1

Pơtao Dawid Tha Biă Mă

1Tơdang pơtao Dawid tha biă mă laih, ñu ƀu hơmâo djŏp tơlơi pơđao ôh wơ̆t tơdah ƀing ding kơna ñu mă lu abăn sŏm brơi kơ gơ̆, samơ̆ gơ̆ ăt dŏ rơŏt mơ̆n. 2Tui anŭn, ƀing khua moa ñu laĭ kơ Dawid tui anai, “Ơ pơtao, brơi bĕ kơ ƀing gơmơi hơduah sa čô dra hơči̱h kơ ih kiăng kơ răk wai ih. Ñu dưi đih jĕ ih kiăng kơ ih dưi hơmâo djŏp tơlơi đaŏ tơlơi pơđao yơh, Ơ pơtao khua gơmơi ăh.”
3Giŏng anŭn, ƀing gơñu hơduah amăng djŏp Israel kơ sa čô dra hiam bơnai laih anŭn ƀing gơñu hơduah ƀuh HʼAbisag, jing mơnuih mơ̆ng plei Sunêm, tui anŭn ƀing gơñu ba rai gơ̆ kơ pơtao yơh. 4Dra anai hiam bơnai biă mă; ñu răk wai pơtao laih anŭn djru kơ pơtao, samơ̆ pơtao ƀu đih hrŏm hăng gơ̆ ôh.

Adôniyah, Ană Pơtao Dawid, Pơdơ̆ng Đĭ Ñu Pô Jing Pơtao

5Hlak anŭn, Adôniyah, amĭ ñu jing HʼHagit, pơang đĭ ñu pô laih anŭn laĭ tui anai, “Kâo či jing pơtao yơh.” Tui anŭn, ñu prap pre khul rơdêh aseh hrŏm hăng khul aseh laih anŭn rơmapluh čô đuaĭ nao gah anăp kơ ñu. 6Adôniyah tơkeng rai tŏ tui ayŏng ñu Absalôm laih anŭn ñu ăt hiam rơkơi biă mă, samơ̆ ñu pơgao pơang yuakơ amăng abih tơlơi hơdip ñu, ama ñu pơtao Dawid ƀu pơkhư̆ pơtô ñu ôh laih anŭn kŏn tơña lơi kơ ñu tui anai, “Yua hơget ih ngă tui anŭn lĕ?”
7Yuakơ Adôniyah kiăng kơ jing hĭ pơtao, ñu pơbưp ră ruai hăng Yôab ană đah rơkơi HʼZeruyah, laih anŭn hăng Abiathar khua ngă yang prŏng hloh, tui anŭn ƀing gơñu tŭ ư gŭm djru Adôniyah yơh. 8Samơ̆ Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, Benayah ană đah rơkơi Yehôyada, pô pơala Nathan, Simei, Rei laih anŭn ƀing răng pơgang Dawid ƀu pơgop hrŏm hăng Adôniyah ôh.
9Giŏng anŭn, Adôniyah trŭn nao ngă yang hăng khul triu, rơmô laih anŭn ană rơmô rơmŏng, jing hlô mơnơ̆ng rong pioh kơ tơlơi ƀơ̆ng huă, ƀơi Boh Pơtâo Zôhêlet jĕ anih ia bluh In-Rôgêl. Ñu jak iâu rai abih bang ƀing adơi ñu jing ƀing ană đah rơkơi pơtao wơ̆t hăng abih bang ƀing khua moa kơdrưh kơang mơ̆ng kơnung djuai Yudah. 10Samơ̆ ñu ƀu jak iâu ôh pô pơala Nathan, Benayah, ƀing răng pơgang pơtao Dawid ƀôdah adơi ñu Solomôn jing ană HʼBatseba.

