18

Eliya rov mus ntsib Ahaj

1Tau ntau hnub tom qab Yawmsaub hais lus tuaj rau Eliya rau xyoo uas peb tias, “Cia li mus tshwm plaws rau Ahaj pom koj, mas kuv yuav tso nag los rau hauv lub tebchaws.” 2Eliya kuj mus yuav tshwm rau Ahaj pom. Tej kev tshaib nqhis ntawd hnyav kawg rau hauv Xamali tebchaws. 3Ahaj txawm hu Aupadiya uas yog tus thawj saib vajntxwv tsev tuaj cuag nws. Aupadiya hwm Yawmsaub heev. 4Thaum Yexenpee tua Yawmsaub cov xibhwb cev lus, Aupadiya coj ib puas tus xibhwb mus zais rau hauv tej qhov tsua ib lub qhov tsua tsib caug leej, thiab muab ncuav muab dej yug lawv. 5Ahaj hais rau Aupadiya tias, “Cia li mus rau txhua lub qhov dej txhawv thiab txhua lub hav thoob plaws lub tebchaws. Tej zaum wb yuav nrhiav tau zaub los cawm tej nees tej luj txwv txojsia thiab tej tsiaj thiaj tsis tuag.” 6Yog li ntawd ob tug thiaj li muab lub tebchaws faib rau ob tug mus nrhiav. Ahaj thiaj mus dua ib txojkev, Aupadiya mus dua ib txojkev.
7Thaum Aupadiya tabtom taug kev mus, ua ciav Eliya tuaj ntsib nws. Aupadiya cim tau nws ces txawm khwb nkaus pe nws hais tias, “Kuv tus tswv Eliya, yog koj tiag lov?” 8Eliya teb tias, “Yog kuv ntag. Koj cia li mus hais rau koj tus tswv tias, ‘Eliya nyob ntawm no.’ ” 9Aupadiya hais tias, “Kuv ua txhaum dabtsi es koj yuav muab kuv uas yog koj tus qhev rau hauv Ahaj txhais tes rau nws tua pov tseg? 10Muaj koj tus Vajtswv Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, tsis muaj ib haiv neeg lossis ib lub tebchaws twg uas kuv tus tswv tsis txib kuv mus txog. Thaum lawv hais tias, ‘Eliya tsis nyob ntawm no,’ mas Ahaj yuav kom haiv neeg ntawd lossis lub tebchaws ntawd cog lus twv tias lawv nrhiav tsis tau koj. 11Nimno koj tseem hais tias, ‘Cia li mus hais rau koj tus tswv tias, Eliya nyob ntawm no.’ 12Ces thaum kuv tawm ntawm koj mus lawd, Yawmsaub tus Ntsuj Plig yuav coj koj mus rau qhovtwg kuv tsis paub. Yog li ntawd, thaum kuv mus hais rau Ahaj es nws tuaj nrhiav tsis tau koj, ces nws yuav muab kuv tua pov tseg xwb, txawm yog kuv uas yog koj tus qhev tau hwm Yawmsaub txij thaum hluas los kuj xij. 13Tsis muaj leejtwg hais rau koj uas yog kuv tus tswv paub tias kuv tau ua dabtsi rau thaum Yexenpee tua Yawmsaub cov xibhwb uas cev lus lov? Kuv muab Yawmsaub cov xibhwb ntawd ib puas leej zais hauv tej qhov tsua ib lub qhov tsua tsib caug leej, thiab muab ncuav muab dej yug lawv. 14Nimno koj hais tias, ‘Cia li mus hais rau koj tus tswv tias, Eliya nyob ntawm no,’ ces vajntxwv yuav muab kuv tua pov tseg.” 15Mas Eliya hais tias, “Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas kuv ua koom muaj txojsia nyob pom, hnub no kuv yeej yuav tshwm plaws rau Ahaj pom.” 16Aupadiya thiaj mus cuag Ahaj thiab qhia nws paub. Ces Ahaj txawm mus ntsib Eliya.
17Thaum Ahaj pom dheev Eliya, Ahaj hais rau nws tias, “No yog koj lov, tus uas ua ceeblaj rau cov Yixayee?” 18Mas Eliya teb tias, “Tsis yog kuv ua kev ceeblaj rau cov Yixayee, yog koj ua ntag thiab koj txiv tsev neeg ua, rau qhov nej tau tso Yawmsaub tej lus nkaw tseg mus raws kua tej dab Npa‑as. 19Vim li no koj cia li xa xov thiab sau cov Yixayee sawvdaws tuaj ua ke cuag kuv rau saum lub roob Khamee, thiab hu plaub puas tsib caug leej txiv neeb uas teev dab Npa‑as thiab plaub puas leej txiv neeb uas teev dab Asela tuaj, yog cov uas nrog Yexenpee koom rooj noj haus ua ke.”

