2

1Tui anŭn, kâo khưp pơmĭn kơ tơlơi kâo ƀu nao čuă ngui pơrơngot hĭ ƀing gih dơ̆ng tah. 2Yuakơ tơdah kâo pơrơngot hĭ ƀing gih, dŏ glaĭ hlơi pô dơ̆ng kiăng kơ pơmơak kơ kâo lĕ? Samơ̆ kơnơ̆ng rơngiao kơ ƀing mơnuih kâo hơmâo pơrơngot hĭ laih. 3Kâo čih tui hăng kâo ngă yơh kiăng kơ tơdang kâo nao čuă ngui, kâo ƀu či tah hơtai ôh yua mơ̆ng ƀing mơnuih lăp ngă kơ kâo hơ̆k mơak. Yuakơ kâo hơmâo tơlơi kơnang kơjăp amăng abih bang ƀing gih, kiăng kơ abih bang ƀing gih ăt pơpha hrŏm tơlơi mơak kâo mơ̆n. 4Kâo čih hră anŭn kơ ƀing gih hăng pran jua rŭng răng rơngot hơning biă mă hrŏm hăng lu ia mơta mơ̆n, ƀu djơ̆ kiăng pơrơngot hĭ ƀing gih ôh, samơ̆ kiăng kơ ƀing gih thâo krăn sĭt tơlơi khăp dơlăm kâo khăp kơ ƀing gih.

Tơlơi Pap Brơi Kơ Pô Ngă Soh

5Tơdah hlơi pô hơmâo pơrơngot hĭ laih arăng, sĭt ñu ƀu hơmâo pơrơngot hĭ kâo lu kar hăng ñu hơmâo pơrơngot hĭ laih abih bang ƀing gih, ƀiă biă mă ñu, kâo ƀu kiăng pơhiăp pơđĭ hloh kơ tơlơi anŭn đơi ôh. 6Tơlơi pơkơhma̱l pơruă laih ƀơi ñu yua mơ̆ng ƀiă kơ abih bang ƀing gih jing djŏp laih yơh kơ ñu. 7Tui anŭn kơđai glaĭ, ƀing gih khŏm pap brơi laih anŭn pơjuh pơalum ñu, kiăng kơ ñu ƀu či rơngot kơtang biă mă ôh. 8Hơnŭn yơh, kâo pơđu̱r kơ ƀing gih kơ tơlơi brơi kơ ñu thâo sĭt bĕ ƀing gih ăt dŏ khăp kơ ñu. 9Tơhơnal tơlơi kâo čih kơ ƀing gih jing kiăng kơ thâo kơ tơlơi ƀing gih dưi dŏ kơjăp amăng tơlơi lông lăng laih anŭn tŭ tui gưt amăng abih bang tơlơi bruă mơ̆n thâo. 10Tơdah ƀing gih pap brơi kơ arăng hơget tơlơi bruă, kâo ăt pap brơi kơ ñu anŭn mơ̆n. Laih anŭn tơlơi kâo hơmâo pap brơi laih, tơdah kâo hơmâo hơget tơlơi kiăng kơ pap brơi, sĭt kâo hơmâo pap brơi laih ƀơi anăp Krist yuakơ ƀing gih, 11kiăng kơ ƀu brơi kơ Satan hơmâo mông găl dưi hĭ kơ ƀing ta ôh. Yuakơ ƀing ta thâo krăn laih hơdră mơneč ñu kiăng.

Hơdôm Tơlơi Pơtô Kơ Tơlơi Pơgop Phrâo

12Tơdang kâo nao truh pơ plei Trôas kiăng kơ pơtô Tơlơi Pơthâo Hiam Krist laih anŭn kâo ƀuh Khua Yang hơmâo pŏk laih bah amăng kơ kâo, 13samơ̆ kâo ăt ƀu hơđơ̆ng ôh amăng jua pơmĭn, yuakơ kâo ƀu hơduah ƀuh ôh ayŏng adơi kâo anăn Titos pơ anih anŭn. Tui anŭn, kâo pơhiăp pơčơlah hăng ƀing gơñu laih anŭn nao pơ kwar Makedonia.
14Samơ̆ bơni kơ Ơi Adai, jing Pô nanao dui ba ƀing ta dưi hĭ amăng Krist laih anŭn mơ̆ng ƀing ta yơh kiăng kơ pơlar djŏp anih mơnâo ƀâo hiam kơ tơlơi thâo hluh kơ Ñu. 15Yuakơ ƀing ta jing kar hăng gơnam ƀâo mơngưi Krist pơyơr kơ Ơi Adai, jing amăng ƀing tŭ tơlơi pơklaih laih anŭn ƀing hlak răm rơngiă hĭ mơ̆n. 16Kơ ƀing răm rơngiă ƀing ta jing kar hăng mơnâo tơlơi djai truh pơ tơlơi djai, samơ̆ bơ kơ ƀing pơkŏn ƀing ta jing kar hăng mơnâo tơlơi hơdip truh pơ tơlơi hơdip yơh. Tui anŭn, hlơi pô lăp mă bruă yom anŭn lĕ? 17Yuakơ ƀing gơmơi ƀu hrup hăng ƀing arăng ôh, ƀing gơmơi ƀu pơtô pơblang boh hiăp Ơi Adai kiăng kơ tŭ mă gơnam kơmlai ôh. Kơđai glaĭ, amăng Krist ƀing gơmơi pơhiăp ƀơi anăp Ơi Adai hăng tơlơi tơpă, jing ƀing mơnuih Ơi Adai pơkiaŏ rai yơh.