1

1Ximoo Petu kws yog Yexu Kheto tug qhev hab tug tubkhai has moog rua cov kws tau txais txujkev ntseeg kws tswm txaj kawg nkaus ib yaam le peb ntawm Yexu Kheto kws yog peb tug Vaajtswv hab tug Cawmseej txujkev ncaaj nceeg. 2Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug tsaav ntxwv rua mej ntau zuj zug rua thaus mej paub Vaajtswv hab Yexu kws yog peb tug Tswv.

Vaajtswv hu hab xaiv

3Vaajtswv tug fwjchim pub txhua yaam rua peb txujsa hab qhov kws peb ua lub neej fwm Vaajtswv, vem yog peb paub tug kws hu peb lug koom nwg tug fwjchim ci ntsaa ab hab qhov kws nwg zoo kawg nkaus. 4Vem yog tej nuav nwg txhad pub nwg tej lug cog tseg kws tswm txaj kawg hab luj kawg, mas vem tej lug cog tseg hov mej txhad dim txujkev lwj laam huv lub nplajteb kws lug ntawm txujkev ntshaw, hab muaj lub neej zoo ib yaam le Vaajtswv lub. 5Vem le nuav mej yuav tsum swv zug kawg nkaus muab txujkev ua zoo kawg nkaus tsaav rua txujkev ntseeg, hab muab txujkev paub tsaav rua txujkev ua zoo, 6hab muab qhov kws tswj yug tug kheej tsaav rua kev paub, hab muab qhov kws ua sab ntev thev tsaav rua qhov kws tswj tug kheej, hab muab qhov kws fwm Vaajtswv tsaav rua qhov kws ua sab ntev thev, 7hab muab qhov kws hlub kwvtij tsaav rua qhov kws fwm Vaajtswv, hab muab txujkev sws hlub tsaav rua qhov kws hlub kwvtij. 8Yog tej nuav nyob huv mej hab fuam vaam nplua quas mag, mas tej nuav yuav ua rua mej tsw nkim zug hab tawg paaj txw txwv tsua qhov kws paub peb tug Tswv Yexu Kheto. 9Tug kws tu ncua tej nuav kuj yog dig muag hab pum kev tsw tseeb hab tsw ncu tas nwg tej kev txhum thau u tub raug muab ntxuav lawm. 10Vem le nuav, cov kwvtij, mej yuav tsum yimfuab swv zug heev dua qub ua rua qhov kws Vaajtswv hu mej hab xaiv mej nyob ruaj. Yog mej ua le nuav, tsw muaj ib nub twg kws mej yuav qaug le, 11hab yuav muaj txujkev npaaj txhwj zoo zoo rua mej nkaag rua huv peb tug Tswv Yexu Kheto kws yog peb tug Cawmseej lub tebchaws kws nyob moog ib txhws.
12Vem le nuav txawm yog mej tub paub hab nyob ruaj huv txujkev tseeb kws mej tau lawd los kuv yeej yuav naj nub ntuag kuas mej ncu ntsoov txug tej ntawd. 13Thaus kuv tseed muaj txujsa nyob huv lub cev nqaj tawv, kuv pum tas tswm nyog txhob kuas mej ncu ntsoov, 14vem kuv paub tas tsw ntev kuv yuav ncaim lub cev nuav moog lawv le peb tug Tswv Yexu Kheto tub qha meej rua kuv lawd. 15Hab kuv yuav swv zug ua rua mej ncu ntsoov tej nuav rua thaus kuv ncaim mej moog lawd.

Cov kws pum Kheto tug fwjchim ci ntsaa ab

16Thaus peb pav rua mej paub txug peb tug tswv Yexu Kheto tug fwjchim hab qhov kws nwg yuav tshwm lug, peb tsw yog has lawv le tej lug nruag kws xaav tswvyim has, tassws peb qhov muag tau pum nwg tug fwjchim meej mom ntaag. 17Thaus Yexu tau txais koob meej hab fwjchim ci ntsaa ab ntawm leej Txwv Vaajtswv hab lub suab ntawm tug fwjchim ci ntsaa ab kws luj kawg has txug nwg tas, “Tug nuav yog kuv tug Tub kws kuv hlub, kuv txaus sab rua nwg heev.” 18peb kuj nov lub suab nuav sau ntuj tuaj, rua thaus peb nrug nwg nyob sau lub roob dawb huv ntawd.
19Hab peb tuav cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tej lug ruaj dua. Yog mej muab sab rau rua tej lug hov kuj zoo vem tej lug hov zoo yaam le lub teeb kws ci huv qhov chaw tsaus ntuj, moog txug kaaj ntug es lub nub qub toog thaus sawv ntxuv tawm tuaj rua huv mej lub sab. 20Mej yuav tsum nkaag sab ua ntej tas tsw muaj leejtwg txhais tau tej lug cev kws nyob huv Vaajtswv txujlug lub ntsab lawv le nwg lub sab, 21tsua qhov tej lug kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug has tsw yog has lawv le tuabneeg xaav, tassws Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv kaav tuabneeg lub sab puab txhad has tej lug kws lug ntawm Vaajtswv lug.