16

1Yawmsaub hais lus tuaj rau Hanani tus tub Yehu, yog hais tawm tsam Npa‑asa tias, 2“Kuv muab koj tsa sawv hauv cov hmoov av los ua thawj kav kuv cov neeg Yixayee, tiamsis koj taug nraim Yelaunpau‑as tus neev taw ua txhaum thiab tau coj kuv cov neeg Yixayee ua txhaum, mas lawv tej kev txhaum ua rau kuv chim kawg. 3Vim li no kuv yuav muab Npa‑asa thiab nws caj ces ntxuav kom tu noob nrho ua rau koj caj ces ib yam nkaus li Nenpa tus tub Yelaunpau‑as caj ces. 4Npa‑asa caj ces tus twg tuag rau hauv moos dev yuav noj, tus twg tuag tom hav nroj liaj dav saum nruab ntug yuav noj.”
5Lwm yam haujlwm uas Npa‑asa ua thiab txhua yam uas nws ua thiab nws lub hwjchim mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 6Npa‑asa tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, lawv muab nws log rau hauv lub moos Thilaxa. Ces nws tus tub Ela sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 7Thiab Yawmsaub hais lus tuaj rau Hanani tus tub Yehu uas yog xibhwb cev Vajtswv lus, yog hais txog Npa‑asa thiab nws caj ces, rau qhov txhua yam uas nws ua mas Yawmsaub pom tias phem. Nws tes haujlwm zoo ib yam li Yelaunpau‑as caj ces tes haujlwm, thiab vim nws tau muab Yelaunpau‑as caj ces ua puam tsuaj tag, mas ua rau Yawmsaub chim kawg.

Ela ua vajntxwv kav Yixayee

8Xyoo nees nkaum rau uas Axa ua vajntxwv kav Yuda mas Npa‑asa tus tub Ela sawv kav Yixayee, nws nyob hauv lub moos Thilaxa kav tau ob xyoos. 9Xili uas yog vajntxwv ib tug thawj rog kav cov tsheb ua rog ib nrab tau ntaus tswvyim fav xeeb rau Ela. Mas Ela nyob hauv lub moos Thilaxa haus cawv hauv Alaxa lub tsev qaug heev. Alaxa yog tus uas kav vajntxwv lub vaj lub tsev hauv Thilaxa. 10Ces Xili txawm tuaj muab vajntxwv tua tuag, rau xyoo nees nkaum xya uas Axa ua vajntxwv kav cov Yuda. Ces Xili txawm sawv Ela chaw ua vajntxwv kav.
11Thaum Xili pib ua vajntxwv kav, thaum nws mus nyob saum lub zwm txwv mas nws muab Npa‑asa caj ces tua tag huvsi, nws tsis tseg Npa‑asa li ib tug kwvtij lossis ib tug kwvluag ciaj sia li. 12Xili muab Npa‑asa caj ces ua puam tsuaj tag huvsi raws li tej lus uas Yawmsaub tau txib Yehu uas ua xibhwb cev Vajtswv lus hais txog Npa‑asa lawd, 13vim yog tim tej kev txhaum uas Npa‑asa tau ua thiab nws tus tub Ela tau ua, thiab ob tug tau coj cov Yixayee ua txhaum, thiab tim ob tug tej dab mlom uas ua rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv chim kawg. 14Lwm yam haujlwm uas Ela ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm.

