diex gorngv nyei waac ninh mbuo yaac gorngv nzengc mbuox ninh mbuo nyei die. 12Ninh mbuo nyei die naaic gaax, “Tin-Hungh nyei mienh yangh haaix diuh jauv mingh?” Ninh nyei dorn nuqv yiem Yu^ndaa daaih wuov dauh Tin-Hungh nyei mienh mingh nyei jauv. 13Ninh ziouc mbuox ninh nyei dorn, “Tengx yie zorqv geh orn buic jienv lorh.” Ninh mbuo buic ziangx lorh, ninh ziouc geh jienv aqv, 14ziouc geh jienv mingh zunc Tin-Hungh nyei mienh. Zunc zaaic, buatc ninh zueiz jienv mba'ong zuei ndiangx-gorn-ndiev. Ninh ziouc naaic, “Meih se yiem Yu^ndaa daaih, Tin-Hungh nyei mienh fai?”
 Wuov dauh dau, “Zeiz nyei.”
15Gox wuov dauh douc waac mienh mbuox ninh, “Caux yie nzuonx biauv nyanc hnaangx oc.”
16Tin-Hungh nyei mienh dau, “Yie maiv haih caux meih nzuonx mingh, maiv haih bieqc meih nyei biauv. Yie maiv haih caux meih yiem naaiv nyanc hnaangx, hopv wuom. 17Weic zuqc maaih Ziouv nyei waac mbuox yie, ‘Meih maiv dungx yiem naaiv nyanc hnaangx, hopv wuom, yaac maiv dungx yangh meih daaih wuov diuh jauv nzuonx.’+”
18Gox wuov dauh douc waac mienh gorngv, “Yie mv baac douc waac mienh hnangv meih nor. Maaih dauh fin-mienh ziux Ziouv nyei waac daaih mbuox yie, ‘Meih dorh ninh nzuonx taux meih nyei biauv weic bun ninh nyanc hnaangx, hopv wuom.’ ” (Mv baac naaiv dauh gorngv-baeqc nduov ninh.) 19Naaiv dauh Tin-Hungh nyei mienh ziouc caux ninh nzuonx biauv nyanc hnaangx, hopv wuom.
20Ninh mbuo zueiz jienv hnaangx-dieh nyei ziangh hoc, Ziouv nyei waac daaih taux gox wuov dauh douc waac mienh, dongh dorh Tin-Hungh nyei mienh nzuonx wuov dauh. 21Ninh ziouc heuc jienv gorngv mbuox yiem Yu^ndaa daaih wuov dauh Tin-Hungh nyei mienh, “ Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih ngaengc jienv Ziouv nyei waac, maiv ei jienv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, hatc meih nyei waac. 22Meih nzuonx daaih nyanc hnaangx, hopv wuom yiem Ziouv mbuox meih maiv dungx nyanc, maiv dungx hopv nyei dorngx. Weic naaiv meih nyei sei maiv duqv zangx yiem meih nyei ong-taaix mbuo nyei zouv.’+”
23Nyanc liuz hopv liuz, dorh Tin-Hungh nyei mienh nzuonx wuov dauh douc waac mienh zorqv geh orn buic jienv lorh bun ninh geh jienv. 24Gan jauv mingh wuov zanc, maaih dauh sienh cuotv daaih ngaatc ninh daic. Sei yaac guangc jienv wuov jauv. Lorh caux sienh souv jienv sei nyei ga'hlen. 25Maaih deix mienh jiex wuov, buatc sei guangc jienv jauv, sienh yaac souv jienv sei nyei ga'hlen. Ninh mbuo ziouc mingh taux gox wuov dauh douc waac mienh yiem nyei zingh gorngv mbuox mienh.
26Dorh Tin-Hungh nyei mienh nzuonx wuov dauh douc waac mienh haiz naaiv deix sic ninh gorngv, “Naaiv se Tin-Hungh nyei mienh, dongh ngaengc Ziouv wuov dauh. Weic naaiv Ziouv zorqv ninh jiu bun sienh ngaatc yaac daix ninh, hnangv Ziouv gorngv jiex mbuox ninh.”
27Douc waac mienh gorngv mbuox ninh nyei dorn, “Tengx yie zorqv geh orn buic jienv lorh.” Ninh mbuo ziouc buic ziangx aqv. 28Ninh ziouc mingh, buatc sei guangc jienv wuov jauv. Lorh caux sienh souv jienv sei ga'hlen. Sienh maiv nyanc sei yaac maiv ngaatc lorh. 29Douc waac mienh ziouc zorqv Tin-Hungh nyei mienh nyei sei daapv jienv lorh, dorh nzuonx ganh nyei zingh weic ninh nzauh nyiemv yaac zangx jienv wuov. 30Ninh zangx jienv ninh ganh nyei zouv. Ninh mbuo nzauh nyiemv ninh, yaac gorngv, “O yie nyei youz aac.”
31Zangx liuz, ninh aengx mbuox ninh nyei dorn mbuo, “Yie daic nyei ziangh hoc, meih mbuo oix zuqc zorqv yie caux naaiv dauh Tin-Hungh nyei mienh zangx. Zorqv yie nyei mbungv an jienv ninh nyei mbungv ga'hlen. 32Weic zuqc ninh longc Ziouv nyei waac heuc jienv gorngv Mbetc^en nyei ziec-dorngh caux Saa^maa^lie nyei norm-norm zingh yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx, za'gengh oix cuotv daaih zien nyei.”
33Naaiv deix sic cuotv liuz mv baac Ye^lo^mbo^am maiv guangc ninh zoux nyei waaic sic. Yiem zuangx mienh mbu'ndongx ninh orn mienh yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx zoux sai mienh. Haaix dauh maaih hnyouv zoux sai mienh, ninh ziouc orn zoux sai mienh, bun ninh mbuo yiem wuov deix zaangc zienh nyei dorngx. 34Hnangv naaiv zoux benx zuiz hoic Ye^lo^mbo^am nyei douh zong zuqc mietc, yiem naaiv lungh ndiev zutc mi'aqv.