1

1Kuv yog Paulus tus uas yog Yexus Khetos ib tug timthawj raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab Timautes uas yog peb tus kwv, sau tsab ntawv no tuaj rau cov ntseeg Vajtswv uas nyob hauv lub nroog Kauleethaus, thiab cov ntseeg Vajtswv txhua tus uas nyob thoob plaws hauv lub xeev Akhayas:
2Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej thiab pub kom nej tau nyob kaj siab lug.

Paulus Ua Vajtswv Tsaug

3Peb cia li ua Vajtswv tus uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos Leej Txiv tsaug. Leej Txiv tus uas yog Vajtswv, nws hlub peb thiab txhawb peb lub zog. 4Nws txhawb peb lub zog thaum peb raug txhua yam kev nyuaj siab, kom peb thiaj txhawb tau lwm tus lub zog thaum lawv raug tej kev nyuaj siab; peb txhawb lwm tus lub zog ib yam li Vajtswv twb txhawb peb lub zog lawm. 5Peb ua Yexus Khetos tes haujlwm, peb raug kev txomnyem ib yam li Yexus raug; tiamsis Vajtswv yuav pab peb ib yam li Vajtswv tau pab Yexus lawm. 6Qhov uas peb raug kev txomnyem yeej yuav txhawb tau nej lub zog, thiab pab kom nej dim; qhov uas Vajtswv txhawb peb lub zog, yuav txhawb nej lub zog ib yam nkaus, kom nej ua taus siab ntev tiv kev txomnyem ib yam li peb twb tiv los lawm. 7Yog li ntawd peb thiaj cia siab tau rau nej, rau qhov peb paub hais tias nej cov uas raug kev txomnyem ib yam li peb, Vajtswv yeej yuav txhawb nej ib yam li nws txhawb peb.
8Cov kwvtij, peb xav kom nej paub hais tias thaum peb mus pem lub xeev Axias, peb raug txomnyem heev kawg li, peb tiv yuav luag tsis dhau, peb xav hais tias peb yeej yuav tuag xwb. 9Peb zoo li tej neeg raug txim uas luag yuav coj mus tua. Tiamsis cia peb raug kev txomnyem li no, peb thiaj tsis cia siab rau peb lub tswvyim, tiamsis kom peb cia siab rau Vajtswv tus uas tsa tau neeg tuag sawv rov qab los. 10Nws pab peb dim ntawm txojkev tuag uas txaus ntshai heev, nws yeej yuav pab kom peb dim; thiab peb cia siab hais tias, nws tseem yuav pab peb mus lawm yav tom ntej, 11rau qhov nej niaj hnub thov Vajtswv pab peb. Yog muaj coob leej thov Vajtswv pab peb, Vajtswv yuav teb sawvdaws tej lus thov, thiab Vajtswv yuav foom koob hmoov rau peb; thiab yuav muaj coob leej ua Vajtswv tsaug vim Vajtswv pab peb.

Paulus Ncua Tsis Mus Xyuas Cov Ntseeg Lawm

12Peb yeej khav tau hais tias peb lub siab qhia rau peb paub hais tias, peb ua peb lub neej hauv ntiajteb no peb ua ncaj ua ncees, thiab muaj nplooj siab dawb paug. Txawm yog thaum peb nrog nej nyob los nej puavleej pom li ntawd. Peb ua tau li ntawd, rau qhov Vajtswv pab peb tsis yog peb ua raws li peb lub tswvyim. 13Tej uas peb sau tuaj rau nej, peb tsuas sau tej uas nej nyeem tau thiab totaub xwb; kuv xav hais tias nej yuav totaub hauvpaus nto ntsis, 14tiamsis nej twb totaub qee yam lawm, kuv cia siab hais tias nej yuav totaub txhua yam huv tibsi, yog li ntawd thaum txog hnub uas peb tus Tswv Yexus rov qab los nej yuav ua rau peb zoo siab ib yam li peb ua rau nej zoo siab.
15Thaum kuv paub li no lawm, kuv thiaj xav hais tias kuv yuav xub tuaj xyuas nej, kom nej tau koob hmoov ob npaug. 16Kuv xav hais tias, kuv yuav tuaj xyuas nej thaum kuv tuaj mus pem Makedaunias, thiab thaum kuv rov ped los, kuv yuav rov los xyuas nej dua ib zaug, kom nej thiaj tau xa kuv mus nram lub xeev Yudas. 17Kuv twb npaj siab tau li no lawm, kuv tseem yuav hloov siab thiab los? Kuv puas yog ib tug neeg uas hais tias “Tuaj, tuaj,” tiamsis ho “Tsis tuaj” los? 18Vajtswv yog tus ncaj ncees, tej lus uas kuv hais rau nej tsis yog tej lus uas hais tias, “Ua, ua,” tiamsis ho “Tsis ua.” 19Rau qhov Vajtswv tus tub Yexus Khetos uas Xilas, Timautes thiab kuv qhia rau nej, nws tsis yog tus uas hais tias, “Ua, ua,” tiamsis ho “Tsis ua.” Tiamsis nws yeej ibtxwm ua li nws hais; 20rau qhov tej uas Yexus ua puavleej tiav raws li Vajtswv tej lus cog tseg. Twb yog vim li ntawd peb cov uas ntseeg Yexus Khetos peb thiaj hais tias, “Amees”, yog peb ua rau Vajtswv tau koob meej. 21Vajtswv ua rau peb thiab nej paub hais tias peb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, thiab Vajtswv muab peb tshwj rau ibcag, 22nws nias cim rau peb thiab nws pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los kav peb lub siab, ua timkhawv hais tias peb yuav tau tej uas nws npaj tseg rau peb lawm.
23Vajtswv yeej paub kuv lub siab, kuv thiaj thov nws ua kuv tus timkhawv! Qhov uas kuv tsis tuaj rau hauv lub nroog Kauleethaus twb yog kuv tsis xav kom nej nyuaj siab. 24Peb tsis tau yuam kom nej yuav tsum ntseeg li ub li no; peb yeej paub hais tias nej twb ntseeg lawm. Tiamsis peb xav pab nej kom nej muaj kev kaj siab xwb.