3

Tej lus cog tseg tshiab

1Peb pib rov qhuas peb tus kheej dua lov? Lossis peb cheem tsum tej tsab ntawv qhia peb tus kheej rau nej lossis cheem tsum nej sau ntawv qhia peb rau luag ib yam li qee leej cheem tsum lov? 2Nej twb yog tsab ntawv uas qhia peb tus kheej uas muab sau cia rau hauv peb lub siab, rau ib tsoom neeg paub thiab nyeem. 3Nej kuj tshwm los ua Khetos li tsab ntawv uas peb muab xa mus thiab tsis yog kua mem sau tiamsis yog Vajtswv uas muaj txojsia nyob tug Ntsuj Plig sau thiab tsis yog sau rau hauv daim txiag zeb tiamsis sau rau hauv nej nplooj siab.
4Vim muaj Khetos peb thiaj muaj lub siab ruaj nreeg li no. 5Peb tsis muaj peevxwm suav tias muaj ib yam dabtsi tshwm hauv peb tus kheej los tiamsis peb tej peevxwm ntawd los ntawm Vajtswv los xwb. 6Nws pub peevxwm rau peb txawj ua haujlwm rau tej lus cog tseg tshiab, tsis yog raws li tus npe ntawv uas sau cia tiamsis yog raws li Vaj Ntsuj Plig qhia. Tus npe ntawv uas sau cia tua kom tuag, tiamsis Vaj Ntsuj Plig pub txojsia.
7Qhov uas ua koom tu Vajtswv raws li tej npe ntawv uas muab txaug cia rau hauv daim txiag zeb kuj txawj ua rau neeg tuag tau, los tseem muaj hwjchim ci ntsa iab, ua rau cov Yixayee saib tsis tau Mauxe lub ntsej muag vim ci heev. Tiamsis lub hwjchim ci ntsa iab ntawd ploj lawm. 8Qhov uas ua koom tu Vajtswv raws li Vaj Ntsuj Plig coj kuj yimhuab yuav muaj hwjchim ci ntsa iab heev dua los tsis yog? 9Yog qhov uas coj raws li txoj kevcai uas ua kom raug txim muaj hwjchim ci ntsa iab mas qhov uas ua raws li txojkev uas ua kom tau txojkev ncaj ncees yimhuab yuav muaj hwjchim ci ntsa iab ntau npaug. 10Qhov tseeb yam uas txeev muaj hwjchim ci ntsa iab twb ploj lawm rau qhov nimno muaj lub hwjchim ci ntsa iab uas loj dua. 11Yog tias yam uas ploj mus lawm txeev nrog hwjchim ci ntsa iab tuaj, yam uas nyob mus ib txhis yimhuab yuav muaj hwjchim ci ntsa iab ntau npaug.
12Vim peb muaj vam li no peb thiaj ua tau siab tuab heev. 13Thiab peb tsis thooj li Mauxe uas muab daim ntaub kauv lub ntsej muag thiaj tsis pub cov Yixayee saib qhov uas lub hwjchim ci ntsa iab ploj zuj zus tag. 14Tiamsis lawv lub siab tawv heev, rau qhov los txog niaj hnub nimno thaum lawv nyeem tej lus cog tseg qub, tib daim ntaub ntawd tseem tsis tau muab yaws, rau qhov yuav raug muab tshem tau hauv Khetos xwb. 15Tiamsis los txog niaj hnub nimno thaum nyeem Mauxe tej lus daim ntaub tseem kauv lawv lub siab cia. 16Tiamsis thaum leejtwg tig los cuag tus Tswv, daim ntaub ntawd thiaj raug muab tshem mus. 17Tus Tswv yog Vaj Ntsuj Plig, thiab tus Tswv tus Ntsuj Plig nyob qhovtwg, kev thaj yeeb nyob qhov ntawd. 18Peb sawvdaws tsis muaj daim ntaub kauv lub ntsej muag lawm mas peb zoo li daim iav uas tsom tus Tswv lub hwjchim ci ntsa iab, peb kuj hloov kom zoo li nws tus yam ntxwv thiab muaj koob meej zuj zus mus, yog lub koob meej uas los ntawm tus Tswv uas yog Vaj Ntsuj Plig los.