6

Xalaumoo ua Yawmsaub lub tuam tsev

(2VKk. 3:1-14)

1Xyoo uas plaub puas yim caum, yog suav txij thaum cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los, yog xyoo plaub uas Xalaumoo ua vajntxwv kav cov Yixayee, lub hli Xiv uas yog lub ob hlis, Xalaumoo pib ua Yawmsaub lub tuam tsev. 2Lub tuam tsev uas Xalaumoo ua rau Yawmsaub ntawd ntev rau caum tshim, dav nees nkaum tshim thiab siab peb caug tshim. 3Zaj qab khav uas yuav nkag rau hauv lub tuam tsev ntev nees nkaum tshim npaum li lub tuam tsev qhov uas dav thiab dav kaum tshim rau sab nraud. 4Nws kuj ua lub tuam tsev tej qhov rais som zuj zus sab hauv rau sab nraud. 5Nws ua tej chav npuas nkaus tej phab ntsa thoob plaws lub tuam tsev, yog thoob plaws chav dawb huv thiab chav uas dawb huv kawg nkaus huvsi. 6Chav uas nyob hauv qab kawg dav tsib tshim, chav uas nyob txheej nruab nrab dav rau tshim, chav uas nyob txheej peb dav xya tshim. Nws ua tej theem puag ncig lub tuam tsev txawb tej las thiaj tsis ntxig rau hauv phab ntsa tuam tsev.
7Thaum tabtom ua lub tuam tsev ntawd, lawv siv tej pob zeb uas twb txhwm ntawm lub chaw txam pob zeb lawd, kom thiaj tsis hnov tej suab rauj suab taus lossis suab cuab yeej hlau nrov rau hauv lub tuam tsev rau thaum ua lub tuam tsev.
8Lub qhov rooj uas nkag rau hauv txheej hauv qab nyob ntawm lub tuam tsev sab nrad, thiab muaj ntaiv nce mus rau txheej ob thiab nce ntawm txheej ob mus rau txheej peb. 9Nws thiaj ua lub tuam tsev tiav li no, thiab nws muab ntoo ciab ua las ua txiag vov. 10Nws txuas tej chav puag ncig lub tuam tsev ib txheej siab tsib tshim, thiab tej las uas txuas ntawm lub tuam tsev yog ntoo ciab.
11Yawmsaub hais lus tuaj rau Xalaumoo tias, 12“Hais txog lub tuam tsev uas koj ua no, yog koj ua koj lub neej raws nraim kuv tej kab ke thiab mloog kuv tej kevcai thiab tuav rawv kuv tej lus nkaw huvsi thiab ua raws li, mas kuv yeej yuav ua raws li kuv tej lus uas kuv hais txog koj uas kuv twb hais rau koj txiv Davi lawd. 13Thiab kuv yuav nyob hauv nruab nrab cov Yixayee thiab kuv yuav tsis tso kuv haiv neeg Yixayee tseg.”
14Xalaumoo thiaj ua lub tuam tsev thiab ua kom tiav li no. 15Tej phab ntsa tuam tsev sab hauv lub nrog nws muab txiag ntoo ciab xov. Txij ntua hauv taw mus nto plaws tej las uas vov nws muab ntoo xov sab nruab nrog huvsi. Thiab nws muab txiag ntoo ciab nplooj suab pua thoob plaws lub tuam tsev. 16Nws muab ntoo ciab kem nees nkaum tshim ua ib chav npuas rau sab qaum tsev xov hauv taw mus nto plaws tej las vov, thiab nws ua chav no ua chaw pe Vajtswv rau sab hauv, yog chav uas dawb huv kawg nkaus. 17Lub tuam tsev chav uas npuas lub chaw sab hauv uas pe Vajtswv ntev plaub caug tshim. 18Cov ntoo ciab uas xov hauv lub nrog tuam tsev muab sais zoo li tej lub taub iab thiab zoo li tej paj ntoo uas tawg nta lawm, puavleej yog ntoo ciab tsis pom tej phab ntsa pob zeb kiag li. 19Nws npaj chav sab hauv uas pe Vajtswv ntawd npuas rau sab qaum tsev kom thiaj tso tau Yawmsaub lub phij xab sib cog lus rau hauv. 20Chav sab hauv uas pe Vajtswv ntawd ntev nees nkaum tshim, dav nees nkaum tshim siab nees nkaum tshim. Nws muab cov tseem kub luam thoob plaws. Nws muab txiag ntoo ciab ntsia ib txheej rau lub thaj xyeem. 