Pô Pơala Nathan Hăng HʼBatseba Nao Bưp Pơtao Dawid

11Tơdang pô pơala Nathan hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu nao tơña HʼBatseba jing amĭ Solomôn tui anai, “Ih hơmâo hơmư̆ mơ̆ Adôniyah, jing ană đah rơkơi HʼHagit, hơmâo pơdơ̆ng hĭ laih ñu pô jing pơtao? Ñu ngă laih tơlơi anŭn samơ̆ khua ta Dawid ƀu thâo ôh. 12Hơnŭn yơh ră anai, brơi bĕ kâo djru pơmĭn kơ ih hơdôm tơlơi ih khŏm ngă kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip ih pô wơ̆t hăng tơlơi hơdip ană đah rơkơi ih Solomôn mơ̆n. 13Nao bĕ pơ pơtao Dawid laih anŭn laĭ kơ ñu tui anai, ‘Ơ pơtao khua kâo ăh, ih ƀu ƀuăn rơ̆ng hăng kâo ding kơna ih anai tui anai ôh hă kơ tơlơi Solomôn ană đah rơkơi kâo yơh či jing pơtao tơdơi kơ ih laih anŭn ñu či dŏ ƀơi grê pơtao ih? Tui anŭn, yua hơget ră anai Adôniyah hơmâo jing pơtao laih lĕ?’ ”
 Giŏng anŭn, Nathan pơhiăp dơ̆ng hăng HʼBatseba tui anai,
14“Tơdang ih ăt dŏ pơ anih anŭn hlak pơhiăp hăng pơtao, kâo či mŭt nao laih anŭn pơkơjăp hơget tơlơi ih hơmâo pơhiăp anŭn yơh.”
15Tui anŭn, HʼBatseba nao bưp pơtao amăng anih dŏ pơtao. Hlak anŭn, HʼAbisag mơnuih Sunêm hlak djru kơ pơtao Dawid yuakơ gơ̆ tha biă mă laih. 16HʼBatseba bon kơkuh tŏ tơŭt ƀơi anăp pơtao. Pơtao tơña kơ ñu tui anai, “Hơget tơlơi kâo dưi djru kơ ih lĕ?”
17HʼBatseba laĭ kơ pơtao tui anai, “Ơ khua kâo hơi, amăng anăn Yahweh Ơi Adai ih, ih pô hơmâo ƀuăn laih hăng kâo, jing ding kơna ih anai tui anai, ‘Ană đah rơkơi ih Solomôn yơh či jing pơtao tŏ tui kâo laih anŭn ñu yơh či dŏ ƀơi grê pơtao kâo.’ 18Samơ̆ kơđai glaĭ, ră anai Adôniyah hơmâo jing pơtao laih, laih anŭn ih, Ơ pơtao khua kâo ăh, aka ƀu thâo ôh kơ tơlơi anŭn. 19Ñu hơmâo ngă yang laih hăng lu khul triu, rơmô, hăng ană rơmô rơmŏng, laih anŭn hơmâo jak iâu laih abih bang ƀing ană đah rơkơi ih nao pơ tơlơi ƀơ̆ng huă, wơ̆t hăng Abiathar khua ngă yang prŏng hloh hăng khua ƀing ling tơhan ih Yôab mơ̆n, samơ̆ ñu ƀu jak iâu ôh ding kơna tŏng ten ih Solomôn anai.
20“Ơ pơtao khua kâo ăh, mơta abih bang ƀing Israel dŏ lăng ƀơi ih yơh kiăng kơ thâo krăn hlơi pô či dŏ ƀơi grê pơtao ih kiăng kơ git gai tơdơi kơ ih. 21Rơngiao kơ tơlơi anŭn, tơdang ih, Ơ pơtao khua kâo ăh, hơmâo tơĭ pran laih, kâo hăng ană đah rơkơi kâo Solomôn, ƀing Adôniyah či ngă sat tañ kơ ƀing gơmơi kar hăng ƀing hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ih yơh.”
22Tơdang ñu ăt hlak dŏ pơhiăp hăng pơtao, pô pơala Nathan mŭt rai. 23Laih anŭn ƀing ding kơna pơtao laĭ hăng pơtao tui anai, “Pô pơala Nathan pơ anai.”
 Giŏng anŭn, pô pơala anŭn nao pơ anăp pơtao laih anŭn bon kơkuh hăng ƀô̆ mơta ñu sŏ̱ lŏn yơh,
24laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Ơ pơtao khua kâo ăh, ih hơmâo pơhaih laih hă, Adôniyah či jing pơtao tơdơi kơ ih, laih anŭn ñu či dŏ ƀơi grê pơtao ih? 25Hrơi anai ñu hơmâo trŭn nao hăng ngă yang laih hăng lu khul rơmô, ană rơmô rơmŏng laih anŭn triu. Ñu hơmâo jak iâu laih abih bang ƀing ană đah rơkơi pơtao, ƀing khua git gai ling tơhan laih anŭn Abiathar khua ngă yang prŏng hloh mơ̆n. Ră anai ƀing gơñu hlak ƀơ̆ng huă hăng Adôniyah laih anŭn laĭ, ‘Kwưh rơkâo kơ pơtao Adôniyah hơdip sui!’ 26Samơ̆ kâo jing ding kơna ih, Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, Benayah jing ană đah rơkơi Yehôyada laih anŭn adơi ñu, jing ding kơna ih Solomôn, ñu ƀu jak iâu ôh. 27Ơ pơtao khua kâo ăh, djơ̆ mơ̆ anŭn yơh jing tơlơi ih hơmâo ngă laih hăng ƀu laĭ pơthâo ôh kơ ƀing gơmơi, jing ƀing ding kơna ih anai, thâo krăn kơ hlơi pô či jing pơtao tơdơi kơ ih?”

