3

Klei Ƀuăn kơ Klei Khua Yang Lŏ Hriê

1Ơ phung kâo khăp, nĕ anei hră tal dua kâo čih leh kơ diih, leh anăn hlăm jih dua pŏk hră anăn kâo bi êrâo klei mĭn ênuah ênô diih, čiăng brei diih hdơr 2klei phung khua pô hưn êlâo doh jăk hưn leh đưm êlâo, leh anăn klei Khua Yang leh anăn Pô Bi Mtlaih mtă brei phung khua ƀĭng kna hưn. 3 Êlâo hĭn brei diih thâo săng snei: hlăm ênuk knhal tuč srăng mâo phung mưč hriê djă djik djak, ngă tui si klei diñu pô tluh. 4Diñu srăng lač, “Ti lei klei ƀuăn kơ klei Ñu lŏ hriê? Kyuadah mơ̆ng ênuk phung aê đưm drei djiê leh, jih jang mnơ̆ng ăt jing msĕ si ênuk mphŭn hrih.” 5 Diñu čŏng čiăng wơr bĭt klei sĭt nik anei: mphŭn dô hŏng klei Aê Diê blŭ mâo phung adiê leh anăn lăn ala, Aê Diê hrih lăn ala mơ̆ng êa leh in hŏng êa. 6 Hŏng klei Aê Diê blŭ anăn lăn ala hlăk anăn rai leh hŏng êa lip. 7Ƀiădah hŏng klei blŭ anăn mơh phung adiê leh anăn lăn ala ară anei Aê Diê pioh kơ pui bi rai ti hruê phat kđi leh anăn klei bi rai phung amâo mpŭ kơ Aê Diê ôh.
8 Ƀiădah Ơ phung kâo khăp, đăm wơr bĭt ôh klei anei, ti anăp Khua Yang, sa hruê jing msĕ si sa êbâo thŭn, leh anăn sa êbâo thŭn jing msĕ si sa hruê. 9Khua Yang amâo bi tai ôh bi sĭt klei Ñu ƀuăn tui si đa đa mĭn, ƀiădah Ñu gĭr hŏng diih, amâo čiăng ôh sa čô srăng rai luč, ƀiădah čiăng kơ jih jang srăng truh kơ klei kmhal kơ klei soh. 10 Ƀiădah Hruê Khua Yang srăng truh msĕ si sa čô knĕ, hlăk anăn phung adiê srăng êgao tuč hŏng ênai ktang, leh anăn mnơ̆ng hlăm adiê pui srăng ƀơ̆ng tơl lik, leh anăn lăn ala wăt mnơ̆ng hlăm ñu pui srăng ƀơ̆ng jih.
11Kyuadah jih jang mnơ̆ng anăn srăng rai luč, snăn jing djŏ kơ klei hdĭp diih dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă doh jăk leh anăn thâo mpŭ kơ Aê Diê, 12êjai dôk guôn leh anăn mă bruă čiăng bi djăl truh Hruê Aê Diê? Kyuadah hruê anăn pui srăng ƀơ̆ng adiê tơl rai jih, leh anăn jih jang mnơ̆ng srăng lik. 13 Ƀiădah tui si klei Ñu ƀuăn, drei dôk guôn phung adiê mrâo leh anăn lăn ala mrâo, tinăn mâo klei kpă ênô.
14Snăn, Ơ phung kâo khăp, kyuadah diih dôk guôn klei anăn, brei diih hur har čiăng kơ Ñu ƀuh diih dôk êđăp ênang, amâo mâo klei čhŏ amâodah klei dưi ƀuah diih ôh. 15Brei diih yap klei Khua Yang drei gĭr jing klei bi mtlaih diih. Msĕ snăn mơh pô drei khăp, ayŏng drei Y-Pôl, čih leh kơ diih tui si klei thâo mĭn Aê Diê brei leh kơ ñu. 16Hlăm jih jang hră ñu čih, ñu blŭ leh kơ klei anăn. Hlăm hră anăn mâo đa đa klei čih dleh thâo săng, phung mluk leh anăn phung awăt klei mĭn mblang soh, msĕ si diñu ngă kơ klei čih mkăn, jing klei bi luč diñu pô. 17Snăn, Ơ phung kâo khăp, kyuadah diih thâo leh klei anăn êlâo, răng bĕ huĭdah phung soh srăng atăt diih klah đuĕ hlăm klei diñu čhuai, leh anăn diih luč klei kjăp diih. 18Ƀiădah brei diih hriê kơ prŏng hlăm klei pap leh anăn klei thâo kral Khua Yang Pô Bi Mtlaih drei Yêsu Krist. Kơ Ñu yơh brei klei guh kơang ară anei hlŏng kơ ênuk hlŏng lar. Amen.