7

1Ơ ƀing gơyut gơyâo hơi, yuakơ ƀing ta hơmâo hơdôm tơlơi ƀuăn anŭn laih, brơi kơ ƀing ta pơrơgoh hĭ bĕ ta pô mơ̆ng abih bang tơlơi pơgrĭ hĭ drơi jan hăng jua bơngăt, laih anŭn brơi kơ ƀing ta jing hĭ rơgoh hiam hlo̱m ƀo̱m yua mơ̆ng tơlơi huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai yơh.

Tơlơi Paul Hơ̆k Mơak

2Pŏk bĕ pran jua gih kơ ƀing gơmơi. Ƀing gơmơi ƀu hơmâo pơsoh hĭ hlơi pô ôh, ƀing gơmơi ƀu hơmâo pơrai hĭ hlơi pô ôh ƀôdah plŏm ƀlŏr hĭ hlơi pô ôh. 3Kâo laĭ tơlơi anŭn ƀu djơ̆ kiăng kơ klă̱ kơđi kơ ƀing gih ôh. Kâo hơmâo laĭ laih hlâo kơ tơlơi ƀing gih jing yom pơphan kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi ƀing gơmơi či hơdip ƀôdah djai hrŏm hơbĭt hăng ƀing gih yơh. 4Kâo kơnang kơjăp kơ ƀing gih biă mă. Kâo pơư pơang kơ ƀing gih biă mă. Kâo hơmâo tơlơi pơđĭ pran jua biă mă. Amăng abih tơlơi gleh tơnap gơmơi, tơlơi mơak kâo hơmâo ƀu thâo pơkă ôh.
5Yuakơ wơ̆t tơdang ƀing gơmơi nao truh pơ lŏn čar Makedonia, drơi jan gơmơi ƀu hơmâo pơdơi ôh, samơ̆ ƀing gơmơi tŭ arăng pơtơnap djŏp bơnăh, anŭn jing tơlơi pơkơdơ̆ng mơ̆ng gah rơngiao laih anŭn tơlơi huĭ hyưt mơ̆ng gah lăm pran jua yơh. 6Samơ̆ Ơi Adai, jing Pô juăt pơjuh ƀing tơdu jua pơmĭn, pơalum ƀing gơmơi yua mơ̆ng tơlơi Titos rai pơ ƀing gơmơi. 7Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng tơlơi Titos rai pơ ƀing gơmơi đôč ôh, samơ̆ ăt yua mơ̆ng tơlơi ƀing gih hơmâo pơalum laih ñu. Ñu ruai kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi ƀing gih kiăng kơ bưp kâo, tơlơi rơngot hơning prŏng gih laih anŭn tơlơi ƀing gih pơgang brơi kơ kâo, kiăng kơ tơlơi mơak kâo hơmâo lu hloh dơ̆ng yơh.
8Wơ̆t tơdah kâo pơrơngot hĭ ƀing gih yua mơ̆ng hră kâo čih, kâo ƀu hơƀlơ̆k glaĭ ôh. Wơ̆t tơdah kâo hơƀlơ̆k glaĭ yuakơ kâo ƀuh hră kâo čih anŭn pơruă hĭ ƀing gih kơnơ̆ng ƀiă hrơi mông đôč. 9Samơ̆ ră anai kâo mơak, ƀu djơ̆ yuakơ kâo hơmâo pơrơngot hĭ laih ƀing gih ôh, samơ̆ yuakơ tơlơi rơngot gih ba nao ƀing gih kiăng kơ kơhma̱l tơlơi soh yơh. Yuakơ ƀing gih jing hĭ rơngot hơning tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng, tui anŭn ƀing gơmơi ƀu pơruă hĭ ƀing gih hơget gĕt ôh. 10Tơlơi rơngot hơning mơ̆ng Ơi Adai ba ƀing ta nao pơ tơlơi kơhma̱l tơlơi soh laih anŭn dui ba pơ tơlơi pơklaih hăng ƀu hơmâo tơlơi rơngot ôh, samơ̆ tơlơi rơngot lŏn tơnah ba nao pơ tơlơi djai yơh. 11Lăng bĕ, anai yơh jing hơdôm tơlơi rơngot mơ̆ng Ơi Adai anŭn hơmâo pơtơbiă laih amăng ƀing gih: Tơlơi hur har amăng ƀing gih, tơlơi hơr kiăng kơ pơrơklă tơlơi dŏ hơči̱h gih pô, tơlơi hil nač biă mă, tơlơi huĭ bra̱l, tơlơi amoaih kiăng, tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng, tơlơi prap pre kiăng kơ ƀuh arăng ngă tơlơi djơ̆ tơpă. Amăng djŏp mơta tơlơi bruă anŭn ƀing gih hơmâo pơrơklă laih gih pô le̱ng kơ hơdip hơdơ̆ng hơči̱h soh sel. 12Tui anŭn, wơ̆t tơdah kâo čih laih hră kơ ƀing gih, ƀu djơ̆ čih ƀuăh kơ pô ngă soh ƀôdah čih pơalum kơ pô arăng pơruă ôh, samơ̆ hră anŭn hơmâo pơruai laih hiư̆m tơlơi ƀing gih jao pô kơ ƀing gơmơi ƀơi anăp Ơi Adai. 13Yua mơ̆ng hơdôm tơlơi anŭn yơh ƀing gơmơi tŭ kơjăp hơđơ̆ng.
 Thim kơ tơlơi pơđĭ ai gơmơi anŭn, boh nik ñu ƀing gơmơi hơ̆k mơak biă mă tơdang ƀuh Titos mơak, yuakơ jua pơmĭn ñu hơmâo tŭ pơphrâo laih yua mơ̆ng abih bang ƀing gih.
14Kâo hơmâo pơhiăp pơư pơang laih kơ Titos kơ tơlơi ƀing gih laih anŭn ƀing gih ƀu hơmâo pơmlâo hĭ kâo ôh. Samơ̆ hơdôm tơlơi ƀing gơmơi hơmâo pơhiăp laih jing sĭt yơh, kiăng kơ tơlơi pơư pơang gơmơi kơ tơlơi ƀing gih kơ Titos hơmâo jing sĭt biă mă yơh. 15Tui anŭn, tơlơi ñu khăp kơ ƀing gih jai prŏng tui tơdang ñu hơdơr kơ tơlơi abih bang ƀing gih le̱ng kơ gưt tui soh sel, tŭ ju̱m ñu hăng tơlơi huĭ tơtư̆. 16Kâo mơak biă mă yơh yuakơ kâo dưi kơnang kơjăp hlo̱m ƀo̱m amăng ƀing gih.