1

1. Tơlơi Răng Mơ̆ng Ƀing Nai Pơtô Ƀlŏr

1Hră mơ̆ng pô kŏng tha.
 Mơit nao kơ pô đah kơmơi arăng ruah laih wơ̆t hăng kơ ƀing ană bă ñu, jing ƀing kâo khăp amăng tơlơi sĭt, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn kâo ôh, samơ̆ abih bang hlơi pô thâo tơlơi sĭt mơ̆n,
2yuakơ tơlơi sĭt hlak dŏ kle̱p amăng ƀing ta laih anŭn či dŏ hrŏm hăng ƀing ta hlŏng lar yơh.
3Rơkâo tơlơi khăp pap, tơlơi pap laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m mơ̆ng Ơi Adai Ama laih anŭn mơ̆ng Yang Yêsu Krist, jing Ană Đah Rơkơi Yang Ama, či dŏ hrŏm hăng ƀing ta amăng tơlơi sĭt laih anŭn tơlơi khăp.

2. Tơlơi Blung Hlâo Amăng Tơlơi Khăp

4Kâo mơak biă mă tơdang ƀuh đơđa ƀing ană bă ih rơbat amăng tơlơi sĭt kar hăng Yang Ama pơđar laih kơ ƀing ta. 5Laih anŭn ră anai, Ơ đah kơmơi khăp hơi, kâo ƀu čih kơ ih sa tơlơi pơđar phrâo ôh samơ̆ sa tơlơi pơđar ƀing ta hơmâo laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn. Kâo rơkâo kơ tơlơi ƀing ta khăp bĕ kơ tơdruă. 6Laih anŭn anai yơh jing tơlơi khăp: Ƀing ta hơdip bĕ amăng tơlơi tui gưt kơ khul tơlơi Ñu pơđar. Kar hăng ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn, tơlơi Ñu pơđar jing tơlơi Ñu kiăng kơ ƀing ta nanao hơdip amăng tơlơi khăp yơh.

3. Tơlơi Pơkơđiăng Glaĭ Hăng Tơlơi Pơtô Pơhrăm

7Kâo laĭ tui anŭn yua ƀing pơblư̆ pơƀlŏr, jing ƀing ƀu thâo krăn Yang Yêsu Krist ôh, hlak rai amăng drơi jan mơnuih, ƀing gơñu hơmâo mŭt rai laih amăng lŏn tơnah anai. Hlơi pô hrup hăng anŭn jing pô pơblư̆ pơƀlŏr laih anŭn pô anti-krist yơh. 8Răng bĕ, anăm ih pơrơngiă hĭ ôh hơget tơlơi ƀing gơmơi hơmâo pơgiŏng hĭ laih, jing tơlơi ih či dưi hơmâo tơlơi bơni bă blai. 9Hlơi pô đuaĭ nao hlâo hăng ƀu dŏ kle̱p tŏ tui amăng tơlơi pơtô Krist ôh, ñu anŭn ƀu hơmâo Ơi Adai ôh; samơ̆ hlơi pô ăt dŏ kle̱p tŏ tui amăng tơlơi pơtô anŭn, ñu anŭn hơmâo abih dua Yang Ama wơ̆t hăng Yang Ană mơ̆n. 10Tơdah hlơi pô rai pơ ih laih anŭn ƀu djă̱ ba tơlơi pơtô anŭn ôh, anăm jak iâu ñu mŭt amăng sang ih ƀôdah ju̱m mơak kơ ñu ôh. 11Hlơi pô ju̱m mơak kơ ñu, pô anŭn ăt pơpha hrŏm hăng bruă sat ƀai ñu mơ̆n.

4. Tơlơi Klah Čŭn

12Kâo hơmâo lu tơlơi kiăng čih kơ ih, samơ̆ kâo ƀu kiăng yua hră mơar hăng ia hră ôh. Pơala kơ tơlơi anŭn, kâo čang rơmang kiăng čuă ngui ih laih anŭn pơhiăp hăng ih ƀơi anăp mơta, tui anŭn tơlơi mơak ta dưi jing hĭ tu̱m nu̱m yơh.
13Ƀing ană bă amai adơi ih arăng ruah laih, ăt mơit khul tơlơi pơhiăp kơkuh gơñu kơ ih mơ̆n.