9

Gơnam Djru Kơ Ƀing Đaŏ Kơƀah Kiăng

1Yuakơ kâo ƀu kiăng čih ôh hră kơ ƀing gih kơ tơlơi mă bruă pơyơr anŭn kiăng kơ djru kơ ƀing đaŏ. 2Yuakơ kâo thâo tơlơi hur har kiăng kơ djru gih laih anŭn kâo hơmâo pơhiăp pơư pơang laih tơlơi anŭn hăng ƀing čar Makedonia kơ tơlơi pơruai kơ ƀing gơñu tơlơi ƀing gih prap pre laih kiăng kơ djru amăng plei Akhaia thŭn hlâo. Laih anŭn tơlơi hur har gih hơmâo pơtrŭt laih lu amăng ƀing gơñu kiăng kơ ngă bruă anŭn. 3Samơ̆ kâo hlak pơkiaŏ nao ƀing ayŏng adơi anŭn kiăng kơ tơlơi pơư pơang gơmơi kơ tơlơi ƀing gih amăng tơlơi bruă anŭn ƀu jing hĭ đôč đač ôh, samơ̆ kiăng kơ ƀing gih dưi prap pre tui hăng tơlơi kâo laĭ laih kơ tơlơi ƀing gih či ngă. 4Tơdah ƀu djơ̆ ôh, ƀing ană plei čar Makedonia nao hrŏm hăng kâo laih anŭn ƀuh ƀing gih ƀu prap pre lui ôh, ƀing gơmơi, ƀu laĭ tơlơi hơget tĕk djơ̆ kơ ƀing gih ôh, či mlâo mlañ hĭ yơh yuakơ ƀing gơmơi kơnang kơjăp đơi kơ tơlơi čơmah gih. 5Tui anŭn, kâo pơmĭn jing kiăng biă mă yơh kơ tơlơi pơtrŭt ƀing ayŏng adơi anŭn nao čuă ngui ƀing gih hlâo kiăng kơ prap pre lui hlâo hơdôm gơnam ƀing gih ƀuăn či pơyơr. Tui anŭn, ƀing gih dưi prap pre lui hĭ hơdôm gơnam pơyơr čơmah anŭn tơdang kâo truh, laih anŭn tơlơi bruă anŭn či pơrơđah kơ tơlơi ƀing gih pơyơr yuakơ ƀing gih kiăng yơh ƀu djơ̆ yuakơ arăng pơgŏ̱ ƀing gih ôh.

Sai Tơlơi Čơmah

6Hơdơr bĕ kơ tơlơi anai: Hlơi pô sai ƀiă ñu anŭn ăt či hơpuă ƀiă mơ̆n laih anŭn hlơi pô čơmah sĭt ñu anŭn ăt či hơpuă čơmah yơh. 7Rĭm čô năng pơyơr tui hăng jua pơmĭn ñu hơmâo khưp ngă laih, ƀu djơ̆ pơyơr hăng tơlơi hơưi ƀôdah hăng tơlơi pơgŏ̱ ôh, yuakơ Ơi Adai khăp kơ hlơi pô pơyơr hăng tơlơi hơ̆k mơak. 8Laih anŭn Ơi Adai dưi pha brơi abih bang tơlơi khăp pap kơ ƀing gih, kiăng kơ amăng abih bang tơlơi ƀơi abih bang mông, ƀing gih dưi hơmâo abih bang tơlơi ƀing gih kơƀah kiăng, ƀing gih či hơmâo rơbeh rơbai amăng rĭm bruă hiam yơh. 9Tui hăng Hră Ơi Adai čih laih tui anai,
  “Ñu hơmâo pha brơi čơmah laih khul gơnam brơi pơyơr Ñu kơ ƀing ƀun rin,
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu dŏ nanao hlŏng lar.”
10Laih anŭn Ơi Adai, jing Pô pha brơi pơjĕh kơ pô sai hăng ƀañ tơpŭng kiăng kơ ƀơ̆ng, ăt či pha brơi hăng pơthim đĭ mơ̆n pơjĕh gih mơ̆n laih anŭn či pơthim tơlơi hơpuă tơlơi tơpă hơnơ̆ng gih yơh. 11Ƀing gih či tŭ pơdrŏng amăng djŏp hơdră jơlan kiăng kơ ƀing gih čơmah pha brơi nanao amăng rĭm tơlơi bruă, laih anŭn yua mơ̆ng ƀing gơmơi yơh gơnam pơyơr čơmah gih či hơmâo lu mơnuih hơdơr bơni kơ Ơi Adai.
12Yuakơ tơlơi bruă ƀing gih ngă anŭn ƀu djơ̆ kơnơ̆ng djru brơi hơdôm tơlơi kơƀah kiăng ană plei Ơi Adai đôč ôh, samơ̆ ăt pơtrŭt kơ lu ƀing đaŏ hơdơr bơni kơ Ơi Adai mơ̆n. 13Yuakơ tơlơi bruă ƀing gih hơmâo pơrơklă laih gih pô anŭn, lu mơnuih či pơguh pơang kơ Ơi Adai yuakơ tơlơi ƀing gih tui gưt anŭn hrŏm hăng tơlơi ƀing gih pơhaih hyu tơlơi pơthâo hiam Krist, laih anŭn yuakơ tơlơi čơmah gih pha brơi kơ ƀing gơñu hrŏm hăng kơ abih bang ƀing pơkŏn mơ̆n. 14Laih anŭn amăng hơdôm tơlơi iâu laĭ gơñu kơ ƀing gih yơh jua pơmĭn gơñu či tuh rơyŭh kơ ƀing gih, yuakơ tơlơi khăp pap prŏng Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gih. 15Brơi kơ ƀing gih hơdơr bơni bĕ kơ Ơi Adai yuakơ gơnam brơi pơyơr yom pơphan hloh Ñu!