8

Klei Phung Đăo Kơ Krist Myơr

1 Ơ phung ayŏng adei, hmei čiăng kơ diih thâo klei pap Aê Diê brei leh kơ Phung Sang Aê Diê hlăm čar Masêdôn. 2Êjai mâo klei lông dlăng hlăm klei knap mñai ktang, klei hơ̆k mơak bŏ dlai diñu leh anăn klei diñu ƀun ƀin êdimima mjing klei kmah snăk hlăm diñu. 3Kâo dưi hưn bi sĭt kơ diñu myơr tui si diñu dưi, leh anăn êbeh hĭn kơ anăn mơh, tui si ai tiê diñu pô čiăng. 4Diñu kwưh kơ hmei čiăng snăk mâo klei jăk jĭn dưi đru phung doh jăk. 5Leh anăn klei anei amâo djŏ msĕ si hmei čang hmăng ôh, ƀiădah êlâo hĭn diñu jao diñu pô kơ Khua Yang leh anăn kơ hmei tui si klei Aê Diê čiăng. 6Msĕ snăn mơh hmei mtrŭt leh Y-Tit kyuadah ñu dơ̆ng leh bruă anei, brei ñu bi leh bruă klei pap anei ti krah diih msĕ mơh. 7Msĕ si diih ngă leh jăk snăk hlăm jih jang bruă: hlăm klei đăo, hlăm klei blŭ, hlăm klei thâo săng, hlăm jih klei hur har, leh anăn hlăm klei diih khăp kơ hmei. Brei diih ngă jăk snăk msĕ mơh hlăm bruă klei pap anei.
8Kâo lač klei anăn amâo djŏ jing klei mtă ôh, ƀiădah mkă hŏng klei hur har phung mkăn, čiăng bi sĭt klei sĭt suôr diih hlăm bruă klei khăp anei. 9Kyuadah diih thâo leh klei pap Khua Yang drei Yêsu Krist: wăt tơdah Ñu jing mdrŏng, ăt Ñu bi ƀun Ñu pô kyua diih, čiăng kơ hŏng klei Ñu ƀun ƀin, diih dưi jing mdrŏng. 10Anei jing klei kâo kčĕ kơ diih: ară anei jing jăk hĭn kơ diih bi leh bruă amâo djŏ ôh knŏng diih dơ̆ng leh thŭn dih, ƀiădah čiăng snăk ngă. 11Ară anei bi jih hĕ bruă diih ngă, msĕ si diih hur har čiăng ngă, brei diih bi leh bruă anăn tui si diih dưi. 12Kyuadah tơdah mâo klei jăk čiăng ngă, Aê Diê tŭ tui si mnơ̆ng ih mâo, amâo djŏ ôh tui si mnơ̆ng ih amâo mâo. 13Kâo amâo čiăng ôh bi hdjul phung mkăn leh anăn bi ktrŏ diih, ƀiădah čiăng mâo klei bi knar. 14Klei diih mâo lu êbeh ară anei srăng bi djăp klei diñu kƀah, leh anăn čiăng kơ klei diñu mâo lu êbeh srăng bi djăp klei diih kƀah. Snăn srăng mâo klei bi knar. 15 Tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Hlei pô mkăm pioh lu amâo mâo êbeh ôh, leh anăn hlei pô mkăm pioh ƀiă amâo mâo kƀah ôh.”

Y-Tit leh anăn Phung Găp Ñu

16Kâo bi mni kơ Aê Diê, Pô dưm leh hlăm ai tiê Y-Tit klei hur har msĕ snăn kơ diih. 17Kyuadah amâo djŏ ôh ñu knŏng tŭ klei hmei akâo, ƀiădah ñu pô hur har snăk, si kâo mâo ñu nao kơ diih tui si ñu pô čiăng. 18Mbĭt hŏng ñu hmei tiŏ nao sa čô ayŏng mâo leh klei hing ang hlăm jih jang Phung Sang Aê Diê kyua klei ñu mtô klei mrâo mrang jăk. 19Amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, ƀiădah Phung Sang Aê Diê ruah ñu leh brei hiu mbĭt hŏng hmei hlăm bruă klei pap hmei ăt dôk ngă anei, čiăng bi guh kơang Khua Yang, leh anăn čiăng bi êdah ai tiê kmah hmei. 20Hmei mĭn amâo čiăng sa čô ôh dưi ƀuah hmei hlăm klei hmei kiă kriê mnơ̆ng brei pap lu êbeh anei; 21 Kyuadah hmei gĭr tui duah klei djŏ, amâo djŏ knŏng ti anăp Khua Yang ôh, ƀiădah wăt ti anăp mnuih msĕ mơh. 22Mbĭt hŏng diñu hmei tiŏ nao ayŏng hmei, pô hmei lông dlăng leh jêñ jêñ leh anăn ƀuh ñu hur har hlăm lu mta bruă, ƀiădah ară anei ñu hur har hĭn kyuadah ñu knang kơ diih ktang snăk. 23Bi Y-Tit, ñu jing găp kâo leh anăn pô mă bruă kơ diih mbĭt hŏng kâo. Bi kơ phung ayŏng hmei anăn, diñu jing phung mnuih Phung Sang Aê Diê tiŏ nao, phung bi guh kơang Krist. 24Snăn bi sĭt bĕ ti anăp Phung Sang Aê Diê klei diih khăp, leh anăn klei hmei bi mni kơ hmei pô kyua diih.