Sib twv saum lub roob Khamee

20Ahaj txawm xa xov mus thoob plaws cov Yixayee sawvdaws thiab sau zog cov txiv neeb tuaj ua ke rau saum lub roob Khamee. 21Eliya txawm txav los ze rau ntawm cov pejxeem sawvdaws thiab hais tias, “Nej tseem yuav ua siab ywj fab ywj fwj rau ob tog mus ntev li cas? Yog Yawmsaub yog Vajtswv, cia li raws nws qab mus. Yog dab Npa‑as yog Vajtswv, cia li raws nws qab mus.” Cov pejxeem tsis teb nws ib los li. 22Ces Eliya txawm hais rau cov pejxeem tias, “Kuv mas tshuav kuv tib leeg yog Yawmsaub tus xibhwb cev lus xwb. Tiamsis Npa‑as cov txiv neeb muaj plaub puas tsib caug leej. 23Thov muab ob tug txiv nyuj rau peb. Cia lawv xaiv ib tug rau lawv, muab txiav ua tej ywb yav thiab muab tso rau saum cub tawg tiamsis tsis txhob rauv taws. Thiab kuv yuav npaj dua ib tug txiv nyuj tso rau saum cub tawg thiab tsis rauv taws. 24Nej cia li hu nej tus dab lub npe thov mas kuv yuav hu Yawmsaub lub npe thov. Saib tug twg tso hluavtaws los teb mas tus ntawd thiaj yog Vajtswv tiag.” Cov pejxeem sawvdaws teb tias, “Ua li uas hais kod zoo lawm.” 25Eliya hais rau dab Npa‑as cov txiv neeb tias, “Nej cia li xaiv ib tug txiv nyuj rau nej thiab npaj ua ntej rau qhov nej muaj coob leej. Nej cia li thov hu nej tus dab lub npe, tiamsis tsis txhob rauv taws.” 26Lawv txawm coj tus txiv nyuj uas muab rau lawv los thiab npaj thiab hu dab Npa‑as lub npe thaum sawv ntxov mus txog tav su thov hais tias, “Au Npa‑as, thov teb peb lauj!” Tiamsis tsis muaj ib lub suab tsis muaj leejtwg teb kiag li. Lawv dhia ua nchia taw puag ncig lub thaj uas lawv ua ntawd. 27Thaum tav su Eliya hais twm lawv tias, “Hu nrov nrov li, rau qhov nws yog ib tug timtswv. Tej zaum nws lub siab yuj mus rau lwm qhov lawm lossis nws mus tom hav nroj lossis mus kev deb lawm, lossis tej zaum nws tseem tsaug zog thiab nej yuav tsum tsa nws sawv.” 28Lawv kuj qw nrov nrov, thiab muab ntaj muab hmuv los suam lawv lub cev raws li lawv kevcai ua ntshav los liab pes vog lawv ib ce. 29Thaum dhau tav su lawd lawv qw vwm loj vwm leg mus txog lub sijhawm uas teem cia ua kevcai hlawv xyeem los tsis muaj ib lub suab tsis muaj leejtwg teb tsis muaj leejtwg quav ntsej li.
30Ces Eliya txawm hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, “Cia li txav los ze kuv.” Cov pejxeem sawvdaws kuj txav los ze nws. Mas nws kho Yawmsaub lub thaj uas raug muab rhuav pob tag lawd. 31Eliya nqa kaum ob lub pob zeb los npaum li Yakhauj cov tub li xeem, yog tus uas Yawmsaub hais lus tuaj rau nws tias, “Koj npe yuav hu ua Yixayee,” 32thiab nws muab cov pob zeb ntawd los teeb ua lub thaj rau Yawmsaub lub npe. Nws khawb ib tug kwj vij lub thaj txaus ntim ob xe‑a noob qoob. 33Nws muab taws tso tib zoo thiab muab tus txiv nyuj txiav ua tej ywb yav thiab muab tso rau saum cov taws. Nws hais tias, “Cia li ntaus dej ntim rau plaub lub hub thiab muab hliv ywg rau saum tej uas yuav hlawv xyeem thiab saum cov taws.” 34Nws hais tias, “Cia li rov qab ywg zaum ob.” Lawv kuj ywg zaum ob. Nws hais tias, “Cia li ywg zaum peb.” Lawv kuj ywg zaum peb. 35Mas dej ntws nto puag ncig lub thaj thiab puv nkaus tus kwj.
36Thaum txog lub sijhawm uas teem cia ua kevcai hlawv xyeem, Eliya uas cev Vajtswv lus txav los ze thiab hais tias, “Au Yawmsaub uas yog Aplahas, Yiha thiab Yixayee tus Vajtswv, hnub no thov qhia sawvdaws paub tias koj yog Vajtswv hauv cov Yixayee thiab paub tias kuv yog koj tus tub qhe thiab kuv ua tej no huvsi raws li koj tej lus. 37Thov teb kuv, au Yawmsaub, thov teb kuv, xwv cov neeg no thiaj paub tias Yawmsaub koj yog Vajtswv thiab koj ua kom lawv lub siab tig rov los.” 38Ces Yawmsaub tso hluavtaws poob los kub tej uas muab ua kevcai hlawv xyeem thiab kub cov taws thiab tej pob zeb thiab tej hmoov av thiab ua cov dej hauv tus kwj qhuav tag. 39Thaum cov neeg sawvdaws pom tej ntawd, lawv kuj khwb pes nkaus thiab hais tias, “Yawmsaub nws yog Vajtswv, Yawmsaub nws yog Vajtswv tiag.” 40Thiab Eliya hais rau lawv tias, “Cia li ntes dab Npa‑as cov txiv neeb, tsis txhob cia ib tug khiav dim li.” Mas lawv ntes cov ntawd los, mas Eliya coj cov ntawd mus rau nram tus dej Khisoo thiab muab tua rau qhov ntawd.

