3

Xalaumoo thov Vajtswv pub tswvyim

(2VKk. 1:3-13)

1Xalaumoo yuav Falau uas yog vajntxwv Iyi tus ntxhais ua pojniam thiaj tau nrog Falau tis nruab tis ze sib raug zoo. Nws thiaj coj Falau tus ntxhais los nyob rau hauv Davi lub nroog mus txog thaum ua nws lub tsev thiab ua Yawmsaub lub tuam tsev tiav thiab txhim lub ntsa loog xov lub nroog Yeluxalees tag huvsi. 2Cov pejxeem tseem tua tsiaj xyeem rau saum tej chaw siab vim yog tsis tau ua lub tuam tsev rau Yawmsaub lub npe.
3Xalaumoo hlub Yawmsaub thiab nws ua lub neej raws li nws txiv Davi tej kab ke tsuas yog nws tua tsiaj thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab xyeem rau saum tej chaw siab. 4Vajntxwv mus tua tsiaj xyeem rau ntawm lub moos Kinpe‑oo rau qhov lub chaw siab uas tseem ceeb nyob qhov ntawd. Xalaumoo tua ib txhiab tus tsiaj ua kevcai hlawv xyeem rau saum lub thaj ntawd. 5Hmo ntuj Yawmsaub los tshwm hauv npau suav rau Xalaumoo pom ntawm lub moos Kinpe‑oo. Vajtswv hais tias, “Koj xav kom kuv pub dabtsi rau koj, cia li thov.” 6Mas Xalaumoo hais tias, “Koj ua koj txojkev hlub ruaj khov uas loj kawg tshwm rau kuv txiv Davi uas yog koj tus qhev, rau qhov nws ua lub neej xib rau koj thiab ua ncaj ua ncees tab meeg koj thiab ua lub siab ncaj rau koj. Koj tuav rawv txojkev hlub ruaj khov uas loj kawg no rau nws thiab pub nws muaj ib tug tub nyob saum nws lub zwm txwv rau hnub no. 7Au Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv, kuv txawm yog menyuam yaus los nimno koj pub kuv uas yog koj tus qhev sawv ua vajntxwv nyob kuv txiv Davi chaw. Kuv tsis paub tias kuv yuav coj li cas. 8Thiab koj tus qhev nyob rau hauv koj haiv neeg uas koj tau xaiv cia lawd, yog haiv neeg uas muaj zog thiab coob kawg suav tsis txheeb. 9Thov koj pub kev nkag siab rau kuv uas yog koj tus qhev kom kuv thiaj kav tau koj cov neeg thiab paub qhov zoo qhov phem, rau qhov leejtwg yuav kav tau koj haiv neeg uas coob heev no?”
10Xalaumoo thov li no mas kuj txaus tus Tswv lub siab. 11Mas Vajtswv hais rau nws tias, “Vim yog koj thov tej no koj tsis tau thov kom koj muaj txojsia nyob ntev thiab tsis thov nyiaj txiag rau koj thiab tsis thov kom koj cov yeeb ncuab txojsia tu, tiamsis koj thov kev nkag siab kom thiaj paub tias qhov twg yog qhov raug cai, 12vim li no kuv yuav ua raws li koj tej lus thov. Kuv yeej yuav pub lajlim tswvyim plab plaws thiab kev nkag siab rau koj, xwv thiaj tsis muaj leejtwg uas nyob ua koj ntej zoo cuag li koj thiab tsis muaj leejtwg uas tshwm los tom qab yuav zoo cuag li koj. 13Kuv tseem yuav pub tej uas koj tsis tau thov rau koj, yog nyiaj txiag thiab meej nthawb, mas tag koj sim neej thiaj yuav tsis muaj lwm tus vajntxwv piv tau rau koj. 14Thiab yog koj ua lub neej raws nraim kuv txojkev thiab tuav rawv kuv tej kab ke thiab kuv tej lus nkaw ib yam li koj txiv Davi tau ua lawd, kuv yuav pub koj lub hnub nyoog ntev mus.”
15Ces Xalaumoo txawm tsim los, ua ciav yog npau suav. Ces nws txawm los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab sawv ntsug ntawm Yawmsaub lub phij xab sib cog lus, thiab tua tsiaj ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo, thiab pam ib rooj mov rau nws cov tub teg tub taws sawvdaws noj haus.