Dawid Brơi Kơ Ană Ñu Solomôn Jing Pơtao

28Giŏng anŭn, pơtao Dawid laĭ tui anai, “Iâu rai HʼBatseba bĕ.” Tui anŭn, gơ̆ mŭt rai pơ anih anŭn laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp pơtao yơh. 29Giŏng anŭn, pơtao ƀuăn rơ̆ng hăng gơ̆ tui anai, “Yuakơ Yahweh jing Pô hơmâo pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng rĭm tơlơi rŭng răng, jing Pô hơdip hlŏng lar, kâo ƀuăn amăng Ñu. 30sĭt amăng hrơi anai yơh kâo či yap hơdôm tơlơi kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ih amăng Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel tui anai: Solomôn, ană đah rơkơi ih yơh, či jing pơtao tơdơi kơ kâo laih anŭn ñu yơh či dŏ ƀơi grê pơtao kâo kiăng kơ pơala brơi kơ kâo.”
31Giŏng anŭn, HʼBatseba bon kơkuh hăng ƀô̆ mơta ñu sŏ̱ lŏn, tŏ tơŭt ƀơi anăp pơtao laih anŭn laĭ tui anai, “Kwưh kiăng kơ khua kâo pơtao Dawid hơdip hlŏng lar!”
32Pơtao Dawid laĭ hăng ƀing ding kơna ñu tui anai, “Iâu rai bĕ Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, pô pơala Nathan laih anŭn Benayah jing ană đah rơkơi Yehôyada.” Tơdang ƀing gơñu rai ƀơi anăp pơtao, 33ñu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Iâu bĕ ƀing ding kơna khua gih, jing ƀing răng pơgang kâo, nao hrŏm hăng ƀing gih laih anŭn brơi bĕ Solomôn, ană đah rơkơi kâo anai, đĭ ƀơi aseh glưn kâo pô, giŏng anŭn ba bĕ ñu nao pơ anih ia bluh Gihôn. 34Pơ anih anŭn yơh, brơi bĕ Zadôk khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn pô pơala Nathan trôč ia jâo kơ ñu jing pơtao kơ ƀing Israel. Ayŭp bĕ tơdiăp laih anŭn ur kraih tui anai, ‘Kwưh kiăng pơtao Solomôn hơdip sui!’ 35Giŏng anŭn, ƀing gih či đuaĭ tui hăng ñu laih anŭn ñu či nao dŏ ƀơi grê pơtao kâo kiăng kơ git gai wai lăng pơala kơ kâo. Kâo hơmâo ruah mă laih ñu wai lăng abih bang ƀing Israel laih anŭn ƀing Yudah.”
36Benayah, ană đah rơkơi Yehôyada laĭ glaĭ kơ pơtao tui anai, “Ƀing gơmơi či ngă tui anŭn yơh! Ơ pơtao khua kâo ăh, rơkâo kơ Yahweh Ơi Adai ih pơjing hĭ bĕ tui hăng anŭn. 37Kar hăng Yahweh dŏ laih hăng ih pơtao khua kâo ăh, tui anŭn rơkâo kơ Ñu dŏ hăng Solomôn kiăng pơjing kơ tơlơi git gai wai lăng ñu đĭ kơyar hloh kơ tơlơi git gai wai lăng pơtao kâo Dawid mơ̆n!”
38Tui anŭn, Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, pô pơala Nathan, Benayah ană đah rơkơi Yehôyada, hrŏm hăng ƀing Keret laih anŭn ƀing Pelet, jing ƀing răng pơgang Dawid, trŭn nao, brơi kơ Solomôn đĭ ƀơi aseh glưn Dawid laih anŭn ba ñu nao pơ anih ia bluh Gihôn yơh. 39Khua ngă yang Zadôk mă sa ƀĕ tơki ia jâo mơ̆ng sang khăn rơgoh hiam laih anŭn trôč ƀơi Solomôn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ayŭp đĭ khul tơdiăp laih anŭn abih bang mơnuih ur dreo tui anai, “Kwưh kiăng kơ pơtao Solomôn hơdip sui!” 40Giŏng anŭn, abih bang ƀing ană plei đĭ glaĭ pơ plei Yerusalaim đuaĭ tui gah rŏng pơtao Solomôn, ayŭp khul đing klơt laih anŭn hơ̆k mơak bă blai tơl lŏn pơpư̆ hăng dơnai ur dreo yơh.

