10

Povlauj piav nws tes haujlwm

1Kuv yog Povlauj, kuv tus kheej thov nej hauv Khetos uas txo hwjchim thiab lub siab mos siab muag. Thaum kuv nrog nej nyob kuv ua siab mos siab muag rau nej tiamsis thaum kuv nyob deb nej lawm kuv ua siab tawv rau nej. 2Kuv thov nej tias thaum kuv tuaj nrog nej nyob tsis txhob cia kuv ua siab tawv rau nej raws li kuv ruaj siab tias kuv yuav tsum ua siab tawv rau qee leej uas lawv xav hais tias peb ua lub neej raws li neeg ntiajteb ua xwb. 3Txawm yog peb ua lub neej nyob hauv ntiajteb los peb tsis tawm tsam raws li neeg ntiajteb. 4Rau qhov tej cuab yeej uas peb tawm tsam tsis yog neeg ntiajteb li tiamsis yog Vajtswv lub hwjchim uas rhuav tau tej chaw ruaj khov. Peb rhuav tej lus dag uas tawm tsam peb 5thiab rhuav txhua lub ntsa loog siab uas thaiv tsis pub kom paub Vajtswv, thiab ntes txhua yam kev xav coj los mloog Khetos tej lus, 6thiab peb npaj txhij yuav rau txim rau txhua tus uas tsis mloog lus rau thaum nej mloog tej lus huvsi lawm.
7Cia li saib tej uas nyob ntawm nej qhov muag. Yog leejtwg ruaj siab tias nws yog Khetos li cia nws xav txog nws tus kheej dua ib zaug tias nws yog Khetos li, peb kuj yog Khetos li ib yam nkaus. 8Txawm yog kuv khav ntau mentsis txog peb lub hwjchim uas tus Tswv pub tsim kom tsa nej, tsis yog pub ua kom nej puam tsuaj, kuv yuav tsis raug txaj muag. 9Kuv tsis xav kom nej pom tias kuv sau tsab ntawv tuaj hem nej. 10Rau qhov muaj qee leej hais tias, “Nws tej tsab ntawv muaj hwjchim thiab hais hnyav tiag tiamsis thaum nws tuaj txog nws tus kheej qaug zog, thiab nws tej lus siv tsis tau.” 11Cov neeg ntawd cia li to taub li no tias, peb hais li cas rau hauv tsab ntawv rau thaum peb tsis nyob ntawd, thaum peb tuaj txog peb kuj ua li ntawd.
12Peb tsis muaj siab tuab suav tias peb zoo cuag li luag lossis muab peb piv rau qee leej uas lawv qhuas lawv tus kheej. Tiamsis thaum lawv tshuaj saib lawv thiab muab lawv tus kheej piv ib leeg rau ib leeg, los lawv yeej yog cov uas tsis nkag siab. 13Peb li mas yuav tsis khav dhau cai, tiamsis yuav khav txog tej uas Vajtswv tu tseg rau peb xwb, thiab tej uas Vajtswv tu tseg ntawd kuj yog nej cov thiab. 14Rau qhov peb tsis ua dhau tej uas tsis yog peb li feem yam nkaus li peb tsis tau txeev tuaj cuag nej dua li. Peb yog thawj pab uas coj Khetos txoj xov zoo tuaj cuag nej. 15Peb tsis khav dhau cai, tsis tau khav txog lwm tus tes haujlwm. Tiamsis peb vam tias thaum nej txojkev ntseeg loj hlob lawm, peb li haujlwm hauv nej yuav nthuav dav zuj zus mus, 16xwv peb thiaj piav txoj xov zoo rau hauv tej chaw uas dhau ntawm nej li feem mus, tsis khav txog lwm tus tej haujlwm uas ua rau hauv luag li feem lawm. 17“Cia tus uas khav tsuas khav txog tus Tswv xwb.” 18Rau qhov tus uas khav txog nws tus kheej luag tsis thiaj, tsuas yog tus uas tus Tswv qhuas, luag thiaj thiaj xwb.