Xalaumoo muaj tswvyim tu plaub

16Muaj ob tug poj muag cev tuaj cuag vajntxwv sawv ntsug ntawm vajntxwv xubntiag. 17Ib tug pojniam hais tias, “Au kuv tus vajntxwv, kuv thiab tus pojniam no nyob ua ke hauv ib lub tsev. Kuv yug tau ib tug menyuam rau thaum tus pojniam no tseem nyob hauv tsev thiab. 18Thaum kuv yug menyuam tau peb hnub lawd, tus pojniam no txawm yug menyuam thiab. Mas wb ob leeg nyob ua ke, tsis muaj lwm tus nrog wb nyob hauv lub tsev tsuas yog wb ob leeg nyob hauv lub tsev ntawd xwb. 19Thaum hmo ntuj tus pojniam no tus menyuam txawm tuag vim nws muab tais tuag. 20Mas thaum ib tag hmo kuv uas yog koj tus qhev tseem tsaug zog, nws txawm sawv los muab kuv tus tub ntawm kuv ib sab coj mus tso rau hauv nws xubntiag thiab muab nws tus tub uas tuag lawd tso rau hauv kuv xubntiag. 21Thaum tagkis kuv sawv los yuav muab mis rau kuv tus menyuam noj, ua ciav twb tuag lawm. Tagkis ntawd thaum kuv muab ua tib zoo saib, ua ciav tsis yog tus menyuam uas kuv yug.” 22Tiamsis tus pojniam uas nyob ntawd hais tias, “Tsis yog. Tus menyuam uas ciaj yog kuv li, tus menyuam uas tuag yog koj li.” Thawj tus pojniam hais tias, “Tsis yog. Tus menyuam uas tuag yog koj li, tus uas ciaj yog kuv li.” Ob tug ob leeg hais li no rau ntawm vajntxwv xubntiag.
23Ces vajntxwv txawm hais tias, “Ib tug hais tias, ‘Tus menyuam uas ciaj no yog kuv li, koj tus yog tus uas tuag lawd,’ dua ib tug kuj hais tias, ‘Tsis yog, koj tus menyuam tuag lawm, kuv tus yog tus uas ciaj.’ ” 24Thiab vajntxwv hais tias, “Cia li muab ib rab ntaj los rau kuv.” Lawv thiaj coj rab ntaj los tso rau ntawm vajntxwv xubntiag. 25Ces vajntxwv txawm hais tias, “Cia li muab tus menyuam uas ciaj ntawd phua ua ob sab, muab faib rau ob tug pojniam ntawd ib leeg ib sab.” 26Vim tus pojniam uas nws tus menyuam tseem ciaj ntawd mob siab nws tus tub, nws txawm hais rau vajntxwv tias, “Au kuv tus vajntxwv, cia li muab tus menyuam uas ciaj no rau tus pojniam ntawd. Txawm li cas los xij tsis txhob muab tus menyuam tua.” Tiamsis tus pojniam ntawd hais tias, “Tus menyuam ntawd tsis ua kuv li tsis ua koj li, cia li muab faib.” 27Ces vajntxwv txawm teb ob tug tias, “Cia li muab tus menyuam uas ciaj ntawd rau thawj tug pojniam, tsis txhob muab tua kiag li, nws yeej yog tus menyuam ntawd niam.” 28Cov Yixayee sawvdaws hnov txog qhov uas vajntxwv tu plaub ntawd. Lawv ntshai thiab hwm vajntxwv heev rau qhov lawv pom tias Vajtswv lub tswvyim nyob hauv nws, nws thiaj tu tau plaub ncaj.