Hơdră Jơlan Adôniyah Ƀu Jing Ôh

41Adôniyah laih anŭn abih bang ƀing tuai hrŏm hăng ñu hơmư̆ kơ tơlơi anŭn tơdang ƀing gơñu jĕ pơgiŏng hĭ laih tơlơi ƀơ̆ng huă gơñu. Tơdang Yôab hơmư̆ dơnai tơdiăp anŭn, ñu tơña tui anai, “Hơget tơlơi kiăng laĭ kơ abih bang dơnai ngañ bañ amăng plei prŏng anŭn lĕ?” 42Tơdang Yôab hlak pơhiăp, Yônathan ană đah rơkơi khua ngă yang Abiathar truh. Adôniyah laĭ tui anai, “Mŭt rai bĕ. Sĭt sa čô yom pơphan hrup hăng ih anai ba rai tơlơi pơthâo hiam yơh.”
43Yônathan laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ ôh! Pơtao ta Dawid hơmâo jao brơi laih kơ Solomôn jing pơtao. 44Pơtao hơmâo pơkiaŏ laih hrŏm hăng ñu Zadôk khua ngă yang prŏng hloh, pô pơala Nathan, Benayah ană đah rơkơi Yehôyada, hrŏm hăng ƀing Keret hăng ƀing Pelet laih anŭn ƀing gơñu brơi Solomôn đĭ ƀơi aseh glưn pơtao. 45Giŏng anŭn, Zadôk laih anŭn Nathan hơmâo trôč laih ia jâo ƀơi ñu jing pơtao ƀơi anih ia bluh Gihôn. Čơdơ̆ng mơ̆ng anih anŭn yơh, ƀing gơñu hơmâo đĭ nao laih hơ̆k mơak, tui anŭn amăng plei hơmâo tơlơi ngañ bañ anŭn. Anŭn yơh jing tơlơi ngañ ih hơmư̆ laih. 46Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Solomôn hơmâo dŏ be̱r git gai laih ƀơi grê pơtao ama ih. 47Ƀing khua moa ăt nao laih mơ̆n kiăng kơ hơơč mơak kơ pơtao Dawid khua ta tui anai, ‘Rơkâo kơ Ơi Adai pơjing brơi anăn Solomôn jing hing ang hloh kơ anăn ih laih anŭn tơlơi git gai wai lăng ñu đĭ kơyar hloh kơ tơlơi git gai wai lăng ih mơ̆n!’ Giŏng anŭn, pơtao Dawid bon kơkuh pơpŭ kơ Yahweh ƀơi sưng pĭt ñu 48hăng laĭ tui anai, ‘Bơni hơơč kơ Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel, jing Pô hơmâo brơi laih mơta kâo dưi ƀuh pô tŏ tui ƀơi grê pơtao kâo hrơi anai.’ ”
49Ƀơi mông anŭn mơtam, abih bang ƀing tuai hrŏm hăng Adôniyah rŭng răng hăng čơlah đuaĭ hĭ yơh. 50Samơ̆ yuakơ Adôniyah huĭ kơ Solomôn, tui anŭn ñu đuaĭ nao pơ sang khăn rơgoh hiam hăng djă̱ kơ̆ng ƀơi tơki kơnưl ngă yang kiăng kơ Solomôn ƀu pơdjai hĭ ñu ôh. 51Giŏng anŭn, Solomôn hơmư̆ arăng ruai pơthâo tui anai, “Adôniyah huĭ kơ pơtao Solomôn laih anŭn ñu hlak djă̱ kơ̆ng ƀơi tơki kơnưl ngă yang. Ñu rơkâo tui anai, ‘Brơi bĕ pơtao Solomôn ƀuăn rơ̆ng hăng kâo, ñu ƀu či tuh drah kâo jing ding kơna ñu anai ôh.’ ”
52Solomôn laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah ñu pơrơđah ñu pô jing sa čô tŏng ten hăng kâo, sĭt yơh ƀu hơmâo sa ară ƀŭk ƀơi akŏ ñu či lê̆ trŭn ƀơi lŏn ôh, samơ̆ tơdah ñu ngă hơget tơlơi sat ƀai, sĭt ñu či djai yơh.” 53Giŏng anŭn, pơtao Solomôn pơkiaŏ nao ƀing mơnuih kiăng ba rai Adôniyah mơ̆ng kơnưl anŭn.
 Adôniyah rai bon kơkuh hăng tŏ tơŭt ƀơi anăp pơtao Solomôn laih anŭn Solomôn laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Glaĭ pơ sang ih bĕ.”