21Xalaumoo muab cov tseem kub luam lub nrog tuam tsev thiab dai tej txoj saw kub loj rau ntawm phab ntsa uas kem chav sab hauv uas pe Vajtswv, thiab muab kub luam lub nrog chav sab hauv thoob plaws. 22Nws muab kub luam thoob plaws lub nrog tuam tsev huvsi, thiaj ua lub tuam tsev ntawd tiav huvsi. Lub thaj xyeem uas yog chav hauv nws muab kub luam huvsi thiab.
23Nws muab ntoo aulib ua ob tug Khelunpee rau chav sab hauv uas pe Vajtswv, ib tug siab kaum tshim. 24Ob tug Khelunpee ntawd li kooj tis mas ib sab ntev tsib tshim sib txig zos. Ib sab ntsis kooj tis mus txog ntua ib sab li ntsis kooj tis muaj kaum tshim. 25Dua ib tug Khelunpee muaj kaum tshim thiab, ob tug Khelunpee sib luag ib yam nkaus thiab zoo ib yam. 26Ob tug Khelunpee ntawd puavleej siab kaum tshim ib yam nkaus. 27Nws muab ob tug Khelunpee ntawd txawb rau chav sab hauv uas npuas rau sab qaum tsev. Ob tug Khelunpee nthuav tis ib yam nkaus, ib tug li ntsis kooj tis nthuav mus ti nkaus ib sab phab ntsa, dua ib tug li ntsis kooj tis kuj nthuav mus ti nkaus dua rau ib sab phab ntsa. Ob sab ntsis tis nruab nrab tuaj sib cuag rau hauv nruab nrab lub tuam tsev. 28Nws muab kub luam ob tug Khelunpee huvsi.
29Vajntxwv muab tej phab ntsa tsev sab hauv lub nrog sais ua duab Khelunpee thiab ua tej tsob toov laj thiab tej paj ntoo uas tawg nta, rau chav hauv thiab chav nraud huvsi. 30Nws muab kub luam lub plag tse thoob plaws chav hauv thiab chav nraud huvsi.
31Nws xuas ntoo aulib ua ob txhib qhov rooj uas nkag rau lub chaw pe Vajtswv chav hauv, thiab ua ob tug npuab rooj ob sab thiab sab saud ua puam leej ua tsib fab. 32Nws muab ob txhib qhov rooj uas xuas ntoo aulib ua ntawd sais ua tej duab Khelunpee thiab ua tej tsob toov laj thiab ua tej paj ntoo uas tawg nta. Thiab muab kub luam ob txhib qhov rooj thiab luam tej duab Khelunpee thiab tej tsob toov laj ntawd huvsi.
33Nws xuas ntoo aulib ua ob tug npuab rooj ua plaub fab rau lub qhov rooj chav nraud. 34Nws muab cov ntoo ciab nplooj suab ua ob txhib qhov rooj, ib txhib qhov rooj mas muaj ob daim txiag txuas ua ke quav qheb tau, ib txhib qhov rooj muaj ob daim txiag. 35Nws kuj sais tej duab Khelunpee thiab tej tsob toov laj thiab tej paj ntoo uas tawg nta rau cov txhib qhov rooj ntawd, thiab muab kub luam tej uas sais ntawd zoo ib yam nkaus. 36Nws xuas cov pob zeb uas txhwm tib ua peb tshooj xov lub loog tshav puam sab hauv thiab tseem xov ib tshooj ntoo ciab rau saud. 37Xyoo uas plaub nws pib ua Vajtswv lub tuam tsev rau lub hli Xiv. 38Thiab xyoo uas kaum ib lub hli Npu uas yog lub yim hli mas ua lub tuam tsev tiav tag txhua yam huvsi thiab ua tiav raws li uas hom cia lawd huvsi. Vajntxwv ua xya xyoo li tau lub tuam tsev ntawd.