3

1Chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao sao? Hay chúng tôi cần trình thư giới thiệu cho anh em, hoặc xin thư gửi gắm của anh em như những người khác? 2Không, vì anh em là bức thư sống viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều thấy và đọc. 3Ai cũng nhìn nhận anh em là bức thư của Chúa Cứu Thế; Ngài dùng chúng tôi viết ra, không viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Thượng Đế hằng sống, không viết trên bảng đá, nhưng trên lòng dạ con người.
4Chúng tôi nói thế vì vững tin nơi Thượng Đế, nhờ Chúa Cứu Thế. 5Chúng tôi biết mình không có khả năng làm việc gì, khả năng chúng tôi đến từ Thượng Đế. 6Ngài cũng cho chúng tôi khả năng đảm nhiệm công vụ của Giao ước mới, không phải giao ước bằng văn tự, nhưng bằng Thánh Linh. Văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống.

Vinh quang của Phúc âm

7Nếu công vụ tuyên cáo sự chết, bằng văn tự khắc trên bảng đá được thực hiện cách vinh quang, (dân Y-sơ-ra-ên không dám nhìn Mai-sen, vì mặt ông phản chiếu vinh quang, dù vinh quang ấy phai tàn) 8hẳn công vụ của Thánh Linh truyền sự sống phải vô cùng rực rỡ hơn. 9Nếu công vụ kết án đã vinh quang, công vụ tha tội phải vô cùng vinh quang hơn. 10Vinh quang quá rực rỡ này che lấp cả vinh quang trước. 11Nếu cái tạm thời đã vinh quang, cái trường cửu phải vô cùng vinh quang hơn.
12Với niềm hy vọng đó, chúng tôi dũng cảm truyền bá Phúc âm, 13không như Mai-sen lấy màn che mặt, để dân Y-sơ- ra-ên không nhìn thấy lúc vinh quang phai tàn. 14Tâm trí dân ấy vẫn bị mờ tối, mãi đến ngày nay họ đọc Cựu ước, tấm màn vẫn còn che phủ cách ngăn. Chỉ trong Chúa Cứu Thế tấm màn ấy mới được cất-đi. 15Mãi đến ngày nay, khi họ đọc sách Mai-sen, tấm màn vẫn che kín lòng họ. 16Chỉ khi nào họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được dẹp bỏ.
17Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu, nơi ấy được tự do thật. 18Tất cả chúng ta đều để mặt trần, phản chiếu vinh quang của Chúa như tấm gương và được biến hóa giống như hình ảnh vinh quang của Ngài do Chúa Thánh Linh.