19

Y-Êli Đuĕ kơ Čư̆ Hôrep

1Y-Ahap hưn kơ H'Jêsêbel jih klei Y-Êli ngă leh, leh anăn klei ñu bi mdjiê leh jih jang phung khua pô hưn êlâo hŏng đao gưm. 2H'Jêsêbel tiŏ nao sa čô pô hưn kơ Y-Êli, lač, “Msĕ snăn brei phung yang ngă kơ kâo leh anăn êbeh hĭn mơh, tơdah kâo amâo ngă kơ klei hdĭp ih msĕ si klei hdĭp sa čô hlăm phung digơ̆ anăn êlâo mmông anei mgi.” 3Snăn Y-Êli huĭ, leh anăn kgŭ đuĕ čiăng bi mtlaih klei hdĭp ñu. Ñu truh ti ƀuôn Bêr-Sêba hlăm čar Yuđa, leh anăn lui dĭng buăl ñu tinăn.
4 Bi Y-Êli pô, ñu êbat sa hruê hlăm kdrăn tač leh anăn dôk gŭ ti gŭ sa ƀĕ ana kyâo; leh anăn ñu akâo čiăng djiê êjai lač, “Man leh, ară anei, Ơ Yêhôwa, mă bĕ klei hdĭp kâo; kyuadah kâo amâo jing jăk hĭn kơ phung aê kâo ôh.” 5Ñu đih leh anăn pĭt ti gŭ ana kyâo anăn; leh anăn nĕ anei sa čô dĭng buăl jăk ruêh ñu leh anăn lač kơ ñu, “Kgŭ leh anăn ƀơ̆ng bĕ.” 6Ñu dlăng leh anăn nĕ anei, mâo ti kŏ ñu đih sa klŏ ƀêñ ăm ksă leh ti dlông boh tâo hlơr leh anăn sa giêt êa. Ñu ƀơ̆ng leh anăn mnăm, leh anăn lŏ đih mơh. 7Dĭng buăl jăk lŏ hriê tal dua, ruêh ñu, leh anăn lač, “Kgŭ leh anăn ƀơ̆ng bĕ, kyuadah klei hiu ăt dôk kbưi đei kơ ih.” 8Ñu kgŭ ƀơ̆ng leh anăn mnăm, leh anăn hŏng klei ktang mơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă anăn ñu êbat pă pluh hruê leh anăn pă pluh mlam truh kơ Hôrep, čư̆ Aê Diê.
9Tinăn ñu mŭt hlăm sa bĭt ƀăng čư̆ leh anăn đăm ti anăn. Leh anăn nĕ anei, Yêhôwa blŭ kơ ñu, leh anăn lač kơ ñu, “Ya ih dôk ngă tinei, Ơ Y-Êli?” 10 Ñu lač, “Kâo mâo leh klei hur har snăk kyua Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan; kyuadah phung ƀuôn sang Israel lui leh klei ih bi mguôp, bi klưh leh knưl ih, leh anăn bi mdjiê leh phung khua pô hưn êlâo ih hŏng đao gưm; leh anăn kâo, knŏng hjăn kâo, ăt dôk, leh anăn diñu duah bi luč klei hdĭp kâo.” 11Yêhôwa lač, “Kbiă bĕ, leh anăn dôk dơ̆ng ti dlông čư̆ ti anăp Yêhôwa.” Leh anăn nĕ anei, Yêhôwa găn, leh anăn mâo sa angĭn prŏng leh anăn ktang bi kđang čư̆ leh anăn bi mčah đơ điêt boh tâo ti anăp Yêhôwa, ƀiădah Yêhôwa amâo dôk hlăm angĭn ôh. Êdei kơ angĭn, mâo klei yơ̆ng lăn ala, ƀiădah Yêhôwa amâo dôk hlăm klei yơ̆ng lăn ala ôh. 12Êdei kơ klei yơ̆ng lăn ala mâo pui, ƀiădah Yêhôwa amâo dôk hlăm pui ôh. Êdei kơ pui mâo asăp êdu djơ djĕ. 13Tơdah Y-Êli hmư̆ asăp anăn, ñu guôm ƀô̆ mta ñu hŏng ao jhung ñu, leh anăn kbiă dôk dơ̆ng ti mbah ƀăng čư̆. Leh anăn nĕ anei, mâo sa asăp blŭ kơ ñu leh anăn lač, “Ya ih dôk tinei, Ơ Y-Êli?” 14Gơ̆ lač, “Kâo mâo leh klei hur har snăk kyua Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan; kyuadah phung ƀuôn sang Israel lui leh klei ih bi mguôp, bi klưh leh knưl ih, leh anăn bi mdjiê leh phung khua pô hưn êlâo ih hŏng đao gưm, leh anăn kâo, knŏng hjăn kâo ăt dôk, leh anăn diñu duah čiăng bi luč klei hdĭp kâo.” 15 Yêhôwa lač kơ ñu, “Nao wĭt bĕ ti êlan ih phă kdrăn tač ƀuôn Damas. Leh anăn tơdah ih truh, brei ih trôč êa ƀâo mngưi kơ Y-Hasael jing mtao čar Siri, 16 leh anăn brei ih trôč êa ƀâo mngưi kơ Y-Jêhu anak êkei Y-Nimsi brei jing mtao phung Israel; leh anăn brei ih trôč êa ƀâo mngưi kơ Y-Êlisê anak êkei Y-Saphat mơ̆ng ƀuôn Aƀel-Mêhôla jing khua pô hưn êlâo hrô anôk ih. 17Hlei pô tlaih mơ̆ng đao gưm Y-Hasael, Y-Jêhu srăng bi mdjiê ñu; leh anăn hlei pô tlaih mơ̆ng đao gưm Y-Jêhu, Y-Êlisê srăng bi mdjiê ñu. 18 Ƀiădah kâo srăng lui kjuh êbâo čô hlăm čar Israel, jih jang phung amâo tuôm čuôn kơŭt ti anăp yang Baal, leh anăn jih ƀăng êgei amâo tuôm čŭm gơ̆ ôh.”

Klei Yêhôwa Iêu Y-Êlisê

19Snăn ñu đuĕ mơ̆ng anăn leh anăn ñu ƀuh Y-Êlisê anak êkei Y-Saphat, êjai gơ̆ dôk kai hma mbĭt hŏng pluh dua hlâo êmô, leh anăn gơ̆ dôk mbĭt hŏng êmô tal pluh dua. Y-Êli găn giăm gơ̆ leh anăn ñu hwiê ao jhung ñu ti gơ̆. 20Y-Êlisê lui êmô, êran tui hlue Y-Êli, leh anăn lač, “Brei kâo čŭm ama leh anăn amĭ kâo, leh anăn kơh kâo srăng tui hlue ih.” Ñu lač kơ gơ̆, “Lŏ wĭt bĕ, kyuadah ya klei kâo ngă leh kơ ih?” 21Gơ̆ wĭt mơ̆ng klei tui hlue ñu, mă sa hlâo êmô, koh bi mdjiê digơ̆, leh anăn tŭk kđeh digơ̆, yua giê knông êmô anăn kơ djuh, brei kđeh čĭm kơ phung ƀuôn sang, leh anăn phung anăn ƀơ̆ng. Leh anăn gơ̆ kgŭ đuĕ nao tui hlue Y-Êli leh anăn mă bruă kơ ñu.