13

Klei Brei Răng leh anăn Klei Čhưn

1 Nĕ anei jing tlâo bliư̆ yơh kâo nao kơ diih. “Jih klei kčŭt arăng srăng bi sĭt hŏng klei dua amâodah tlâo čô hưn”. 2Kâo hưn leh kơ phung ngă soh leh êlâo brei diñu răng, leh anăn kâo brei jih jang phung mkăn răng mơh, leh anăn kâo brei diñu răng ară anei êjai kâo êkŭt, msĕ si kâo ngă leh êjai kâo nao čhưn kơ diih tal dua, tơdah kâo lŏ truh kâo amâo srăng pap kơ diñu ôh — 3kyuadah diih čiăng ƀuh klei bi sĭt Krist blŭ hlăm kâo. Ñu amâo jing awăt ôh hlăm klei ngă kơ diih, ƀiădah jing myang ti krah diih. 4Arăng pơ̆ng Ñu ti kyâo bi kal hlăm klei Ñu awăt, ƀiădah Ñu hdĭp hŏng klei myang Aê Diê. Kyuadah hmei jing awăt hlăm Ñu, ƀiădah hlăm klei hmei bi mguôp hŏng diih, hmei srăng dôk hdĭp mbĭt hŏng Ñu hŏng klei myang Aê Diê.
5Ksiêm bĕ kơ diih pô čiăng thâo thâodah diih dôk hlăm klei đăo. Lông dlăng bĕ diih pô. Diih amâo thâo hĕ kơ Yêsu Krist dôk hlăm diih? — knŏng tơdah diih amâo dưi hlăm klei lông dlăng anăn. 6Kâo čang hmăng diih srăng thâo hmei amâo lĕ ôh. 7Ƀiădah hmei wah lač kơ Aê Diê, čiăng kơ diih amâo ngă soh ôh — amâo djŏ ôh čiăng arăng bi êdah hmei pô dưi hlăm klei lông dlăng, ƀiădah čiăng kơ diih ngă klei djŏ, wăt tơdah arăng mĭn hmei lĕ leh hlăm klei lông dlăng anăn. 8Kyuadah hmei amâo dưi ngă ôh sa mta klei bi kdơ̆ng hŏng klei sĭt nik, ƀiădah knŏng dôk tĭng kơ klei sĭt nik. 9Kyuadah hmei mơak tơdah hmei jing awăt leh anăn diih jing ktang. Klei hmei wah lač čiăng kơ diih jing jăk klă. 10Kâo čih klei anei êjai kâo êkŭt mơ̆ng diih, čiăng kơ tơdah kâo truh kơ diih, kâo amâo srăng ngă khăng ôh êjai kâo yua klei dưi Khua Yang brei leh kơ kâo čiăng đru diih hriê kơ prŏng leh anăn amâo djŏ čiăng mdlưh diih ôh.
11Snăn Ơ phung ayŏng adei, brei diih dôk mơak. Mkra bĕ klei hdĭp diih, gưt klei kâo kwưh, brei diih mâo sa ai hdơ̆ng diih. Brei diih dôk êđăp ênang, leh anăn Aê Diê klei khăp leh anăn klei êđăp ênang srăng dôk mbĭt hŏng diih. 12Brei diih bi kkuh čhưn hdơ̆ng diih hŏng klei čŭm doh jăk. Jih jang phung doh jăk mơĭt klei čhưn hŏng diih.
13Brei klei Khua Yang Yêsu Krist pap, klei Aê Diê khăp, leh anăn klei Yang Mngăt Jăk bi mguôp dôk mbĭt hŏng jih jang diih.