3

Zoux Siang-Ngaengc Waac Nyei Bou

1Naaiv meih mbuo haiz hnangv yie mbuo bungx waac-maux aengx ceng yie mbuo ganh fai? Meih mbuo buatc yie mbuo hnangv maaih deix mienh nor, qiemx zuqc fienx bun meih mbuo hiuv duqv yie mbuo, fai qiemx zuqc meih mbuo fiev fienx bun yie mbuo dorh mingh bun mienh hiuv duqv yie mbuo fai? 2Meih mbuo ganh zoux yie mbuo nyei fienx, fiev jienv yie mbuo nyei hnyouv bun zuangx mienh doqc yaac hiuv. 3Meih mbuo biux mengh meih mbuo benx Giduc nyei fienx jiu bun yie mbuo dorh mingh. Se maiv zeiz longc matc fiev wuov la'bieiv-benv. Se ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei Singx Lingh fiev jienv mienh nyei hnyouv gu'nyuoz.
4Yie mbuo hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc yie mbuo sienx Giduc ziouc hiuv duqv Tin-Hungh se kaux duqv wuonv nyei. 5Yie mbuo maiv zeiz funx yie mbuo ganh maaih haaix nyungc banh zeic zoux naaiv nyungc gong. Se Tin-Hungh bun yie mbuo maaih banh zeic zoux, 6bun yie mbuo haih ei jienv siang-ngaengc waac fu-sux ninh. Naaiv siang-ngaengc waac se yie mbuo maiv zeiz ei fiev daaih nyei leiz-latc zoux. Yie mbuo ei Tin-Hungh nyei Singx Lingh zoux. Fiev daaih nyei leiz-latc bun mienh zuqc daic. Singx Lingh bun mienh maaih ziangh maengc.
7Bun mienh zuqc daic nyei leiz-latc longc nzaangc ndingh jienv la'bieiv-benv. Bun leiz-latc wuov zanc, Tin-Hungh nyei njang-laangc yaac hinc cuotv daaih ziux bun Mose nyei hmien njang-laangc haic. Maiv gunv wuov nyungc njang-laangc haih mitc jienv njiec, I^saa^laa^en Mienh mangc maiv duqv Mose nyei hmien. 8Hnangv naaic, Singx Lingh zoux nyei gong maiv zeiz gauh maaih njang-laangc camv fai? 9Se gorngv bun mienh zuqc dingc zuiz wuov diuh jauv ndongc naaic maaih njang-laangc nor, njoux mienh wuov diuh jauv yietc zei gauh maaih njang-laangc. 10Zinh ndaangc nyei njang-laangc ih zanc maiv njang-laangc aqv. Weic zuqc ih zanc maaih gauh njang jiex nyei njang-laangc ziux jienv aqv. 11Se gorngv haih yiem douc baav wuov nyungc maaih njang-laangc nor, yietc liuz yiem nyei yietc zei maaih njang-laangc.
12Yie mbuo hnangv naaiv nor maaih lamh hnamv, ziouc bungx laangc nyei zunh doz. 13Yie mbuo maiv hnangv Mose oix zuqc longc ndie buang hmien weic bun I^saa^laa^en Mienh maiv haih mangc ninh hmien nyei njang-laangc mitc jienv njiec. 14Mv baac I^saa^laa^en Mienh hnyouv ngaengc haic. Taux ih hnoi ninh mbuo haaix zanc doqc Loz-Ngaengc Waac nyei Sou, ninh mbuo nyei hnyouv corc hnangv maaih kuaaiv ndie buang jienv nor. Mienh sienx liuz Giduc, wuov kuaaiv ndie cingx daaih duqv zorqv nqoi mi'aqv. 15Taux ih hnoi ninh mbuo haaix zanc doqc Mose nyei leiz-latc, se hnangv wuov kuaaiv ndie corc buang jienv hnyouv nor. 16Mv baac haaix dauh huin daaih lorz Ziouv, wuov kuaaiv ndie zorqv nqoi mi'aqv. 17Ziouv se dongh Singx Lingh. Ziouv nyei Singx Lingh yiem haaix, yiem wuov mienh duqv bungx nqoi aqv. 18Hnangv naaiv mbuo yietc zungv aengv Ziouv nyei njang-laangc weic zuqc ndie maiv buang mbuo nyei hmien. Wuov nyungc njang-laangc yiem Ziouv, se Singx Lingh daaih, goiv yienc mbuo, bun mbuo gunv zoux gunv zuangv ninh, gunv zoux gunv maaih njang-laangc.