3

Yexus Yuav Rov Qab Los

1Cov kwvtij uas kuv hlub, tsab ntawv no yog tsab ob uas kuv sau xa tuaj rau nej. Tsab ntawv no thiab tsab uas kuv xub sau xa tuaj rau nej lawm, kuv sau tuaj ntuas nej txhua tus uas muaj lub siab ncaj ncees, kom nej nco ntsoov tej uas nej twb paub lawm. 2Kuv xav kom nej nco ntsoov tej lus uas thaum ub cov cev Vajtswv lus uas yog neeg ncaj ncees tau qhia tseg lawm, thiab kuv xav kom nej nco ntsoov tus Tswv tus uas yog peb tus Cawmseej tej lus uas cov timthawj twb qhia rau nej lawm. 3Thawj lo uas kuv yuav qhia nej hais li no: Thaum txog lub sijhawm kawg yuav muaj neeg thuam nej, cov neeg ntawd lawv yuav ua phem ua qias raws li lawv lub siab nyiam, 4thiab lawv yuav nug nej hais tias, “Yexus Khetos coglus hais tias nws yuav rov qab los no puas yog? Ua li nws nyob qhov twg? Peb cov yawgkoob twb tuag tas lawm, txij thaum tsim lub ntiajteb los txog niaj hnub nimno, ib puas tsav yam tseem nyob li qub tsis muaj ib yam txawv txav li.” 5Lawv tsis quavntsej qhov uas thaum ub Vajtswv hais kom muaj lub ntuj thiab lub ntiajteb, ces txawm cia li muaj raws li Vajtswv hais; lub ntiajteb tawm hauv dej los thiab Vajtswv kom dej nyob puagncig lub ntiajteb, 6twb yog vim li ntawd dej thiaj nyab lub ntiajteb no, cov neeg uas nyob txheej thaum ub thiaj li tuag tas huv tibsi lawm. 7Tiamsis Vajtswv ceev lub ntiajteb thiab lub ntuj uas niaj hnub nimno muaj nyob rau hluavtaws hlawv raws li Vajtswv tau hais tseg lawm. Vajtswv yuav ceev cia mus txog hnub uas cov neeg ua phem raug txiav txim thiab raug puastsuaj.
8Cov kwvtij uas kuv hlub, nej yuav tsum nco ntsoov lo lus uas hais li no: tus Tswv suav hais tias, ib hnub ntev ib yam li ib txhiab xyoo thiab ib txhiab xyoo ntev ib yam li ib hnub. 9Muaj qee leej xav hais tias, Vajtswv tseem yuav tos ntev Vajtswv mam li ua raws li Vajtswv tau coglus tseg lawm, tiamsis yeej tsis yog li lawv xav. Vajtswv ua siab ntev rau nej, rau qhov nws tsis xav cia ib tug twg puastsuaj mus, tiamsis nws xav kom txhua tus nyias muab nyias tej kev txhaum huv tibsi tso povtseg.
10Hnub uas tus Tswv los, hnub ntawd nws yuav los ib yam li tubsab tuaj. Hnub ntawd thaum muaj suab nrov qeeg nkaws lub ntuj yuav ploj ntais mus, hluavtaws yuav kub ib puas tsav yam uas nyob saum nruab ntug yaj tas. Lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam uas nyob hauv ntiajteb puavleej yuav kub hnyiab tas huv tibsi thiab. 11Tej ntawd yuav puastsuaj mus huv tibsi, yog li ntawd nej yuav tsum ua nej lub neej zoo li cas? Tsimnyog nej ua nej lub neej kom dawbhuv thiab hwm Vajtswv, 12nej yuav tsum niaj hnub tos hnub uas Vajtswv yuav los, thiab muab siab rau ua kom hnub ntawd los txog sai. Hnub ntawd yog hnub uas lub ntuj yuav kub hnyiab tas, thiab hluavtaws yuav kub ib puas tsav yam uas nyob saum nruab ntug yaj tas huv tibsi. 13Tiamsis Vajtswv twb coglus tseg lawm hais tias yuav muaj lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab. Nyob hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab uas peb niaj hnub tos ntawd muaj kev ncaj ncees xwb.
14Yog li ntawd cov kwvtij uas kuv hlub, thaum nej tseem tabtom tos hnub ntawd nej yuav tsum ua nej lub neej kom dawbhuv rau Vajtswv pom hais tias, nej ua haum Vajtswv siab thiab nej tsis muaj ib qhov txhaum li. 15Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias qhov uas peb tus Tswv ua siab ntev rau nej, twb yog nws cia sijhawm rau nej kom nej dim nej lub txim, ib yam li peb tus kwv Paulus uas peb hlub, twb sau tej ntawd tuaj qhia rau nej raws li Vajtswv pub tswvyim rau nws lawm. 16Txhua tsab ntawv uas nws sau, nws yeej hais txog zaj no. Tej uas nws sau ntawd muaj qee lo tsis tshua yoojyim totaub. Cov neeg uas paub tsis tseeb thiab lub siab ywjfab ywjfwj, lawv txhais tej lus ntawd tsis raws li lub ntsiab, ib yam li lawv txhais lwm zaj uas nyob hauv Vajtswv txojlus. Qhov uas lawv ua li ntawd yuav ua rau lawv raug kev puastsuaj xwb.
17Tiamsis cov kwvtij uas kuv hlub, nej yeej paub zaj no lawm; yog li ntawd, nej yuav tsum ceevfaj zoo nyob tsam nej yuam kev ua txhaum ib yam li cov neeg uas ua phem ntawd ua, thiab nej yuav tsis muab siab rau ntseeg zuj zus lawm. 18Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg, nej thiaj yuav paub peb tus Tswv Yexus Khetos uas yog peb tus Cawmseej, thiab paub nws txojkev hlub zuj zus mus. Sawvdaws yuav tsum niaj hnub hwm nws thiab hwm mus ibtxhis li. Amees.