6

1Amăng tơlơi bruă ƀing gơmơi mă bruă hrŏm hăng Ơi Adai, ƀing gơmơi ăt pơđu̱r kơ ƀing gih anăm ƀing gih tŭ mă tơlơi khăp pap Ơi Adai hăng tơlơi đôč đač ôh. 2Yuakơ Ơi Adai laĭ tui anai,
  “Ƀơi rơnŭk Kâo pơrơđah tơlơi pơmơak Kâo kơ ih, sĭt Kâo hơmư̆ laih ih yơh,
   laih anŭn hrơi mông tơlơi pơklaih, Kâo djru laih kơ ih yơh.”
Lăng bĕ, anai yơh jing rơnŭk tơlơi khăp pap Ơi Adai, anai yơh jing hrơi tơlơi pơklaih.

Khul Tơlơi Gleh Tơnap Paul Tŭ

3Ƀing gơmơi ƀu kiăng pioh gơnam pơtơhneč ƀơi jơlan hlơi pô ôh, kiăng kơ bruă mơnuă anai ƀu či jing hĭ bruă arăng ƀu yap kơnăl ôh. 4Samơ̆, amăng abih bang tơlơi bruă ƀing gơmơi pơrơđah kơ tơlơi ƀing gơmơi jing ding kơna Ơi Adai tui anai: Amăng tơlơi gir run biă mă amăng khul tơlơi rŭng răng, gleh tơnap laih anŭn amăng tơlơi hơtah hơtai, 5amăng tơlơi arăng taih ama̱ng, tơlơi arăng mă krư̆ laih anŭn amăng tơlơi arăng pơrŭng, amăng bruă gleh glan, kơƀah pĭt laih anŭn ư̆ rơpa; 6amăng tơlơi rơgoh jơngeh, tơlơi thâo hluh, tơlơi tŭ gir run hăng tơlơi klă djrưng, amăng Yang Bơngăt Hiam laih anŭn amăng tơlơi khăp ƀu ngă mă; 7amăng tơlơi pơhiăp tơpă sĭt laih anŭn amăng tơlơi dưi mơyang Ơi Adai; hăng khul gơnam blah tơlơi tơpă hơnơ̆ng ƀơi tơngan gah hơnuă hăng gah ieo; 8mơ̆ng tơlơi pơpŭ pơyom laih anŭn ƀu pơpŭ pơyom, tơlơi pơthâo sat hăng tơlơi pơthâo hiam; sĭt yơh ƀing arăng lăng kơ ƀing gơmơi jing kar hăng ƀing ƀlŏr samơ̆ ƀing gơmơi pơhiăp tơlơi sĭt yơh; 9jing kar hăng ƀing tŭ arăng ƀu thâo krăn, samơ̆ ăt tŭ arăng thâo krăn mơ̆n; arăng yap kơ ƀing gơmơi djai laih samơ̆ ăt dŏ hơdip; arăng taih ama̱ng samơ̆ aka ƀu truh kơ tơlơi djai ôh; 10wơ̆t tơdah ƀing gơmơi rơngot hơning, samơ̆ ƀing gơmơi mơak nanao; arăng lăng kơ ƀing gơmơi kar hăng jing ƀun rin, samơ̆ ƀing gơmơi ngă pơdrŏng brơi kơ lu mơnuih; arăng lăng ƀing gơmơi ƀu hơmâo hơget gĕt ôh, samơ̆ ƀing gơmơi hơmâo abih bang tơlơi.
11Ơ ƀing gơyut kâo khăp pơ plei Korinthos hơi, ƀing gơmơi hơmâo pơhiăp rơngai laih hăng ƀing gih laih anŭn hơmâo pŏk prŏng laih pran jua gơmơi kơ ƀing gih. 12Ƀing gơmơi ƀu kiăng pơkhư̆ hĭ pran jua gơmơi kơ ƀing gih ôh, samơ̆ ƀing gih yơh hơmâo pơkhư̆ hĭ laih pran jua gih mơ̆ng ƀing gơmơi. 13Ră anai pơkơđai glaĭ, kâo pơhiăp hăng ƀing gih kar hăng ƀing gih jing ană bă kâo pô tui anai: Pŏk prŏng bĕ pran jua gih.

Anăm Băk Oč Hrŏm Hăng Ƀing Ƀu Đaŏ Ôh

14Anăm tŭ băk oč hrŏm hơbĭt hăng ƀing ƀu đaŏ ôh. Yuakơ hơget tơlơi tơpă hơnơ̆ng dưi pơgop hrŏm hăng tơlơi sat ƀai lĕ? Ƀôdah hiư̆m tơlơi bơngač hăng tơlơi kơnăm mơmŏt dưi pơgop pơlir lĕ? 15Hiư̆m tŏng krah Krist hăng Beliar dưi mă hơdrăm hrŏm lĕ? Hơget črăn pô đaŏ hơmâo hrŏm hơbĭt hăng pô ƀu đaŏ lĕ? 16Hơget tơlơi pơtŭ ư tŏng krah Sang Yang Ơi Adai hăng khul rup trah hơmâo lĕ? Yuakơ ƀing ta jing sang yang kơ Ơi Adai hơdip. Tui hăng Ơi Adai hơmâo laĭ laih tui anai, “Kâo či hơdip hăng ƀing gơñu laih anŭn rơbat amăng ƀing gơñu, laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gơñu laih anŭn ƀing gơñu či jing ƀing ană plei Kâo yơh.”
  17Laih anŭn Khua Yang laĭ,

  “Hơnŭn yơh, tơbiă bĕ mơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn tŭ pơčơlah hĭ bĕ gih pô mơ̆ng ƀing gơñu.
   Anăm tĕk djơ̆ tơlơi mơnơ̆ng grĭ grañ ôh
   laih anŭn Kâo či tŭ ju̱m ƀing gih yơh.
  18Kâo či jing Ama kơ ƀing gih,
   laih anŭn ƀing gih či jing ană đah rơkơi đah kơmơi Kâo yơh.”
Khua Yang Dưi Kơtang pơhiăp laih.