8

Giduc Mienh Gapv Nyaanh Nyei Jauv

1Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo oix meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei en hnangv haaix nor tengx Maa^si^ndo^nie Deic-Bung nyei zuangx jiu-baang. 2Ninh mbuo buangh kuonx naanh camv nyei seix ninh mbuo, mv baac ninh mbuo corc njien-youh orn-lorqc haic, cingx daaih maiv gunv ninh mbuo ndongc naaic jomc, ninh mbuo zoux hnyouv jangv cuotv fim gapv nyaanh. 3Yie haih tengx ninh mbuo zoux zorng-zengx gorngv, ziux ninh mbuo maaih nyei ninh mbuo cuotv fim gapv, zungv gapv gauh camv naaic. Se ninh mbuo ganh maaih hnyouv zoux. 4Ninh mbuo qaqv tov yie mbuo bun ninh mbuo maaih buonc nzie Yu^ndie Saengv, Tin-Hungh nyei mienh. 5Ninh mbuo zungv zoux jiex ndaangc yie mbuo hnamv nyei. Da'yietv ninh mbuo zorqv ganh fungx bun Ziouv. Nqa'haav ei Tin-Hungh nyei eix, ninh mbuo zorqv ganh fungx bun yie mbuo. 6Weic naaiv yie mbuo tov Tidatc, weic zuqc zinh ndaangc ninh tengx meih mbuo jiez gorn mbenc gapv nyaanh nyei gong, ninh oix zuqc zoux jienv mingh taux zoux ziangx naaiv deix cuotv fim nzie mienh nyei kuv gong. 7Meih mbuo yiem nyungc-nyungc maaih duqv nzoih, yiem sienx fim, nzuih maaz, wuonh zaang. Meih mbuo jorm hnyouv haic, yaac hnamv yie mbuo camv. Weic naaiv yie tov meih mbuo yaac zoux hnyouv jangv cuotv fim zoux naaiv deix kuv gong.
8Yie hnangv naaiv nor gorngv se maiv zeiz weic hatc meih mbuo. Mv baac yie dorh jorm hnyouv wuov deix mienh nyei nyungc zeiv daaih seix mangc gaax, meih mbuo za'gengh hnamv mienh fai? 9Meih mbuo hiuv duqv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei en. Maiv gunv ninh ndongc naaic butv zoih mv baac weic meih mbuo ninh benx mienh jomc mienh. Ninh benx mienh jomc mienh weic bun meih mbuo butv zoih.
10Ei yie ganh hnamv nor, meih mbuo ba'hnyangx jiez gorn zoux nyei gong oix zuqc zoux taux ziangx gauh longx. Wuov zanc maiv daan meih mbuo zoux ndaangc, meih mbuo zungv maaih hnyouv cuotv fim oix zoux ndaangc aqv. 11Wuov nyungc, meih mbuo gunv zoux taux ziangx aqv maah! Meih mbuo zinh ndaangc hnangv haaix nor a'hneiv jorm hnyouv zoux, ih zanc yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux taux ziangx, ziux ih zanc meih mbuo maaih longc nyei. 12Se gorngv meih mbuo maaih hnyouv zoux, Tin-Hungh ziouc a'hneiv zipv ziux meih mbuo maaih nyei, maiv zeiz ziux meih mbuo maiv maaih.
13Yie maiv zeiz oix bouh wuov deix heng, zatv meih mbuo hniev. Yie oix i bung doix-dangc. 14Mv baac ih zanc meih mbuo maaih camv nyei ziouc oix zuqc nzie jomc wuov deix. Taux meih mbuo maiv maaih nyei ziangh hoc, ninh mbuo maaih camv, ninh mbuo ziouc haih nzie meih mbuo. Hnangv naaic meih mbuo ziouc doix-dangc aqv. 15Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor,
  “Haaix dauh siou duqv camv yaac maiv maaih zengc,
    siou duqv zoqc yaac maiv caa.”

Baulo Paaiv Tidatc Mbuo Mingh Mbenc Gapv Nyaanh Nyei Jauv

16Yie mbuo laengz zingh Tin-Hungh weic zuqc ninh bun Tidatc hnangv yie mbuo jorm hnyouv oix tengx meih mbuo. 17Ninh maiv daan kungx ei yie mbuo tov nyei waac oix tengx hnangv, ninh ganh zungv maaih hnyouv mingh meih mbuo naaic. 18Yie mbuo yaac paaiv dauh yiem zuangx jiu-baang maaih mengh dauh zunh kuv fienx nyei gorx-youz caux jienv Tidatc mingh. 19Maiv daan naaiv hnangv, zuangx jiu-baang ginv wuov dauh gorx-youz yaac paaiv ninh caux yie mbuo mingh tengx jienv yie mbuo mbenc naaiv cuotv fim nyei kuv gong, weic bun mienh taaih Ziouv Yesu Giduc, yaac bun cing yie mbuo maaih hnyouv tengx meih mbuo.
20Naaiv deix gapv daaih nyei nyaanh camv nyei yie mbuo faix fim hnangv haaix nor mbenc weic maiv bun mienh maaih lamh guaix dorngx. 21Yie mbuo nyei hnyouv kungx oix zoux duqv horpc, maiv daan ei Ziouv buatc hnangv. Yaac oix zoux horpc ei baamh mienh buatc.
22Yie mbuo aengx paaiv dauh gorx-youz caux Tidatc mbuo mingh. Naaiv dauh gorx-youz yie mbuo seix jiex camv-nzunc yaac buatc ninh zanc-zanc jorm hnyouv. Ih zanc ninh aengx gauh jorm weic zuqc ninh bungx duqv hnyouv meih mbuo. 23Tidatc aeqv, zoux yie nyei doic, caux yie juangc gong zoux weic tengx meih mbuo. Naaiv deix gorx-youz mbuo se zuangx jiu-baang paaiv mingh nyei mienh yaac bun mienh taaih Giduc. 24Oix zuqc bun cing meih mbuo hnamv naaiv deix mienh ziouc bun zuangx jiu-baang hiuv duqv yie mbuo ceng meih mbuo wuov deix waac za'gengh zien nyei.