8

Ua siab dav pub

1Cov kwvtij, peb xav kom nej paub txog Vajtswv txojkev hlub uas nws pub rau cov pawg ntseeg hauv lub xeev Makhedaunia. 2Thaum lawv raug kev sim siab uas yog kev txom nyem ceeblaj, lawv txojkev xyiv fab kawg nkaus thiab lawv txojkev pluag phwj tshwm los ua kom muaj lub siab dav kawg pub rau luag. 3Kuv ua tau timkhawv tias lawv pub raws li lawv tus peevxwm, thiab yeej pub dhau lawv tus peevxwm. Tsis muaj leejtwg yuam lawv 4los lawv thov peb heev cia lawv muaj feem rau txojkev hlub uas pab Vajtswv cov xov dawb. 5Thiab lawv tsis ua li uas peb xav tseg cia, lawv xub muab lawv tus kheej pub rau tus Tswv mam li muab pub rau peb raws li Vajtswv lub siab nyiam. 6Vim li no peb thiaj thov Titau kom nws pab nej ua txojkev hlub no kom tiav rau qhov nws yog tus uas pib ua tes haujlwm ntawd. 7Ib yam li nimno nej muaj txhua yam txhij lawm tsis hais kev ntseeg, kev hais lus, kev paub, kev kub siab rau txhua yam thiab txojkev hlub uas nej muaj rau peb, nej yuav tsum muaj txojkev hlub no txhij thiab.
8Qhov uas kuv hais li no tsis yog kuv yuam nej, tiamsis yog coj qhov uas lwm tus kub siab lug tuaj sim nej txojkev hlub saib muaj tseeb los tsis muaj. 9Vim nej paub peb tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub lawm tias, txawm yog nws nplua nuj los nws kuj yeem ua tus pluag vim yog saib rau nej, kom nej thiaj ua neeg nplua nuj vim yog qhov uas nws ua tus pluag. 10Thiab kuv hais raws li kuv xam pom qhov uas zoo rau nej ua. Tsaib no nej tsis yog thawj cov uas nqes tes ua xwb tiamsis nej yog thawj cov uas xav ua thiab. 11Mas nimno tsim nyog nej ua kom tiav, kom nej kub siab lug xav ua li cas, nej thiaj ua kom tiav raws li muaj peevxwm ua tau ib yam li ntawd. 12Yog muaj lub siab kub lug lawm, Vajtswv yuav txais yuav raws li uas yus muaj tsis yog raws li yus tsis muaj. 13Tsis yog kuv xav cia lwm tus li haujlwm sib, cia nej li haujlwm hnyav, tiamsis yeej xav kom zoo sib txig. 14Qhov uas nimno nej muaj nplua mias kuj pab cov uas tu ncua, thiab thaum lawv muaj nplua mias, lawv yuav pab nej rau thaum tu ncua xwv thiaj zoo sib txig. 15Raws li muaj lus sau cia hais tias, “Tus uas khaws tau ntau kuj tsis muaj seem, tus uas khaws tau tsawg kuj tsis tu ncua.”

Titau thiab cov uas nrog nws ua haujlwm

16Ua Vajtswv tsaug uas pub qhov uas kub siab lug rau nej rau hauv Titau lub siab ib yam li kuv kub siab. 17Rau qhov nws tsis yog zoo siab txais tej lus uas peb thov nws xwb tiamsis nws tseem kub siab lug heev mus cuag nej tsis muaj leejtwg yuam nws. 18Peb xa tus kwvtij uas txhua pawg ntseeg qhuas qhov uas nws txawj piav txoj xov zoo nrog nws ua ke mus. 19Tsis tag li ntawd xwb cov pawg ntseeg tseem xaiv tsa tus no kom nrog peb taug kev thiab nrog peb koom ua tes haujlwm hauv txoj hmoov zoo uas peb tabtom ua no, ua kom Vajtswv tau koob meej thiab ua kom pom qhov uas peb kub siab lug. 20Peb xav kom tsis muaj leejtwg thuam tau peb txog tej uas luag pub ntau kawg rau peb ceev thiab tu. 21Peb npaj siab ua ncaj ncees tsis yog ua tab meeg tus Tswv lub qhov muag xwb tiamsis tab meeg ib tsoom sawvdaws thiab. 22Peb kuj txib peb tus kwvtij nrog ob tug mus thiab, yog tus uas peb twb muab sim ntau zaus lawm pom tias nws kub siab rau ntau qhov, thiab nimno nws yimhuab kub siab heev dua vim nws tso siab rau nej ntau heev. 23Hais txog Titau, nws koom nrog kuv thiab pab kuv ua num rau nej. Hais txog ob tug kwvtij ntawd, cov pawg ntseeg txib ob tug mus thiab ob tug ua rau Khetos tau koob meej. 24Vim li no nej cia li ua nej txojkev hlub thiab tej uas kuv khav txog nej tshwm rau lawv pom thiab ua tshwm rau cov pawg ntseeg pom.