Vajtswv tso nag los

41Eliya hais rau Ahaj tias, “Koj cia li mus noj mus haus rau qhov muaj suab tuam tsam nag los lawm.” 42Ahaj thiaj mus noj haus. Ces Eliya txawm nce mus rau saum lub ncov roob Khamee. Nws khoov ntshis rau hauv av lub plhu ti nkaus ob lub hauv caug. 43Thiab nws hais rau nws tus qhev tias, “Cia li sawv tsees saib mus rau nram hiavtxwv.” Nws thiaj sawv tsees mus saib thiab hais tias, “Tsis muaj dabtsi li.” Eliya hais tias, “Cia li rov mus saib dua xya zaus.” 44Thaum txog zaum xya tus qhev hais tias, “Saib nawj, muaj ib qho huab me me dav li lub xib teg tawm hauv hiavtxwv tuaj.” Mas Eliya hais tias, “Koj cia li mus hais rau Ahaj tias, ‘Koj cia li hwbxwm tsheb nees es rov mus tsev tsam ces nag los tav koj kev.’ ” 45Ib pliag ntshis xwb lub ntuj txawm tsaus ntais muaj huab thiab cua mas nag los hlob heev. Ahaj caij tsheb nees rov qab mus rau lub moos Yile‑ee. 46Yawmsaub txhais tes los rau saum Eliya, nws thiaj qaws kiag tsho rau ntawm duav thiab dhia huas Ahaj ntej xub mus txog ntawm rooj loog Yile‑ee.