3

Phung Dĭng Ktang Kơ Klei Bi Mguôp Mrâo

1Hmei lŏ dơ̆ng bi mni kơ hmei pô mơ̆? Amâodah hmei čiăng msĕ si phung mkăn mâo hră bi sĭt kơ hmei ba kơ diih, amâodah mơ̆ng diih mơ̆? 2Diih pô yơh jing hră hmei, čih leh hlăm ai tiê hmei, čiăng kơ jih jang mnuih thâo leh anăn dlăng. 3 Leh anăn diih bi êdah kơ diih jing hră mơ̆ng Krist hmei djă ba leh, amâo djŏ ôh čih hŏng êa jŭ, ƀiădah hŏng Mngăt Myang Aê Diê hdĭp, amâo djŏ ôh ti mdhă boh tâo, ƀiădah ti mdhă ai tiê mnuih.
4Msĕ snăn jing klei knang hmei mâo hlăm Krist ti anăp Aê Diê. 5Amâo djŏ ôh hmei pô jing năng dưi lač sa klei dưi ngă kbiă hriê mơ̆ng hmei pô; ƀiădah klei hmei dưi ngă kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê. 6 Ñu brei hmei năng dưi ngă bruă jing dĭng ktang kơ klei bi mguôp mrâo, amâo djŏ ôh hŏng hră, ƀiădah hŏng Mngăt Myang. Kyuadah hră bi mdjiê, ƀiădah Mngăt Myang brei klei hdĭp.
7 Snăn tơdah bruă klei djiê arăng ktur kač ti boh tâo leh truh hŏng klei guh kơang tơl phung Israel amâo dưi dlăng ôh kơ ƀô̆ mta Y-Môis kyua klei kmlăi, wăt tơdah klei kmlăi anăn dôk knŏng bhiâo dưn, 8amâo djŏ hĕ bruă Mngăt Myang srăng mâo klei guh kơang hĭn? 9Kyuadah tơdah mâo klei guh kơang hlăm bruă phat kđi bi kmhal, snăn bruă yap kpă mâo klei guh kơang kdlưn hĭn. 10Sĭt nik, kyua klei guh kơang kdlưn hĭn anei, klei guh kơang êlâo amâo lŏ mâo klei guh kơang ôh. 11Kyuadah tơdah klei dôk bhiâo truh hŏng klei guh kơang, klei dôk nanao mâo klei guh kơang kdlưn hĭn.
12Kyua hmei mâo klei čang hmăng msĕ snăn, hmei mâo klei jhŏng, 13 amâo ngă ôh msĕ si Y-Môis guôm ƀô̆ mta ñu hŏng čhiăm, čiăng kơ phung Israel amâo dưi ƀuh ôh klei kmlăi anăn tơl gơ̆ luč leh. 14Ƀiădah klei mĭn diñu jing khăng leh; kyuadah hlŏng truh kơ hruê anei, tơdah diñu dlăng klei bi mguôp hđăp, čhiăm anăn ăt dôk amâo pŏk ôh. Kyuadah knŏng hlăm Krist yơh arăng mă hĕ čhiăm anăn. 15Sĭt nik, truh kơ hruê anei tơdah arăng dlăng hdruôm hră Y-Môis, mâo čhiăm guôm hĕ klei mĭn diñu. 16 Ƀiădah tơdah sa čô wir nao kơ Khua Yang, Aê Diê mă hĕ čhiăm anăn. 17Snăn Khua Yang jing Mngăt Myang, leh anăn ti anôk Mngăt Myang Khua Yang dôk, tinăn mâo klei êngiê. 18Leh anăn jih jang drei hŏng ƀô̆ mta amâo guôm ôh dôk dlăng kơ klei guh kơang Khua Yang msĕ si hlăm ală kĭng, mâo klei bi mlih jing tui rup Ñu, mơ̆ng sa mta klei guh kơang kơ sa mta klei guh kơang mkăn. Kyuadah klei anei kbiă hriê mơ̆ng Khua Yang, Pô jing Mngăt Myang.