Xili ua vajntxwv kav Yixayee

15Xyoo nees nkaum xya uas Axa ua vajntxwv kav Yuda mas Xili ua vajntxwv kav tau xya hnub hauv lub moos Thilaxa. Mas thaum ntawd Yixayee cov tub rog tabtom vij ntaus lub moos Kinpethoo uas yog cov Filixatee ib lub moos. 16Mas cov tub rog hauv lub yeej ntawd hnov xov tias, “Xili tau fav xeeb thiab muab vajntxwv Ela tua lawm.” Ces cov Yixayee sawvdaws thiaj tsa Ooli uas ua thawj kav tub rog sawv ua vajntxwv kav cov Yixayee hnub ntawd rau hauv lub yeej. 17Ooli thiaj tawm ntawm Kinpethoo mus thiab cov Yixayee sawvdaws kuj nrog nws mus vij ntaus lub moos Thilaxa. 18Thaum Xili pom tias Ooli lawv txeeb tau lub moos lawm ces nws txawm nkag rau hauv lub chaw ruaj khov hauv nruab nrab vajntxwv lub tsev, ces nws txawm muab vajntxwv lub tsev ntawd hlawv, nws kub hnyiab tuag rau hauv lawm. 19Qhov uas nws tuag li ntawd yog vim tej kev txhaum uas nws ua, yog nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem thiab nws taug nraim Yelaunpau‑as tus neev taw ua txhaum thiab coj cov Yixayee ua txhaum. 20Lwm yam haujlwm uas Xili ua thiab qhov uas nws ntaus tswvyim fav xeeb twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm.

Ooli ua vajntxwv kav Yixayee

21Ces cov Yixayee txawm faib kiag ua ob pab, ib pab tuaj Kina tus tub Thini tog yuav tsa nws ua vajntxwv, ib pab tuaj Ooli tog. 22Tiamsis cov uas tuaj Ooli tog tua yeej cov uas tuaj Kina tus tub Thini tog mas Thini thiaj tuag lawm ces Ooli thiaj sawv kiag ua vajntxwv. 23Xyoo peb caug ib uas Axa ua vajntxwv kav Yuda mas Ooli pib ua vajntxwv kav Yixayee, nws kav tau kaum ob xyoos. Nws nyob hauv lub moos Thilaxa kav tau rau xyoo. 24Nws yuav lub roob Xamali ob tala nyiaj ntawm Semaw, thiab nws ua ntsa loog ruaj khov rau saum lub roob ntawd thiab muab ua ib lub nroog tis npe hu ua Xamali raws li lub roob ntawd tus tswv Semaw lub npe.
25Ooli tau ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, nws ua phem heev dua tej vajntxwv uas nyob ua nws ntej. 26Rau qhov nws taug nraim Nenpa tus tub Yelaunpau‑as tus neev taw ua txhaum thiab coj cov Yixayee ua txhaum, yog lawv ua tej dab mlom thiaj ua rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv chim kawg. 27Lwm yam haujlwm uas nws ua thiab tus peevxwm uas nws ua tau mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 28Ooli tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log rau hauv lub nroog Xamali, nws tus tub Ahaj sawv ua vajntxwv nyob nws chaw.

Ahaj ua vajntxwv kav Yixayee

29Xyoo peb caug yim uas Axa ua vajntxwv kav Yuda mas Ooli tus tub Ahaj pib ua vajntxwv kav Yixayee, nws nyob hauv lub nroog Xamali kav tau nees nkaum ob xyoos. 30Ooli tus tub Ahaj kuj ua tej uas Yawmsaub pom tias phem heev dua li lwm tus vajntxwv uas nyob ua nws ntej thiab.
31Qhov uas Ahaj ua txhaum ib yam li Nenpa tus tub Yelaunpau‑as tseem yog qhov me xwb, qhov txhaum loj dua li ntawd yog nws mus yuav cov Xaidoo tus vajntxwv Enpa‑a tus ntxhais Yexenpee thiab mus pe teev dab Npa‑as. 32Nws ua ib lub thaj xyeem rau Npa‑as rau hauv lub tsev uas nws ua teev dab Npa‑as rau hauv lub nroog Xamali. 33Thiab Ahaj ua ib tug ncej dab Asela. Ahaj ua tej kev phem kev txhaum ua rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv chim kawg, nws ua heev dua tej vajntxwv uas kav Yixayee nyob ua nws ntej ua. 34Lub sijhawm uas nws ua vajntxwv ntawd Hi‑ee uas yog neeg Npe‑ee rov ua lub moos Yelikhau dua. Thaum nws ua tej taw tiag lub moos ntawd nws tus tub hlob Anpilas thiaj tuag. Thaum nws ua tej rooj loog nws tus tub ntxawg Xeku thiaj tuag, raws li tej lus uas Yawmsaub txib Noo tus tub Yausua hais lawd.