1

1Kuv yog Ximoos Petus tus uas yog ib tug tubtxib thiab yog Yexus Khetos tus timthawj.
 Kuv sau tsab ntawv no xa mus rau txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos tus uas yog peb tus Vajtswv thiab peb tus Cawmseej uas yog tus ncaj ncees. Nws pub nej thiab peb muaj cuabkav los ntseeg ib yam nkaus.
2Thov Vajtswv foom koob hmoov thiab pub txojkev kaj siab rau nej txhua tus uas paub Vajtswv thiab paub peb tus Tswv Yexus Khetos lawm.

Cov Neeg uas Vajtswv Xaiv Lawm

3Vajtswv tus uas muaj hwjchim, nws pub txhua yam zoo rau peb, kom peb ua tau peb lub neej haum nws siab. Nws ua li ntawd rau qhov peb paub tus uas hu peb los yuav nws lub hwjchim, thiab pab tau peb ua tau neeg ncaj ncees ib yam li nws. 4Vajtswv coglus tseg hais tias nws yuav muab nws txoj koob hmoov uas zoo kawg nkaus rau peb, nws ua li ntawd kom nej txhua tus uas tau txoj koob hmoov ntawd dim tej kev phem kev qias uas yuav coj neeg ntiajteb mus raug kev puastsuaj, thiab kom nej lub neej zoo ib yam li Vajtswv lub. 5Twb yog vim li ntawd nej cov uas ntseeg Vajtswv, nej yuav tsum muab siab rau ua tej haujlwm zoo; nej ua haujlwm zoo lawm, nej yuav tsum muaj tswvyim; 6nej muaj tswvyim lawm, nej yuav tsum tswj nej lub siab; nej tswj nej lub siab lawm, nej yuav tsum ua siab ntev; nej ua siab ntev lawm, nej yuav tsum ua nej lub neej kom haum Vajtswv siab; 7nej ua haum Vajtswv siab lawm, nej yuav tsum sib hlub li kwvtij sib hlub; nej sib hlub li kwvtij sib hlub lawm, nej yuav tsum sib hlub li cov ntseeg sib hlub. 8Yog nej niaj hnub ua nej lub neej zoo li ntawd, tej ntawd yuav ua rau nej paub peb tus Tswv Yexus Khetos heev ntxiv, thiab nej lub neej yuav tawg paj txi txiv. 9Tiamsis tus uas tsis ua nws lub neej zoo li ntawd, tus ntawd qhovmuag fam lawm, nws pom tsis tseeb thiab nws tsis nco qab hais tias Yexus Khetos twb ntxuav nws tej kev txhaum huv tibsi lawm.
10Yog li ntawd cov kwvtij, nej yuav tsum muab siab rau ua haujlwm heev dua yav tas los thiaj tsimnyog qhov uas Vajtswv hu thiab xaiv nej cia lawm. Yog nej ua li ntawd, nej yuav tsis yuam kev ib zaug li. 11Yog nej ua li ntawd, Vajtswv thiaj yuav pub nej muaj feem mus nyob hauv peb tus Tswv Yexus Khetos tus uas yog peb tus Cawmseej lub tebchaws uas nyob mus ibtxhis li.
12Yog li ntawd, kuv yuav niaj hnub ntuas nej kom nej nco ntsoov tej no, txawm yog nej twb paub tej ntawd thiab nej muab siab rau ua raws li Vajtswv txojlus lawm los kuv tseem yuav ntuas nej thiab. 13Thaum kuv tseem ua neej nyob no kuv xav hais tias tsimnyog kuv yuav tsum ntuas kom nej nco ntsoov tej ntawd. 14Rau qhov kuv yeej paub hais tias, tshuav tsis ntev kuv yuav tso kuv lub cev uas txawj tuag no tseg raws li peb tus Tswv Yexus Khetos twb qhia tseeb rau kuv lawm. 15Yog li ntawd, kuv xav kom nej nco tej ntawd cia, thaum dua kuv lawm nej thiaj yuav nco ntsoov mus li.

Cov Neeg uas Pom Yexus Lub Tshwjchim

16Peb twb qhia zaj uas hais txog peb tus Tswv Yexus Khetos lub hwjchim thiab zaj uas nws yuav rov qab los rau nej lawm; thaum peb qhia tej ntawd rau nej, peb tsis tau qhia raws li tej dabneeg uas cov neeg txawj ntse hais, tiamsis peb lub qhovmuag yeej pom kiag nws lub hwjchim lawm ntag. 17Thaum Vajtswv tus uas yog Leej Txiv pub koob meej thiab pub lub tshwjchim uas ci ntsa iab rau nws, thaum ntawd peb yeej nrog nws nyob ua ke, thiab muaj lub suab uas hais hauv lub Tshwjchim uas Ci Ntsa Iab tuaj rau nws hais tias, “Tus no yog kuv tus Tub uas kuv hlub, kuv txaus siab heev rau nws.” 18Thaum peb nrog nws nyob saum lub roob dawbhuv ntawd, peb puavleej hnov lub suab uas hais saum ntuj tuaj rau nws.
19Yog li ntawd, peb hajyam cia siab rau tej lus uas cov cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm. Yog nej khaws tej lus ntawd cia rau hauv nej lub siab yuav zoo heev, rau qhov tej lus ntawd zoo ib yam li lub teeb uas ci hauv qhov tsaus ntuj mus txog thaum kaj ntug, thiab lub hnubqub uas ci ci thaum kaj ntug yuav ci rau hauv nej lub siab. 20Dhau li ntawd nej yuav tsum nco ntsoov hais tias yeej tsis muaj ib tug uas yuav muaj tswvyim txhais tau tej lus qhia tshwm uas cov cev Vajtswv lus tau sau tseg lawm. 21Rau qhov tej lus qhia tshwm ntawd tsis yog neeg qhia, tiamsis yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv tshoov neeg lub siab kom lawv qhia Vajtswv txojlus xwb.