15

A-bi-giam làm vua Giu-đa

1Năm thứ mười tám đời vua Giê-rô-bô-am (con Nê-bát), A-bi-giam lên làm vua Giu-đa, 2và cai trị ba năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người là Ma-a-ca, con gái A-bi-sa-lôm. 3Vua theo đường tội lỗi của cha mình, không hết lòng trung thành với Thượng Đế Hằng Hữu như Đa-vít, tổ tiên mình. 4Nhưng vì Đa-vít, Thượng Đế Hằng Hữu cho con cháu ông tiếp tục làm vua, như một ngọn đèn thắp ở Giê-ru-sa-lem trong thời gian thành này còn tồn tại. 5Đa-vít đã làm điều lương thiện trước mặt Chúa, suốt đời vâng theo lệnh Ngài, trừ ra vụ U-ri người Hết mà thôi, 6Trong thời A-bi-giam, chiến tranh giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp diễn.
7Các công việc khác của A-bi-giam đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 8A-bi-giam an nghỉ cùng tổ tiên mình, được chôn trong thành Đa-vít. A-sa, con trai vua lên ngôi kế vị.

A-sa làm vua Giu-đa

9Vào năm thứ hai mươi đời Giê-rô-bô-am vua Y-sơ-ra-ên, A-sa lên ngôi làm vua Giu-đa, 10và cai trị bốn mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Bà nội vua là Ma-a-ca, con gái A-bi-sa-lôm. 11A-sa làm điều lương thiện trước mặt Chúa, như Đa-vít tổ tiên đã làm. 12Vua đuổi bọn nam mãi dâm - tình dục đồng giới - ra khỏi xứ, phá bỏ các thần tượng do vua cha để lại. 13Vua cũng cách chức thái hậu Ma-a-ca, vì bà lập tượng thần Át-tạt-tê. Tượng này bị A-sa chặt xuống và đem thiêu tại suối Kít-rôn. 14Mặc dù miếu thờ trên các đồi cao không bị phá dỡ, nhưng trọn đời A-sa vẫn một lòng trung thành với Chúa. 15Vua đem vào Đền thờ Chúa những dụng cụ bằng bạc và vàng của cha mình và của chính mình hiến dâng cho Ngài.
16A-sa chinh chiến với Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên, trọn đời. 17Ba-ê-sa kéo quân đến vây thành Ra-ma, chặn đường giao thông của Giu-đa. 18Thấy thế, A-sa lấy hết vàng bạc còn lại trong kho Đền thờ Chúa và kho hoàng gia, giao cho sứ thần đem sang Đa-mách tặng Bên-ha-đát vua Sy-ri, với những lời sau: 19“Chúng ta nên liên minh với nhau như cha chúng ta đã làm. Tôi gửi theo đây một số vàng để tặng vua. Xin vua hủy hiệp ước liên minh với Ba-ê-sa vua Y-sơ-ra-ên, để Ba-ê-sa rút khỏi đất tôi."
20Bên-ha-đát đồng ý, sai các tư lệnh quân đội kéo quân đi đánh Y-sơ-ra-ên, tấn công các thành Y-sơ-ra-ên là Đan, A-bên Bết Ma-ca, cả vùng Ki-nê-rốt và đất Nép-ta-li. 21Nghe tin bị tấn công, Ba-ê-sa liền bỏ dở việc xây Ra-ma, rút về Tiệt-sa. 22A-sa kêu gọi toàn dân Giu-đa đến tháo gỡ gỗ và đá của Ba-ê-sa đang xây thành Ra-ma còn dang dở, đem xây thành Ghê-ba trong đất Bên-gia-min và thành Mích-ba.
23Các công việc khác của A-sa, quyền lực vua, và các thành vua xây đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. Lúc già, vua bị đau chân. 24A-sa an nghỉ với tổ tiên và được chôn với họ trong thành Đa-vít. Giô-sa-phát, con vua lên ngôi kế vị.

Na-đáp làm vua Y-sơ-ra-ên

25Na-đáp, con trai Giê-rô-bô-am lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên vào năm thứ hai đời A-sa vua Giu-đa, và trị vì được hai năm. 26Na-đáp làm điều ác trước mặt Chúa, theo gót cha mình phạm tội và lôi kéo Y-sơ-ra-ên tòng phạm.
27Ba-ê-sa, con A-hi-gia, người thuộc đại tộc Y-sa-ca mưu phản, giết Na-đáp trong khi đang cầm quân vây thành Ghi-bê-thôn của người Phi-li-tin. 28Việc xảy ra vào năm thứ ba đời A-sa vua Giu-đa. Và Ba-ê-sa lên ngôi làm vua. 29Vừa lên nắm quyền, Ba-ê-sa giết sạch người nhà Giê-rô-bô-am, không tha một mạng, đúng như lời Chúa dùng tôi tớ Ngài là A-hi-gia người Si-lô báo trước. 30Lý do vì Giê-rô-bô-am phạm tội và lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội, chọc giận Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên.
31Các công việc khác của Na-đáp đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 32Chiến tranh giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên xảy ra liên tục trong đời A-sa và Ba-ê-sa.

Ba-ê-sa làm vua Y-sơ-ra-ên

33Ba-ê-sa con A-hi-gia làm vua Y-sơ-ra-ên tại Tiệt-sa hai mươi bốn năm, bắt đầu từ năm thứ ba đời A-sa vua Giu-đa. 34Vua làm điều ác trước mặt Chúa, theo gót Giê-rô-bô-am, phạm tội và lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội.