19

Eliya tswv moog rua lub roob Haule

1Ahaj txawm pav txhua yaam kws Eliya ua hab qhov kws nwg xuas ntaaj tua cov txwv neeb huvsw rua Yexenpee paub. 2Tes Yexenpee txawm tso ib tug xaa xuv moog has rua Eliya tas, “Yog pigkig lub swjhawm nuav kuv tsw ua rua koj txujsa zoo ib yaam le cov kws tu sav hov, kuj ca tej daab rau txem rua kuv hab rau nyaav dua.” 3Tes Eliya ntshai heev, hab sawv tseeg tswv kuas dim txujsa. Nwg moog txug rua lub moos Npe‑awsenpa huv Yuta tebchaws hab tseg nwg tug qhev nyob hov ntawd.
4Tassws nwg tuab leeg tswv moog ib nub ke huv tebchaws moj saab qhua hab moog nyob tsawg huv qaab ib tsob nyuas ntoo ntxhuv hab thov Yawmsaub ca nwg tuag, has tas, “Txaus kuv lawm lauj! Au Yawmsaub, nwgnuav thov koj rhu kuv txujsa moog, tsua qhov kuv zoo tsw dua le kuv tej laug.” 5Tes nwg txawm pw tsaug zug rua huv qaab tsob ntoo hov, tes txawm muaj ib tug tubkhai ntuj lug kov nwg hab has rua nwg tas, “Ca le sawv tseeg lug noj mov.” 6Eliya tsaa muag saib ua cav pum muaj ib lub ncuav ci sau tej pob zeb kws kub quas lug hab muaj ib lub nyuas hub dej txawb ncaaj ntawm nwg taubhau. Nwg txawm noj hab haus tes rov qaab pw. 7Yawmsaub tug tubkhai ntuj kuj rov lug dua zag ob kov nwg hab has tas, “Ca le sawv tseeg lug noj mov, koj txhad le muaj zug taug txujkev kws koj moog.” 8Nwg txawm sawv tseeg lug noj hab haus taag mas cov mov hov pub nwg muaj zug moog tau plaub caug nub plaub caug mo le txug Vaajtswv lub roob Haule. 9Nwg moog txug ib lub qhov tsua tes txawm moog su ib mos rua huv.
 Mas Yawmsaub has lug tuaj rua nwg, hab has rua nwg tas, “Eliya, koj ua daabtsw ntawm nuav?”
10Eliya has tas, “Kuv kub sab quas lug rua Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, vem cov Yixayee muab koj tej lug cog tseg tso tseg, hab rhuav tej thaaj kws xyeem rua koj pov tseg hab xuas ntaaj tua koj cov xwbfwb cev lug. Tsuas tshuav kuv tuab leeg xwb los puab tseed nrhav txuv kuv txujsa hab.”
11Mas Yawmsaub has tas, “Ca le tawm moog sawv sau lub roob taab meeg Yawmsaub xubndag, vem Yawmsaub yuav hlaa lug moog.” Mas cua ntsawj hlub hlub hab muaj zug heev ua rua tej roob tawg pleb zum zawg hab tej pob zeb dha dawb vog rua ntawm Yawmsaub xubndag, tassws Yawmsaub tsw nyob huv tej cua hov. Dhau tej cua hov lawm, aav txawm qeg ua zug quas kais, tassws Yawmsaub kuj tsw nyob huv cov aav qeg ua zug quas kais hov. 12Dhau aav qeg ua zug quas kais lawm, kuj muaj suavtawg, tassws Yawmsaub tsw nyob huv cov suavtawg hov. Dhau cov suavtawg hov lawm muaj ib lub suab has yau yau tuaj. 13Thaus Eliya nov lawd, nwg txawm muab nwg lub tsho ntev kauv nwg lub plhu tawm moog sawv ntawm roob tsua, tes txawm muaj ib lub suab has tuaj rua nwg tas, “Eliya, koj ua daabtsw ntawm nuav?” 14Nwg teb tas, “Kuv kub sab quas lug rua Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, vem cov Yixayee muab koj tej lug cog tseg tso tseg, hab rhuav tej thaaj kws xyeem rua koj pov tseg hab xuas ntaaj tua koj cov xwbfwb cev lug. Tsuas tshuav kuv tuab leeg xwb los puab tseed nrhav txuv kuv txujsa hab.” 15Mas Yawmsaub has rua nwg tas, “Ca le rov qaab taug koj txujkev moog rua huv tebchaws moj saab qhua ntawm Ntamaxaka. Thaus koj moog txug lawd, koj ca le laub roj tsaa Haxa‑ee ua vaajntxwv kaav Alaa tebchaws. 16Hab koj yuav laub roj tsaa Yehu kws yog Nisi tug tub ua vaajntxwv kaav Yixayee tebchaws. Hab tsaa Elisa kws yog Safa tug tub kws yog tuabneeg huv lub moos Anpee Mehaula ua xwbfwb cev Vaajtswv lug nyob koj chaw. 17Mas tug kws dim Haxa‑ee raab ntaaj Yehu yuav muab tua. Tug kws dim Yehu raab ntaaj Elisa yuav muab tua. 18Tassws kuv yuav tseg xyaa txheeb leej huv cov Yixayee ca, yog txhua lub hauv caug kws tsw tau pe daab Npa‑aa hab txhua lub qhov ncauj kws tsw tau nwj tug txoov daab hov.”

Hu Elisa

19Eliya txawm tawm hov ntawd moog. Nwg moog ntswb Elisa kws yog Safa tug tub saamswm laij teb, muaj kaum ib nkawm nyuj laij ua nwg ntej, nwg laij nkawm kws kaum ob. Eliya txawm hlaa lug moog hab muab nwg lub tsho ntev coj moog khwb nkaus rua Elisa. 20Elisa txawm tso plhuav nkawm nyuj hov tseg dha lawv Eliya qaab hab has tas, “Thov ca kuv moog nwj xob kuv nam kuv txwv tsaiv kuv le nrug koj moog.” Eliya has rua nwg tas, “Ca le moog. Kuv tub ua daabtsw rua koj lawm?” 21Tes Elisa txawm tso qhov kws nwg lawv Eliya qaab hov rov lug muab nwg nkawm nyuj tua, muab raab quab rauv hau nqaj nyuj pub rua tej tuabneeg noj. Tes nwg txawm sawv tseeg lawv Eliya qaab moog hab ua koom rua Eliya.