21

Ahaj thiab Nanpau lub vaj txiv hmab

1Los rau tom qab no Nanpau uas yog neeg Yile‑ee muaj ib lub vaj txiv hmab nyob hauv lub moos Yile‑ee npuas vajntxwv Ahaj uas kav Xamali lub tsev. 2Mas Ahaj hais rau Nanpau tias, “Muab koj lub vaj txiv hmab rau kuv, kuv thiaj tau ua vaj zaub vim yog nyob ze kuv lub tsev. Kuv yuav muab dua ib lub vaj txiv hmab uas zoo dua pauv koj lub vaj no, lossis yog koj pom zoo kuv yuav muab nyiaj yuav kom txaus lub vaj no tus nqe.” 3Tiamsis Nanpau hais rau Ahaj tias, “Thov Yawmsaub tav kuv tsis txhob muab kuv tej poj koob yawm txwv qub txeeg qub teg rau koj.” 4Ahaj thiaj rov los tsev nyuaj siab thiab chim ua ntsej muag tsaus nti rau tej lus uas Nanpau uas yog neeg Yile‑ee hais rau nws, vim Nanpau tau hais tias, “Kuv yuav tsis muab kuv tej poj koob yawm txwv qub txeeg qub teg rau koj.” Ces nws txawm pw rau saum txaj fee plhu kiag tsis yeem noj mov li. 5Mas nws tus pojniam Yexenpee los nug nws tias, “Ua cas koj yuav nyuaj siab ua luaj tsis kam noj mov li?” 6Ahaj teb nws tias, “Vim yog kuv hais rau Nanpau uas yog neeg Yile‑ee tias, ‘Muab koj lub vaj txiv hmab muag rau kuv, lossis yog koj pom zoo kuv yuav muab dua ib lub vaj txiv hmab pauv rau koj.’ Tiamsis nws teb tias, ‘Kuv yuav tsis muab kuv lub vaj txiv hmab rau koj li.’ ” 7Ces nws tus pojniam Yexenpee hais rau nws tias, “Koj yog tus uas kav cov Yixayee los sas. Cia li sawv tsees los noj mov thiab ua lub siab xyiv fab hlo. Kuv yuav muab Nanpau uas yog neeg Yile‑ee lub vaj txiv hmab rau koj.”
8Nws txawm sau tsab ntawv ua Ahaj lub npe txam Ahaj lub txwm xa mus rau cov kev txwj laus thiab cov uas ua hlob uas nrog Nanpau nyob tib lub moos. 9Yexenpee sau hauv ntawv hais tias, “Cia li tshaj tawm kom yoo mov thiab tsa Nanpau nyob saum lub rooj siab hauv nruab nrab cov pejxeem, 10thiab kom ob tug neeg phem los nyob ncaj ntawm nws xubntiag, thiab kom ob tug kom nws hais tias nws tau cem foom Vajtswv thiab vajntxwv. Ces muab nws coj tawm mus thiab xuas pob zeb muab nws ntaus kom tuag.” 11Ces cov neeg hauv lub moos uas Nanpau nyob ntawd, cov kev txwj laus thiab cov uas ua hlob txawm ua raws li Yexenpee hais mus rau lawv raws li tsab ntawv uas nws sau mus rau lawv. 12Lawv thiaj tshaj tawm kom yoo mov thiab tsa Nanpau nyob saum lub rooj siab hauv nruab nrab cov pejxeem. 13Ces ob tug neeg phem ntawd txawm tuaj nyob ncaj ntawm Nanpau xubntiag, ces ob tug neeg phem ntawd txawm kom Nanpau tab meeg cov pejxeem tias, “Nanpau tau cem foom Vajtswv thiab vajntxwv.” Ces lawv txawm coj Nanpau tawm mus rau sab nraum lub moos thiab xuas pob zeb ntaus nws tuag. 14Ces lawv txawm xa xov rau Yexenpee hais tias, “Nanpau raug xuas pob zeb ntaus, nws tuag lawm.”
