2

1Yog le hov kuv txhad npaaj sab tas kuv yuav tsw tuaj ua rua mej rov ntxhuv sab dua ib zag. 2Yog kuv ua rua mej ntxhuv sab, leejtwg yuav ua rua kuv zoo sab xyiv faab tsuas yog cov kws kuv ua rua ntxhuv sab xwb? 3Kuv sau thawj tsaab ntawv hov sub thaus tuaj txug lawd kuv txhad tsw raug kev ntxhuv sab ntawm cov tuabneeg kws tswm nyog ua kuas kuv zoo sab xyiv faab, tsua qhov kuv ruaj sab rua mej txhua tug tas thaus kuv zoo sab mej suavdawg yuav zoo sab hab. 4Kuv sau tsaab ntawv hov nrug lub kua muag hab kev ceblaaj txom nyem hab kev nyuaj sab heev kawg tuaj rua mej, tsw yog sau tuaj ua rua mej ntxhuv sab tassws yog sau qha mej paub tas kuv hlub mej ntau tshaaj plawg.

Zaam txem rua tug kws ua txhum

5Yog leejtwg ua kuas muaj kev ntxhuv sab tug hov tsw yog ua rua kuv tuab leeg ntxhuv sab xwb tassws kuj ua rua mej txhua tug ntxhuv qho ntswv hab (kuv has “qho ntswv” hov tub yog vem kuv tsw xaav has nyaav dhau.) 6Qhov kws feem coob rau txem rua tug hov kuj txaus lawm. 7Yog le nuav tswm nyog mej zaam txem hab nplig tug hov lub sab zoo dua, tsaam tes txujkev kws nyuaj sab heev kawg nyaab hlo nwg. 8Yog le nuav kuv txhad thov mej tuav rawv txujkev hlub rua nwg dua. 9Qhov kws kuv sau le hov yog kuv xaav swm mej saib mej yuav noog lug txhua yaam los tsw noog. 10Yog mej zaam txem rua leejtwg kuv kuj zaam txem rua tug hov hab. Yog kuv zaam txem rua txujkev txhum twg (yog muaj zaaj twg kws yuav tsum zaam txem rua tag) kuv kuj zaam txem taab meeg Kheto lub xubndag vem yog saib rua mej, 11sub Xataa txhad kov tsw yeej peb vem peb tub paub nwg tej tswvyim phem lawm.

Povlauj teg num

12Thaus kuv moog txug lub moos Rhau‑a es yuav pav txuj xuv zoo has txug Kheto, tug Tswv tub qheb qhov rooj rua kuv hov ntawd. 13Tassws kuv tseed tsw tau kaaj sab vem tsw tau ntswb kuv tug kwv Titau hov ntawd, kuv txhad xob puab hab moog rua lub xeev Makhentaunia.
14Tassws ua Vaajtswv tsaug, kws nwg naj nub coj peb moog ua ib paab kws kov yeej rua huv Kheto, hab nwg swv peb ua rua tug ntxhab tsw qaab kws yog qhov kws paub Kheto nthuav moog rua txhua qhov. 15Peb yog Kheto tug ntxhab tsw qaab rua Vaajtswv huv cov tuabneeg kws saamswm dim hab huv cov kws saamswm puam tsuaj, 16yog cov paa kws coj moog rua txujkev tuag rua cov kws saamswm puam tsuaj hab yog cov paa kws coj moog rua txujsa rua cov kws saamswm dim. Leejtwg tswm nyog rua tej num kws has taag nuav? 17Peb zoo tsw thooj le cov tuabneeg coob coob kws muab Vaajtswv txujlug muag tshaaj thawj tassws peb nyob huv Kheto muaj lub sab dawb paug has taab meeg Vaajtswv ib yaam le tuabneeg kws Vaajtswv khaiv tuaj.