2

1Yog li ntawd kuv thiaj npaj siab tias kuv yuav tsis tuaj ua rau nej rov ntxhov siab dua ib zaug. 2Yog kuv ua rau nej ntxhov siab, leejtwg yuav ua rau kuv zoo siab xyiv fab tsuas yog cov uas kuv ua rau ntxhov siab xwb? 3Kuv sau thawj tsab ntawv ntawd xwv thaum tuaj txog lawd kuv thiaj tsis raug kev ntxhov siab ntawm cov neeg uas tsim nyog ua kom kuv zoo siab xyiv fab, rau qhov kuv ruaj siab rau nej txhua tus tias thaum kuv zoo siab nej sawvdaws yuav zoo siab thiab. 4Kuv sau tsab ntawv ntawd nrog lub kua muag thiab kev ceeblaj txom nyem thiab kev nyuaj siab heev kawg tuaj rau nej, tsis yog sau tuaj ua rau nej ntxhov siab tiamsis yog sau qhia nej paub tias kuv hlub nej ntau tshaj plaws.

Zam txim rau tus uas ua txhaum

5Yog leejtwg ua kom muaj kev ntxhov siab tus ntawd tsis yog ua rau kuv tib leeg ntxhov siab xwb tiamsis kuj ua rau nej txhua tus ntxhov qho ntsis thiab (kuv hais “qho ntsis” ntawd twb yog vim kuv tsis xav hais hnyav dhau.) 6Qhov uas feem coob rau txim rau tus ntawd kuj txaus lawm. 7Yog li no tsim nyog nej zam txim thiab nplij tus ntawd lub siab zoo dua, tsam ces txojkev uas nyuaj siab heev kawg nyab kiag nws. 8Yog li no kuv thiaj thov nej tuav rawv txojkev hlub rau nws dua. 9Qhov uas kuv sau li ntawd yog kuv xav sim nej saib nej yuav mloog lus txhua yam los tsis mloog. 10Yog nej zam txim rau leejtwg kuv kuj zam txim rau tus ntawd thiab. Yog kuv zam txim rau txojkev txhaum twg (yog muaj zaj twg uas yuav tsum zam txim rau tiag) kuv kuj zam txim tab meeg Khetos lub xubntiag vim yog saib rau nej, 11xwv Xatas thiaj kov tsis yeej peb vim peb twb paub nws tej tswvyim phem lawm.

Povlauj tes haujlwm

12Thaum kuv mus txog lub moos Rhau‑a es yuav piav txoj xov zoo hais txog Khetos, tus Tswv twb qheb qhov rooj rau kuv qhov ntawd. 13Tiamsis kuv tseem tsis tau kaj siab vim tsis tau ntsib kuv tus kwv Titau qhov ntawd, kuv thiaj fim ncaim lawv thiab mus rau lub xeev Makhedaunia.
14Tiamsis ua Vajtswv tsaug, uas nws niaj hnub coj peb mus ua ib pab uas kov yeej rau hauv Khetos, thiab nws siv peb ua rau tus ntxhiab tsw qab uas yog qhov uas paub Khetos nthuav mus rau txhua qhov. 15Peb yog Khetos tus ntxhiab tsw qab rau Vajtswv hauv cov neeg uas tabtom dim thiab hauv cov uas tabtom puam tsuaj, 16yog cov pa uas coj mus rau txojkev tuag rau cov uas tabtom puam tsuaj thiab yog cov pa uas coj mus rau txojsia rau cov uas tabtom dim. Leejtwg tsim nyog rau tej haujlwm uas hais tag no? 17Peb zoo tsis thooj li cov neeg coob coob uas muab Vajtswv txojlus muag tshaj thawj tiamsis peb nyob hauv Khetos muaj lub siab dawb paug hais tab meeg Vajtswv ib yam li neeg uas Vajtswv txib tuaj.