7

1Cov kwvtij uas kuv hlub, Vajtswv twb coglus li no rau peb lawm. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua neeg zoo kawg nkaus thiab paub ntshai Vajtswv. Peb yuav tsum tso plhuav tej kev txhaum uas peb ua thiab peb xav huv tibsi tseg.

Cov Ntseeg ua Rau Paulus Zoo Siab

2Nej tsis txhob tso peb tseg. Peb yeej tsis tau ua txhaum rau leejtwg lossis xav txo leejtwg lub neej lossis ntxias leejtwg tug yuav. 3Kuv hais li no tsis yog kuv cem nej. Kuv twb qhia rau nej lawm hais tias nej niaj hnub nyob rawv hauv kuv lub siab. Txawm yog yuav ciaj thiab tuag los peb yeej yuav nyob ua ke mus li. 4Kuv cia siab rau nej thiab qhuas nej. Txawm yog peb raug kev txomnyem ntau yam los kuv tsis poob siab, kuv zoo siab kawg li.
5Thaum peb mus txog pem lub xeev Makedaunias peb tsis tau so li. Muaj kev kub ntxhov puagncig peb. Peb lub ncauj nrog luag sib cav, peb lub siab niaj hnub txhawj ntshai. 6Tiamsis Vajtswv tus uas txhawb cov neeg uas poob siab lub zog, nws txhawb peb lub zog, rau qhov nws kom Titus tuaj xyuas kuv. 7Tsis yog li ntawd xwb, Titus tuaj qhia rau kuv hais tias nej txhawb Titus lub zog. Nej xav xav pom kuv thiab tej uas nej ua los lawm ua rau nej nyuaj siab kawg li. Nws hais tias, nej muab siab npuab kuv heev. Tej ntawd ua rau kuv zoo siab kawg li.
8Txawm yog tsab ntawv uas kuv sau xa tuaj rau nej ntawd ua rau nej tu siab los xij, kuv yeej tsis tu siab li. Tsuas yog kuv muaj ntsis txhawj xwb, thaum kuv hnov hais tias tsab ntawv ntawd ua rau nej tu siab ib nyuag ntu. 9Tiamsis nimno kuv zoo siab tsis yog vim kuv ua rau nej tu siab, vim qhov uas nej tu siab ntawd ua rau nej tso nej tej kev txhaum tseg. Twb yog Vajtswv cia nej tu siab, yog li ntawd tej lus uas peb hais yeej tsis txhaum, 10rau qhov qhov uas Vajtswv cia nej tu siab, qhov ntawd ua rau nej tso nej tej kev txhaum tseg kom nej tau txojkev cawm dim. Yog li ntawd tsis tas leejtwg yuav tu siab. Tiamsis cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv txawm yog lawv paub tu siab rau lawv tej kev txhaum los yog lawv tsis tso tseg, lawv yeej yuav raug kev ploj kev tuag. 11Nej sim ua tib zoo xav saib, Vajtswv cia nej tu siab li ntawd muaj nqis hov ntau rau nej. Tej ntawd ua rau nej mob siab thiab ua rau nej kub siab lug daws nej zaj kom sawvdaws paub hais tias nej tsis tau ua txhaum, ua rau nej nco txog kuv thiab ua rau nej zoo siab rau txim rau tus uas ua txhaum. Tej uas muaj no sawvdaws puavleej pom hais tias nej tsis tau ua txhaum ib qho li.
12Yog li ntawd, txawm yog kuv sau tsab ntawv ntawd tuaj rau nej los kuv yeej tsis txhobtxwm sau tuaj qhia tus uas ua txhaum ntawd lossis qhia tus uas tus ntawd ua txhaum rau. Tiamsis kuv sau tuaj qhia nej kom nej nco ntsoov hais tias, Vajtswv pom nej muab siab npuab peb kawg li. 13Twb yog vim li ntawd peb thiaj zoo siab.
 Tsis yog li ntawd xwb, Titus tuaj ua rau peb zoo siab kawg li thiab, rau qhov nej txhua tus puavleej ua rau nws tso siab plhuav tsis txob tsis txhawj lawm.
14Kuv qhuas nej rau nws. Qhov uas kuv qhuas li ntawd yeej tsis ua rau kuv poob ntsejmuag. Tej uas peb qhia nej puavleej yog tej uas tseemceeb tsis muaj ib qho dag li. Ib yam nkaus li ntawd, tej uas peb qhuas nej rau Titus yeej muaj tseeb tiag. 15Thaum Titus pom hais tias nej mloog nws lus, saib taus nws thiab hwm nws, nws hajyam hlub nej heev. 16Kuv zoo siab kawg li, rau qhov kuv yeej cia siab tau rau nej.