19

E^li^yaa Biaux Mingh Holepv Mbong

1Aa^hapc zorqv ⟨E^li^yaa⟩ zoux nyei yietc zungv sic, caux ninh hnangv haaix nor longc nzuqc ndaauv daix ⟨E^li^yaa⟩ nyei zuangx sai mienh, gorngv mbuox Ye^se^mben. 2Ye^se^mben ziouc paaiv douc fienx mienh mingh mbuox E^li^yaa, “Se gorngv njang hnoi taux naaiv norm ziangh hoc yie maiv duqv zoux bun meih nyei maengc hnangv meih zoux bun wuov deix mienh nyei maengc, tov bun zuangx zienh zoux bun yie zungv gauh hniev.” 3E^li^yaa gamh nziex haic ziouc cuotv jauv biaux maengc. Ninh mingh taux Yu^ndaa Deic-Bung nyei Mbe^e^qe^mbaa, yaac guangc jienv ninh nyei bou yiem naaic.
4Mv baac ninh ganh bieqc deic-bung-huaang yangh yietc hnoi nyei jauv ziouc zueiz njiec yietc diuh ndiangx-gorn tov Tin-Hungh bun ninh daic. Ninh daux gaux gorngv, “O Ziouv aah! Mbuoqc naaiv gaux aqv. Tov zorqv yie nyei maengc, weic zuqc yie maiv gauh longx yie nyei ong-taaix.” 5Ninh ziouc bueix njiec ndiangx ga'ndiev m'njormh aqv. Liemh zeih maaih dauh fin-mienh daaih maan jienv ninh gorngv, “Jiez sin daaih nyanc maah!” 6Ninh mangc ziouc buatc yiem ninh nyei m'nqorngv ga'hlen maaih norm njuov ziqv jienv la'bieiv-jorm gu'nguaaic, yaac maaih baengh wuom. Ninh nyanc liuz hopv liuz aengx bueix njiec mi'aqv.
7Ziouv nyei fin-mienh aengx daaih da'nyeic nzunc ziouc maan jienv ninh yaac gorngv, “Jiez sin daaih nyanc maah! Weic zuqc meih oix zuqc yangh nyei jauv jiex ndaangc meih nyei qaqv.” 8E^li^yaa ziouc jiez sin nyanc yaac hopv. Naaiv deix nyanc hopv bun ninh maaih qaqv yangh feix ziepc hnoi feix ziepc muonz taux Holepv, Tin-Hungh nyei mbong wuov.

Ziouv Hinc Cuotv Bun E^li^yaa Buatc

9Yiem Holepv ninh bieqc norm mbaengx-kuotv jiex muonz. Ziouv gorngv mbuox ninh, “E^li^yaa aac, meih zoux haaix nyungc yiem naaiv?”
10E^li^yaa dau, “Yie weic Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, jorm hnyouv nyei zoux weic zuqc I^saa^laa^en Mienh guangc meih nyei ngaengc waac, caeqv waaic meih nyei ziec-dorngh, longc nzuqc ndaauv daix meih nyei douc waac mienh. Ih zanc kungx zengc yie nduqc dauh mienh hnangv, ninh mbuo yaac oix zorqv yie nyei maengc.”
11Ziouv gorngv, “Cuotv mingh yiem mbong gu'nguaaic souv jienv yie nyei nza'hmien.” Ziouv ziouc jiex ninh nyei nza'hmien. Maaih henv haic nyei domh nziaaux buonc daaih bun mbong yiem Ziouv nyei nza'hmien mbaang, la'bieiv yaac mbaaix. Mv baac Ziouv maiv yiem nziaaux. Nziaaux baac, ndau ziouc dongz, mv baac Ziouv maiv yiem ndau-dongz gu'nyuoz. 12Ndau dongz baac, aengx maaih douz, mv baac Ziouv maiv yiem douz. Douz jiex liuz, maaih qiex faix nyei, suonc nyei. 13E^li^yaa muangx haiz naaiv deix qiex ziouc zorqv ninh nyei lui-ndaauv buang jienv hmien, cuotv daaih souv jienv kuotv-ndaangc. Maaih qiex caux ninh gorngv, “E^li^yaa aac, meih zoux haaix nyungc yiem naaiv?”
14Ninh gorngv, “Yie weic Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, jorm hnyouv nyei zoux, weic zuqc I^saa^laa^en Mienh guangc meih nyei ngaengc waac, caeqv waaic meih nyei ziec-dorngh, longc nzuqc ndaauv daix meih nyei douc waac mienh. Ih zanc kungx zengc yie nduqc dauh mienh hnangv. Ninh mbuo yaac oix zorqv yie nyei maengc.”
15Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih mingh aqv. Gan meih nyei jauv nzuonx taux Ndaa^matv^gatc nyei deic-bung-huaang. Taux wuov meih oix zuqc longc youh orn Haa^saa^en zoux Silie nyei hungh. 16Yaac oix zuqc longc youh orn Nimsi nyei dorn, Ye^hu, zoux I^saa^laa^en Mienh nyei hungh. Yaac orn yiem Aa^mben Me^ho^laa wuov dauh Saafatv nyei dorn, E^li^saa, zoux douc waac mienh div meih. 17Haaix dauh biaux ndutv Haa^saa^en nyei nzuqc ndaauv, Ye^hu ziouc daix. Haaix dauh biaux ndutv Ye^hu nyei nzuqc ndaauv, E^li^saa ziouc daix. 18Mv baac yiem I^saa^laa^en Deic-Bung yie oix liouh njiec siec cin dauh mienh, se ninh mbuo nyei cingh mborqc maiv gueic njiec baaix fai nzuih yaac maiv zom jiex Mbaa^an zienh nyei miuc-fangx.”

Ziouv Heuc E^li^saa

19E^li^yaa ziouc cuotv wuov norm dorngx, lorz buatc Saafatv nyei dorn, E^li^saa. Wuov zanc E^li^saa longc ziepc nyeic doix ngongh laih ndau. Ninh longc ziepc nyeic wuov doix. E^li^yaa jiex taux wuov ziouc zorqv ninh ganh nyei domh lui, guaax jienv E^li^saa. 20E^li^saa ziouc guangc jienv ngongh tiux zunc jienv E^li^yaa mingh. Ninh gorngv, “Tov bun yie zom yie nyei diex maac ndaangc, nqa'haav yie ziouc gan meih mingh.”
 E^li^yaa gorngv mbuox ninh, “Gunv nzuonx mingh maah! Yie maiv zoux haaix nyungc laanh meih.”
21E^li^saa ziouc leih E^li^yaa nzuonx mingh zorqv ninh wuov doix ngongh daix daaih, longc laih bieiv zoux zaangh zouv orv bun zuangx mienh. Ninh mbuo ziouc nyanc aqv. Nqa'haav ninh gan jienv E^li^yaa mingh fu-sux ninh.