10

Paulus Tsis Muab Lwm Tus Tes Haujlwm Los Khav

1Kuv yog Paulus. Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Muaj neeg hais tias thaum kuv nrog nej nyob kuv ntshai nej, tiamsis thaum kuv tsis nrog nej nyob lawm kuv ua tawv kawg li tuaj rau nej. Yexus Khetos pub kuv muaj lub siab mos siab muag thiab lub siab hlub ib yam li nws, kuv thiaj thov ntuas nej hais tias, 2thaum kuv tuaj xyuas nej, nej tsis txhob ua rau kuv, tau ua tawv rau nej, rau qhov kuv yeej muaj cuabkav ua tawv rau cov neeg uas thuam peb hais tias peb xav kom peb tau ntsej tau muag ib yam li neeg ibtxwm xav. 3Peb yeej nyob hauv ntiajteb no tiag, tiamsis peb tsis tawmtsam li neeg ibtxwm tawmtsam. 4Thaum peb tawmtsam yeebncuab peb tsis siv tej cuabyeej uas neeg ibtxwm siv. Tiamsis peb siv tej cuabyeej uas Vajtswv tus uas muaj hwjchim muab rau peb, peb thiaj rhuav tau yeebncuab lub yeej kom puastsuaj; 5peb cem tej neeg uas qhia tsis tseeb kom lawv tsis muaj lus hais. Peb rhuav tej uas neeg muab los thaiv tsis pub sawvdaws paub Vajtswv. Thiab peb coj cov neeg uas ua yeebncuab rau Vajtswv los mloog Yexus Khetos lus. 6Thaum peb pom hais tias nej mloog lus lawm tiag, peb mam li rau txim rau tej uas tsis mloog lus.
7Nej ua tib zoo saib tej uas nej pom. Nej cov ntseeg puas muaj ib tug khav hais tias nws yog Yexus Khetos tus tubtxib. Yog muaj, tus ntawd yuav tsum ua tib zoo xyuas saib nws yog neeg zoo li cas. Rau qhov peb yog Yexus Khetos cov tubtxib ib yam nkaus li tus ntawd thiab. 8Txawm yog kuv khav hais tias peb tus Tswv Yexus Khetos nws pub hwjchim rau peb los kuv yeej tsis txajmuag hlo li. Nws ua li ntawd kom peb pab tau nej lub neej vammeej, tsis yog yuav rhuav nej lub neej. 9Kuv hais li no tsis yog kuv hais kom nej xav hais tias kuv pheej sau ntawv tuaj hem nej. 10Tej zaum yuav muaj neeg hais tias, “Paulus tej ntawv Paulus hais tawv kawg li, tiamsis thaum nws tuaj nws ua tus nyuag tuag e, nws hais lus twb tsis muaj kuab hlo li.” 11Tus uas lam hais li ntawd nws yuav tsum nco ntsoov hais tias tej lus uas peb sau rau hauv ntawv xa tuaj rau nej, thiab tej lus uas peb hais thaum peb nrog nej nyob, tej ntawd yeej tsis txawv qhov twg li. Txawm yog peb nyob deb nyob ze los peb yeej hais ib yam nkaus.
12Peb yeej tsis kam muab peb piv rau cov neeg uas lawv khav hais tias lawv zoo dua lwm tus. Cov neeg uas khav li ntawd lawv ruam kawg li. Lawv ib tug ntsuas ib tug thiab muab ib tug piv rau ib tug. 13Peb cov peb tsis khav tshaj tej uas peb muaj. Peb tsuas khav txij tej uas Vajtswv muab rau peb ua xwb, tej ntawd yog tej uas peb ua pab nej. 14Thaum peb tuaj xyuas nej thiab qhia txojmoo zoo uas hais txog Yexus Khetos zaj rau nej, peb tsis tau ua dhau tej uas Vajtswv kom peb ua. 15Peb tsis tau muab tes haujlwm uas lwm tus ua coj los khav, peb tsuas khav txij tej uas Vajtswv muab rau peb ua xwb. Peb cia siab hais tias nej yuav muab siab rau ntseeg zuj zus ntxiv thiab cia siab hais tias peb yuav ua tej haujlwm uas hajyam tseemceeb dua tej no pab nej. Txawm yog li ntawd los peb tsuas ua txij li tej uas Vajtswv tu cia rau peb ua xwb. 16Tom qab ntawd peb yuav tau mus qhia txojmoo zoo rau lwm qhov. Peb yeej yuav tsis khav tej haujlwm uas lwm tus twb xub mus ua cia lawm ib zaug li.
17Tiamsis Vajtswv txojlus hais tias, “Tus uas xav khav nws tsuas muaj cuabkav khav tej uas Vajtswv twb ua los lawm xwb.” 18Rau qhov tus uas nws lam khav nws xwb yeej tsis muaj leejtwg hwm nws, tiamsis tus uas Vajtswv qhuas sawvdaws puavleej yuav hwm tus ntawd.