15

Cov Yudas Tus Vajntxwv Anpiyas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 13.1–14.1)

1Thaum Nenpas tus tub Yelaunpau-as ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau kaum yim xyoo lawm, Anpiyas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, 2thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb xyoos. Anpiyas niam hu ua Ma-akas thiab yog Axaloos tus ntxhais. 3Anpiyas ua txhaum ib yam li nws txiv ua; nws yeej tsis hwm tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv li nws yawgkoob Daviv lawm. 4Tiamsis vim muaj Daviv, tus TSWV uas yog Daviv tus Vajtswv thiaj li pub Daviv tus xeebntxwv Anpiyas ua vajntxwv hloov nws chaw kav lub nroog Yeluxalees thiab tswj lub nroog ntawd nyob ruaj khov. 5Tus TSWV ua li ntawd, vim Daviv yeej ua haum tus TSWV lub siab thiab nws yeej tsis tau ua ib yam dabtsi hla dhau tus TSWV tej lus samhwm li, tsuas yog qhov uas nws tau ua rau Uliyas uas yog neeg Hitis xwb. 6Yelaunpau-as thiab Anpiyas nkawd rov pib ua rog sib tua mus txog thaum tas Anpiyas tiam neej li thiab. 7Dua li lwm yam uas Anpiyas ua tas los, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm.
8Anpiyas tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm Daviv lub nroog, thiab nws tus tub Axas ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Axas

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 15.15–16.6)

9Thaum Vajntxwv Yelaunpau-as ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau nees nkaum xyoo lawm, Axas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, 10thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau plaub caug ib xyoos. Nws pog yog Axaloos tus ntxhais Ma-akas. 11Axas ua lub neej ncaj ncees haum tus TSWV lub siab, ib yam li thaum ub nws yawgkoob Daviv tau ua los lawm. 12Nws muab cov txivneej thiab cov pojniam uas pheej ua niamntiav thiab txivntiav ntiab tawm hauv tej tsev teev dab hauv nws lub tebchaws mus, thiab nws muab tej mlom tooj uas nws cov yawgkoob ua coj mus povtseg huv tibsi. 13Axas muab nws pog Ma-akas lub meejmom uas yog poj vajntxwv txo tsis pub ua ntxiv lawm, vim nws yog tus uas hais kom txua tus mlom pojniam Aselas. Axas thiaj muab tus mlom ntawd txiav thiab coj mus hlawv rau hauv lub Hav Kiloos. 14Txawm yog Axas tsis tau muab tej tsev teev dab rhuav kom puastsuaj tas los nws yeej ua neeg ncaj ncees thiab muab siab npuab tus TSWV tas nws sim neej. 15Nws muab tej khoom uas nws txiv muab fij rau Vajtswv lawm, coj mus tso rau hauv lub Tuamtsev nrog tej nyiaj tej kub uas nws muab fij rau tus TSWV lawm.
16Cov Yudas tus Vajntxwv Axas thiab cov Yixalayees tus Vajntxwv Npasas rov ua rog mus txog thaum tas nkawd tiam neej. 17Cov Yixalayees tus Vajntxwv Npasas mus tua cov Yudas thiab tsim lub nroog Lamas ua chaw txiav kev tsis pub cov Yudas mus los. 18Yog li ntawd, Vajntxwv Axas thiaj muab tej kub uas seem hauv lub Tuamtsev thiab hauv lub loog rau nws cov nomtswv nqa mus rau pem lub nroog Damaxes thiab muab pub rau cov Xilias tus Vajntxwv Npeehadas uas yog Talee-moos tus tub thiab yog Hexi-oos tus xeebntxwv nrog cov lus uas hais li no: 19“Cia wb tuav tes ua phoojywg ib yam li thaud koj txiv thiab kuv txiv ua phoojywg los lawm. Cov nyiaj thiab cov kub no yog coj tuaj pub rau koj ua kev sib raug zoo. Nimno thov koj cia li txiav kev ua phoojywg nrog cov Yixalayees tus Vajntxwv Npasas kom nws thiaj thim nws cov tubrog tawm hauv kuv cheebtsam av mus.”
20Vajntxwv Npeehadas pom zoo ua li Axas hais thiab tso nws cov thawj tubrog coj lawv cov tubrog mus tua cov Yixalayees tej nroog. Lawv mus txeeb tau lub nroog Iyoos, lub nroog Das, lub nroog Anpees Npethes Ma-akas, cheebtsam uas ze lub Pasdej Kalilais thiab mus rau tagnrho cheebtsam Nathalis. 21Thaum Vajntxwv Npasas hnov tej xwm txheej no tshwm tuaj lawm, nws txawm tso tseg tsis tsim lub nroog Lamas ntxiv, thiab rov qab mus rau hauv lub nroog Tilexas lawm.
22Vajntxwv Axas thiaj li tso xov mus rau cov pejxeem txhua tus thoob plaws tebchaws Yudas, kom cia li tuaj pab tshem tej pobzeb thiab tej ntoo uas Npasas coj tuaj kho lub nroog Lamas ntawd povtseg. Axas muab tej khoom ntawd mus ua lub nroog Nkenpas uas nyob hauv cheebtsam Npeenyamees thiab lub nroog Mixepas.
23Dua li lwm yam uas Vajntxwv Axas ua tas los, nws lub peevxwm thiab tej nroog uas nws ua, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas cov Vajntxwv lub neej lawm. Tiamsis thaum nws laus lawm txawm muaj mob rau nws ob txhais kotaw. 24Axas tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog, thiab nws tus tub Yehausafas ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yixalayees Tus Vajntxwv Nadas

25Thaum Axas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau ob xyoos lawm, Yelaunpau-as tus tub Nadas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws kav tau ob xyoos. 26Nws coj cov Yixalayees mus ua txhaum rau tus TSWV ib yam li nws txiv.
27Ahiyas tus tub Npasas uas yog xeem Ixakhas tau ntxeev siab rau Nadas thiab muab Nadas tua thaum Nadas thiab nws cov tubrog tseem tabtom mus vij lub nroog Nkinpethoos hauv tebchaws Filitees. 28Ces Npasas thiaj ua vajntxwv hloov Nadas chaw. Thaum ntawd Axas twb ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau peb xyoos lawm. 29Txij thaum ntawd los Npasas muab Yelaunpau-as tsevneeg tua tuag tas raws li tus TSWV tej lus uas nws hais rau nws tus tubtxib Ahiyas uas yog tus cev Vajtswv lus hauv lub nroog Silaus, ces Yelaunpau-as tsevneeg raug tua tuag tu noob nrho tsis tshuav ib tug li. 30Qhov uas muaj tej xwm txheej no twb yog vim Yelaunpau-as ua rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv chim heev, vim tej kev txhaum uas nws ua thiaj coj cov Yixalayees mus ua txhaum.
31Dua li lwm yam uas Nadas ua tas los puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm. 32Cov Yudas tus Vajntxwv Axas thiab cov Yixalayees tus Vajntxwv Npasas rov ua rog mus txog thaum tas nkawd tiam neej li thiab.

Cov Yixalayees tus Vajntxwv Npasas

33Thaum Vajntxwv Axas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau peb xyoos lawm, Ahiyas tus tub Npasas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees, thiab nws nyob hauv lub nroog Tilexas kav tau nees nkaum plaub xyoos. 34Nws coj cov Yixalayees mus ua txhaum rau tus TSWV ib yam li Yelaunpau-as.