Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhì của Phi-e-rơ được gửi rộng rãi đến các nhóm tín hữu đầu tiên với mục đích chống lại việc làm của các giáo sư giả và lối sống vô luân là hệ quả của kiểu giảng dạy tà giáo này. Lời giải đáp cho các nan đề này là việc nắm giữ sự hiểu biết chân chính về Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Jêsus, sự hiểu biết này được truyền tải bởi chính những người đã thấy và nghe Chúa Jêsus giảng dạy. Tác giả đặc biệt quan tâm đến tà thuyết cho rằng Chúa Jêsus sẽ không trở lại nữa. Ông giải thích rằng việc chậm trễ trong sự trở lại của Đấng Christ bày tỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời rằng Ngài “không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn” (3:9).

Bố cục

Giới thiệu (1:1-2)
Sự kêu gọi dành cho tín hữu (1:3-21)
Các giáo sư giả (2:1-22)
Sự tái lâm của Chúa Jêsus (3:1-18)