13

Tej lus ntuas thaum kawg

1Zaum no yog zaum peb uas kuv tuaj cuag nej. Muaj lus iab hiam dabtsi yuav tsum muaj ob leeg peb leeg ua timkhawv thiaj ntseeg tau. 2Kuv twb txeev ntuas cov uas ua txhaum yav tag los thiab ntuas luag lwm tus huvsi. Nimno thaum kuv tsis nrog nej nyob kuv ntuas nej ib yam li thaum kuv tuaj saib nej zaum ob ntawd, kuv ntuas nej hais tias yog kuv rov tuaj dua kuv yuav tsis zam leejtwg lub txim, 3vim tias nej xav tau tej keeb puam uas pom tias Khetos muab lus rau kuv hais. Khetos tsis qaug zog pab nej, tiamsis nws muaj hwjchim rau hauv nej. 4Thaum nws raug teem rau saum tus ntoo khaublig nws qaug zog tag, tiamsis nws muaj txojsia nyob vim Vajtswv lub hwjchim. Peb nyob hauv Khetos kuj qaug zog thiab, tiamsis thaum nrog nej nyob peb yuav muaj txojsia nrog nraim nws vim yog Vajtswv lub hwjchim.
5Cia li tshuaj nej tus kheej saib nej nyob hauv txojkev ntseeg los tsis nyob. Cia li sim nej tus kheej. Nej tsis paub tias Yexus Khetos nyob hauv nej lov? Ntshai tsuas yog nej hla tsis dhau qhov uas muab sim xwb. 6Kuv vam tias nej yuav paub tias peb hla dhau qhov uas raug sim lawm. 7Peb thov Vajtswv pab kom nej tsis txhob ua txhaum, tsis yog ua kom pom tias peb hla dhau qhov uas raug sim, tiamsis xwv nej thiaj yuav ua zoo, txawm yog saib yam li peb hla tsis dhau qhov uas raug sim ntawd kuj xij.
8Rau qhov peb ua tsis tau ib yam dabtsi tawm tsam qhov tseeb, tsuas yog ua txhawb qhov tseeb. 9Thaum peb qaug zog thiab nej muaj zog, peb kuj zoo siab. Peb thov Vajtswv pab yam no, yog qhov uas nej rov ua zoo kawg nkaus. 10Vim li no kuv thiaj sau tej no tuaj rau nej rau thaum kuv tsis nrog nej nyob, xwv thaum kuv tuaj txog lawd kuv thiaj tsis ua tawv rau nej raws li lub hwjchim uas Vajtswv pub rau kuv tsim kho, tsis yog muab rau kuv rhuav pov tseg.
11Thaum kawg no, cov kwvtij, thov ncaim. Nej cia li rov ua zoo kawg nkaus, cia li mloog tej lus uas kuv thov, cia li koom ua ib lub siab, nyob sib hum xeeb. Mas Vajtswv uas muaj txojkev hlub thiab muaj kev kaj siab lug yuav nrog nej nyob. 12Cia li sib fim ntawm txoj kevcai nwj uas dawb huv. 13Vajtswv cov xov dawb txhua tus nco txog nej.
14Thov tus Tswv Yexus Khetos txoj koob hmoov thiab Vajtswv txojkev hlub thiab txojkev sib raug zoo uas los ntawm Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv nrog nraim nej txhua tus.