17

Eliya thiab ntuj qhuav

1Eliya uas yog neeg Thinpi nyob hauv lub moos Thinpi hauv Kile‑a tebchaws hais rau Ahaj tias, “Muaj cov Yixayee tus Vajtswv Yawmsaub uas kuv ua koom tu muaj txojsia nyob pom, ob peb xyoos tom ntej no yeej yuav tsis muaj lwg tsis muaj nag los li tsuas yog kuv hais kom muaj ces thiaj muaj xwb.” 2Ces Yawmsaub hais lus tuaj rau Eliya tias, 3“Cia li tawm ntawm no mus rau sab hnub tuaj, mus nraim cev rau ntawm ntug dej Kheli uas nyob ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj. 4Koj yuav haus tus dej ntawd thiab kuv twb hais kom cov uab lag tuaj yug koj qhov ntawd.” 5Ces Eliya txawm mus thiab ua raws li Yawmsaub hais. Nws mus nyob ntawm ntug dej Kheli uas nyob ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj. 6Ces thaum tagkis thiab thaum tsaus ntuj uab lag txawm kwv ncuav thiab nqaij tuaj rau nws noj, thiab nws haus tus dej ntawd. 7Ces tsis ntev tus dej ntawd txawm qhuav vim yog nag tsis los rau hauv lub tebchaws li.

Eliya thiab tus poj ntsuam hauv Xalefa

8Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Eliya tias, 9“Cia li sawv tsees mus rau lub moos Xalefa uas zwm rau lub moos Xaidoo thiab nyob qhov ntawd. Kuv twb hais kom ib tug poj ntsuam uas nyob qhov ntawd yug koj lawm.” 10Nws txawm sawv tsees mus rau lub moos Xalefa. Thaum nws mus txog ntawm rooj loog ua ciav ib tug poj ntsuam tabtom khaws taws. Nws txawm hais rau tus pojniam ntawd tias, “Thov koj nqa ib tais dej tuaj rau kuv, kuv thiaj li tau haus.” 11Thaum tus pojniam ntawd yuav mus nqa dej tuaj, nws txawm hu tus pojniam ntawd tias, “Thov coj ib qho ncuav hauv txhais tes tuaj rau kuv thiab.” 12Tus pojniam ntawd teb tias, “Muaj Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv muaj txojsia nyob pom, kuv tsis muaj ib lub ncuav dabtsi uas cub lawm, tsuas muaj ib taus tes hmoov hauv lub tais thiab mentsis roj hauv lub lam hwj xwb. Nimno kuv tabtom khaws mentsis taws no coj mus npaj rau kuv thiab kuv tus tub wb noj tag es yuav tuag.” 13Eliya txawm hais rau nws tias, “Koj tsis txhob ntshai, cia li mus ua raws li koj hais. Tiamsis koj cia li ua ib lub nyuag ncuav me me coj tuaj rau kuv tso, mam li ua rau koj thiab koj tus tub. 14Rau qhov Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Cov hmoov hauv lub tais yuav tsis tag, cov roj hauv lub lam hwj yuav tsis tu mus txog hnub uas Yawmsaub tso nag los rau hauv lub tebchaws.’ ” 15Tus pojniam ntawd txawm mus ua raws li Eliya hais. Mas Eliya thiab tus pojniam ntawd thiab nws tsev neeg kuj noj tau ntau hnub. 16Cov hmoov hauv lub tais kuj tsis tag, cov roj hauv lub lam hwj kuj tsis tu, raws li Yawmsaub tej lus uas nws hais rau Eliya.
17Dhau ntawd los tus pojniam uas yog tswv tsev ntawd tus tub txawm mob mas mob hnyav heev tsis muaj sia lawm. 18Nws txawm hais rau Eliya tias, “Au Vajtswv tus neeg, kuv thab txog koj dabtsi? Koj tuaj rau ntawm kuv ua kom nco txog kuv tej kev txhaum es ua rau kuv tus tub tuag.” 19Eliya hais rau nws tias, “Muab koj tus tub los rau kuv.” Nws txawm muab tus tub ntawd hauv tus pojniam xubntiag puag nkaus nce mus rau txheej tsev saud hauv lub txaj uas nws nyob, thiab muab tso pw rau saum nws lub txaj. 20Eliya thov hu Yawmsaub hais tias, “Au Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv, koj coj tej xwm txheej phem los raug tus poj ntsuam uas kuv nrog nws nyob no es muab nws tus tub tua pov tseg lov?” 21Ces nws txawm pw tsuam tus menyuam ntawd peb zaug, thiab quaj thov Yawmsaub tias, “Au Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv, thov tus menyuam no tus ntsuj plig rov los rau hauv nws.” 22Yawmsaub mloog Eliya tej lus thov, mas tus menyuam tus ntsug plig thiaj rov los rau hauv nws, nws thiaj rov ciaj sia. 23Ces Eliya txawm puag tus menyuam nqes txheej saud los rau hauv lub tsev thiab muab tus menyuam rau leej niam. Eliya hais tias, “Saib nawj, koj tus tub tseem muaj txojsia nyob.” 24Tus pojniam ntawd hais rau Eliya tias, “Nimno kuv paub tseeb tias koj yog Vajtswv tus neeg, thiab Yawmsaub tej lus uas nyob hauv koj lub qhov ncauj muaj tseeb.”