2

1Snăn kâo čuăn leh amâo lŏ nao čhưn lŏ bi ênguôt diih ôh. 2Kyuadah tơdah kâo bi ênguôt diih, hlei dưi bi mơak kơ kâo, knŏng pô kâo bi ênguôt leh? 3Kâo čih msĕ si kâo čih leh, čiăng kơ tơdah kâo truh kâo amâo srăng mâo klei ênguôt ôh mơ̆ng phung tui si klei djŏ srăng bi mơak kơ kâo. Kyuadah kâo đăo sĭt nik klei mơak kâo srăng jing klei mơak jih jang diih. 4Kyuadah kâo čih kơ diih leh hŏng ai tiê rŭng răng, ênguôt snăk, leh anăn hŏng lu êa ală, amâo djŏ čiăng bi ênguôt diih ôh, ƀiădah čiăng kơ diih thâo klei kâo khăp êdimima kơ diih.

Klei Pap Brei kơ Mnuih Ngă Soh Leh

5Ƀiădah tơdah sa čô ngă klei bi ênguôt, ñu bi ênguôt amâo djŏ kơ kâo ôh, ƀiădah ƀiă lu kơ jih jang diih. (Kâo amâo čiăng blŭ êgao hnơ̆ng ôh.) 6Klei bi kmhal mơ̆ng lu mnuih jing djăp leh kơ sa čô msĕ snăn. 7Snăn jing djŏ diih pap brei leh anăn bi juh ñu, huĭdah ñu srăng ênguôt đei tơl amâo dưi tŭ ôh. 8Snăn, kâo kwưh kơ diih lŏ bi sĭt klei diih khăp kơ ñu. 9Kyua klei anei kâo čih leh kơ diih, čiăng kơ kâo dưi lông dlăng diih thâodah diih gưt asăp hlăm djăp mta klei. 10Hlei pô diih pap brei, kâo pap brei msĕ mơh. Ya klei kâo pap brei leh, kâo pap brei kyua diih ti anăp Krist, 11čiăng đăm brei Satan dưi hŏng drei; kyuadah drei thâo leh klei ñu čiăng ngă.

Klei Y-Pôl Rŭng Răng Ti Ƀuôn Trôas

12 Tơdah kâo truh ti ƀuôn Trôas čiăng mtô klei mrâo mrang jăk Krist, mâo sa boh ƀăng bhă Khua Yang pŏk leh kơ kâo; 13ƀiădah ai mĭn kâo amâo dưi dôk mdei ôh, kyuadah kâo amâo ƀuh ôh adei kâo Y-Tit tinăn. Snăn kâo kkuh kơ diñu leh anăn đuĕ nao kơ čar Masêdôn.

Klei Dưi Hlăm Krist

14Ƀiădah bi mni kơ Aê Diê, Pô atăt hmei dưi nanao hlăm Yang Krist, leh anăn kyua hmei Ñu rah mnâo ƀâo mngưi mơ̆ng klei thâo kral Ñu tar ƀar. 15Kyuadah hmei jing mnâo ƀâo mngưi Krist myơr kơ Aê Diê ti krah phung tlaih leh, leh anăn ti krah phung dôk rai tuč. 16Kơ phung dôk rai tuč, hmei jing mnâo mơ̆ng klei djiê brei klei djiê; kơ phung tlaih leh, hmei jing mnâo klei hdĭp brei klei hdĭp. Hlei năng dưi ngă bruă anăn? 17Kyuadah hmei amâo čhĭ mnia klei Aê Diê blŭ ôh msĕ si lu mnuih ngă; ƀiădah hmei jing mnuih sĭt suôr, phung Aê Diê tiŏ nao leh brei blŭ ti anăp Aê Diê hlăm Krist.