8

Ua sab daav pub

1Cov kwvtij, peb xaav kuas mej paub txug Vaajtswv txujkev hlub kws nwg pub rua cov pawg ntseeg huv lub xeev Makhentaunia. 2Thaus puab raug kev swm sab kws yog kev txom nyem ceblaaj, puab txujkev xyiv faab kawg nkaus hab puab txujkev pluag phwj tshwm lug ua kuas muaj lub sab daav kawg pub rua luas. 3Kuv ua tau timkhawv tas puab pub lawv le puab tug peevxwm, hab yeej pub dhau puab tug peevxwm. Tsw muaj leejtwg yuam puab 4los puab thov peb heev ca puab muaj feem rua txujkev hlub kws paab Vaajtswv cov xuv dawb. 5Hab puab tsw ua le kws peb xaav tseg ca, puab xub muab puab tug kheej pub rua tug Tswv le maav muab pub rua peb lawv le Vaajtswv lub sab nyam. 6Vem le nuav peb txhad thov Titau kuas nwg paab mej ua txujkev hlub nuav kuas tav tsua qhov nwg yog tug kws chiv ua teg num hov. 7Ib yaam le nwgnuav mej muaj txhua yaam txhwj lawm tsw has kev ntseeg, kev has lug, kev paub, kev kub sab rua txhua yaam hab txujkev hlub kws mej muaj rua peb, mej yuav tsum muaj txujkev hlub nuav txhwj hab.
8Qhov kws kuv has le nuav tsw yog kuv yuam mej, tassws yog coj qhov kws lwm tug kub sab quas lug tuaj swm mej txujkev hlub saib muaj tseeb los tsw muaj. 9Vem mej paub peb tug Tswv Yexu Kheto txujkev hlub lawm tas, txawm yog nwg nplua nuj los nwg kuj yeem ua tug pluag vem yog saib rua mej, sub mej txhad ua tuabneeg nplua nuj vem yog qhov kws nwg ua tug pluag. 10Hab kuv has lawv le kuv xaam pum qhov kws zoo rua mej ua. Tseb nua mej tsw yog thawj cov kws nqeg teg ua xwb tassws mej yog thawj cov kws xaav ua hab. 11Mas nwgnuav tswm nyog mej ua kuas tav, sub mej kub sab quas lug xaav ua le caag, mej txhad ua kuas tav lawv le muaj peevxwm ua tau ib yaam le ntawd. 12Yog muaj lub sab kub quas lug lawm, Vaajtswv yuav txais yuav lawv le kws yug muaj tsw yog lawv le yug tsw muaj. 13Tsw yog kuv xaav ca lwm tug le num swb, ca mej le num nyaav, tassws yeej xaav kuas zoo sws txwg. 14Qhov kws nwgnuav mej muaj nplua quas mag kuj paab cov kws tu ncua, hab thaus puab muaj nplua quas mag, puab yuav paab mej rua thaus tu ncua sub txhad zoo sws txwg. 15Lawv le muaj lug sau ca has tas, “Tug kws khaws tau ntau kuj tsw muaj seem, tug kws khaws tau tsawg kuj tsw tu ncua.”

Titau hab cov kws nrug nwg ua num

16Ua Vaajtswv tsaug kws pub qhov kws kub sab quas lug rua mej rua huv Titau lub sab ib yaam le kuv kub sab. 17Tsua qhov nwg tsw yog zoo sab txais tej lug kws peb thov nwg xwb tassws nwg tseed kub sab quas lug heev moog cuag mej tsw muaj leejtwg yuam nwg. 18Peb xaa tug kwvtij kws txhua pawg ntseeg qhuas qhov kws nwg txawj pav txuj xuv zoo nrug nwg ua ke moog. 19Tsw taag le ntawd xwb cov pawg ntseeg tseed xaiv tsaa tug nuav kuas nrug peb taug kev hab nrug peb koom ua teg num huv txuj moov zoo kws peb saamswm ua nuav, ua kuas Vaajtswv tau koob meej hab ua kuas pum qhov kws peb kub sab quas lug. 20Peb xaav kuas tsw muaj leejtwg thuaj tau peb txug tej kws luas pub ntau kawg rua peb ceev hab tu. 21Peb npaaj sab ua ncaaj nceeg tsw yog ua taab meeg tug Tswv lub qhov muag xwb tassws taab meeg ib tsoom suavdawg hab. 22Peb kuj khaiv peb tug kwvtij nrug ob tug moog hab, yog tug kws peb tub muab swm ntau zag lawm pum tas nwg kub sab rua ntau qhov, hab nwgnuav nwg yimfuab kub sab heev dua vem nwg tso sab rua mej ntau heev. 23Has txug Titau, nwg koom nrug kuv hab paab kuv ua koom rua mej. Has txug ob tug kwvtij ntawd, cov pawg ntseeg khaiv ob tug moog hab ob tug ua rua Kheto tau koob meej. 24Vem le nuav mej ca le ua mej txujkev hlub hab tej kws kuv khaav txug mej tshwm rua puab pum hab ua tshwm rua cov pawg ntseeg pum.