15Thaum Yexenpee hnov tias Nanpau raug xuas pob zeb ntaus thiab tuag lawm, Yexenpee txawm hais rau Ahaj tias, “Cia li sawv tsees mus txeeb kiag Nanpau uas yog neeg Yile‑ee lub vaj txiv hmab uas tsis kheev muab muag rau koj, rau qhov Nanpau tsis nyob nws tuag lawm.” 16Thaum Ahaj hnov tias Nanpau tuag lawm, Ahaj txawm sawv tsees mus rau hauv Nanpau uas yog neeg Yile‑ee lub vaj txiv hmab es mus txeeb kiag ua nws tug.
17Yawmsaub txawm hais lus tuaj rau Eliya uas yog neeg Thinpi tias, 18“Koj cia li sawv tsees mus ntsib Yixayee tus vajntxwv Ahaj uas kav hauv lub nroog Xamali. Saib maj, nws nyob hauv Nanpau lub vaj txiv hmab uas nws txeeb kiag yuav ua nws tug. 19Koj hais rau nws tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Koj tau tua thiab tseem txeeb kiag lub vaj los ua koj tug thiab lov?’ Thiab koj cia li hais rau nws tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Lub chaw uas dev yaim Nanpau cov ntshav, dev kuj yuav yaim koj cov ntshav qhov ntawd thiab.’ ”
20Ahaj txawm hais rau Eliya tias, “Kuv tus yeeb ncuab 'e, koj ntsib tau kuv lawm lov?” Eliya teb tias, “Kuv ntsib koj lawm rau qhov koj muab koj tus kheej muag mus ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg. 21‘Saib nawj, kuv yuav coj xwm txheej phem los raug koj, thiab kuv yuav rhuav tshem koj pov tseg huvsi thiab yuav muab Ahaj cov txivneej txhua tus tua tag nrho nws tej qhev thiab nws tej neeg ua kom tu noob nrho hauv cov Yixayee mus. 22Thiab kuv yuav ua kom koj caj ces zoo ib yam li Nenpa tus tub Yelaunpau‑as caj ces thiab ib yam li Ahiya tus tub Npa‑asa caj ces, rau qhov koj zes ua rau kuv chim thiab koj tau coj cov Yixayee ua txhaum muaj txim.’ 23Thiab Yawmsaub hais txog Yexenpee hais tias, ‘Dev yuav noj Yexenpee rau hauv Yile‑ee.’ 24Ahaj cov neeg tus uas tuag rau hauv lub nroog mas dev yuav noj, tus uas tuag rau sab nraud mas liaj dav saum nruab ntug yuav noj.”
25Tsis muaj leejtwg muab nws tus kheej muag mus ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg yam li Ahaj uas nws tus pojniam Yexenpee txhob nws ua. 26Ahaj ua tej uas qias vuab tsuab kawg li rau qhov uas raws ncuj nciav tej dab mlom ib yam li cov Amaulai uas Yawmsaub muab laim ploj ntais ntawm cov Yixayee xubntiag lawm.
27Thaum Ahaj hnov tej lus ntawd, nws txawm dua rhe nws lub tsho muab khaub seev tsaj los hnav, thiab yoo mov thiab hnav khaub seev tsaj mus pw, thiab mus mus los los dai hau vias. 28Thiab Yawmsaub hais lus tuaj rau Eliya uas yog neeg Thinpi tias, 29“Koj twb pom Ahaj txo nws lub hwjchim rau ntawm kuv xubntiag lawm lov? Vim nws twb txo nws lub hwjchim ntawm kuv xubntiag lawm, kuv yuav tsis tso xwm txheej phem los rau nws sim neej, tiamsis kuv yuav tso xwm txheej phem los raug nws caj ces rau thaum nws tus tub sim neej.”