9

Yawmsaub tshwm rau Xalaumoo zaum ob

(2VKk. 7:11-22)

1Thaum Xalaumoo ua tau Yawmsaub lub tuam tsev thiab nws lub tsev thiab txhua yam uas nws xav ua tiav tag huvsi lawd, 2Yawmsaub los tshwm rau Xalaumoo zaum ob ib yam li Yawmsaub tau tshwm rau nws ntawm Kinpe‑oo. 3Mas Yawmsaub hais rau nws tias, “Kuv twb hnov tej lus uas koj thov koj taij kuv lawm. Kuv twb tu lub tsev uas koj ua no kom dawb huv lawm, thiab kuv yuav cia kuv lub npe nyob hauv mus ib txhiab ib txhis. Kuv lub qhov muag thiab kuv lub siab yuav nrog nraim lub chaw no mus ib txhis. 4Hais txog koj, yog koj ua koj lub neej ncaj thiab ua ncaj ncees tab meeg kuv ib yam nkaus li koj txiv Davi ua thiab ua txhua yam raws li uas kuv hais kom koj ua, thiab tuav rawv kuv tej kab ke thiab kuv tej kevcai, 5mas kuv yuav tsa koj lub zwm txwv rau saum cov Yixayee nyob ruaj mus ib txhiab ib txhis, ib yam li kuv tau cog lus tseg rau koj txiv Davi lawm hais tias, ‘Tsis muaj ib hnub twg uas koj caj ces yuav tu ncua tus txivneej uas nyob saum cov Yixayee lub zwm txwv.’
6“Tiamsis yog nej tsis ua raws li kuv hais, tsis hais nej lossis nej cov tub ki tsis tuav rawv kuv tej lus nkaw thiab tej kab ke uas kuv twb qhia rau nej, es nej mus ua koom tu thiab pe luag tej dab, 7mas kuv yuav muab cov Yixayee rhuav tshem kom tawm hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau lawv mus, thiab kuv yuav muab lub tuam tsev uas kuv tu kom dawb huv rau kuv lub npe nyob lawd laim pov tseg kom ploj ntawm kuv lub qhov muag. Mas txhua haiv neeg yuav muab cov Yixayee ua paj lug hais thiab yuav tiag luag ncauj luag lo. 8Lub tuam tsev no yuav pob ua tej niag pawg cia. Txhua leej txhua tus uas taug kev yuav xav tsis thoob thiab lawv yuav thuam hais tias, ‘Ua cas Yawmsaub ua li ntawd rau lub tebchaws no thiab lub tuam tsev no?’ 9Ces luag yuav teb tias, ‘Vim yog lawv muab lawv tus Vajtswv Yawmsaub uas coj lawv tej poj koob yawm txwv tawm hauv Iyi tebchaws los tso pov tseg es mus tsawv nkaus luag tej dab los pe thiab ua koom tu. Vim li no Yawmsaub thiaj tso tej xwm txheej phem no huvsi los raug lawv.’ ”

Xalaumoo tej haujlwm

(2VKk. 8:1-18)

10Ncua sijhawm nees nkaum xyoo Xalaumoo ua tau ob lub tsev, yog Yawmsaub lub tuam tsev thiab vajntxwv lub tsev. 11Hilas uas ua vajntxwv hauv lub nroog Thailab xa ntoo ciab thiab ntoo ciab nplooj suab thiab kub tuaj rau Xalaumoo npaum li uas Xalaumoo lub siab xav, mas vajntxwv Xalaumoo thiaj li muab nees nkaum lub moos hauv tebchaws Kalilais rau Hilas. 12Tiamsis thaum Hilas tawm hauv lub nroog Thailab mus xyuas tej moos uas Xalaumoo muab pub rau nws mas Hilas tsis txaus siab rau tej moos ntawd. 13Hilas thiaj hais tias, “Tus kwv 'e, tej moos uas koj muab pub rau kuv ntawd zoo li no xwb lov?” Luag thiaj hu cov moos ntawd tias tebchaws Khanpu los txog niaj hnub nimno. 14Hilas tau xa kub hnyav ib puas nees nkaum tala tuaj rau vajntxwv Xalaumoo.
15No mus yog hais txog tej tub zog uas vajntxwv Xalaumoo yuam kom ua Yawmsaub lub tuam tsev thiab ua vajntxwv lub tsev thiab ua lub loog Milau thiab ua lub ntsa loog Yeluxalees thiab muab lub moos Haxau thiab Mekidau thiab Kexaw ua dua tshiab. 16(Yav thaum ub Falau uas yog cov Iyi tus vajntxwv twb nce tuaj txeeb tau lub moos Kexaw thiab muab hlawv kub hnyiab tag thiab muab cov Khana‑as uas nyob hauv tua tuag tag ces nws txawm muab lub moos ntawd phij cuam rau nws tus ntxhais uas mus yuav Xalaumoo. 17Mas Xalaumoo thiaj muab Kexaw ua dua tshiab), thiab nws kho lub moos Npe Hauloo nruab tiag 18thiab ua lub moos Npa‑alab thiab lub moos Thama rau hauv tebchaws moj sab qhua hauv Yuda tebchaws, 19thiab ua txhua lub moos uas Xalaumoo khaws cuab txhiaj cuab tam cia rau hauv, thiab ua tej moos uas nws khaws tej tsheb nees ua rog rau hauv, thiab ua tej moos uas nws cov tub rog caij nees nyob, thiab ua txhua yam uas Xalaumoo xav kom ua rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab hauv tebchaws Lenpanoo thiab thoob plaws tej tebchaws uas Xalaumoo kav. 20Cov Amaulai, cov Hithai, cov Pelixai, cov Hivai thiab cov Yenpu uas tseem tshuav nyob, uas tsis yog neeg Yixayee, 21mas cov neeg no li noob uas tshuav nyob hauv lub tebchaws uas cov Yixayee tsis muaj peevxwm muab ua puam tsuaj tag ces Xalaumoo yuam ua qhev los txog niaj hnub nimno. 22Tiamsis cov neeg Yixayee mas Xalaumoo tsis yuam ua qhev. Lawv ua vajntxwv cov tub rog thiab ua nws cov nom tswv thiab ua thawj kav tub rog huvsi thiab ua cov thawj rog thiab ua thawj kav cov tsheb nees ua rog thiab kav cov tub rog caij nees.
23Cov no yog cov nom tswv uas ua hlob saib xyuas Xalaumoo tej haujlwm, huvsi muaj tsib puas tsib caug leej ua cov uas saib cov neeg uas ua vajntxwv tej haujlwm no.
24Mas Falau tus ntxhais tawm hauv Davi lub nroog mus nyob ntawm lub tsev uas Xalaumoo ua rau nws. Mas Xalaumoo thiaj ua lub loog Milau.
25Ib xyoos Xalaumoo ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo saum lub thaj uas nws ua rau Yawmsaub peb zaug, thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm Yawmsaub xubntiag. Nws ua Vajtswv lub tuam tsev tiav log li uas hais no.
26Vajntxwv Xalaumoo kuj ua ib co nkoj txwg rau ntawm Exi‑oo Kenpaw uas nyob ze Elau ntawm ntug dej Hiavtxwv Liab hauv tebchaws Edoo. 27Hilas xa ib pab neeg txawj tsav nkoj uas txeev mus hauv hiavtxwv tuaj nrog Xalaumoo cov tub nkoj ua ke. 28Lawv mus txog lub moos Aufi mus thauj tau kub hnyav plaub puas nees nkaum tala qhov ntawd los rau vajntxwv Xalaumoo.