10

Vua Am-môn

1Sau đó, vua Am-môn qua đời. Hoàng tử Ha-nun lên ngôi kế vị. 2Đa-vít quyết định tỏ tình thân thiện với Ha-nun vì Na-hách, cha Ha-nun đã tiếp đãi với Đa-vít: Vua sai sứ thần đi chia buồn, nhưng khi sứ đến Am-môn, 3các quan trong nước này tâu vói Ha-nun: "Không phải vì tôn trọng vua cha mà Đa-vít sai sứ đến chia buồn đâu, nhưng họ đến để do thám thành lũy, đợi ngày tấn công đấy." 4Nghe thế, Ha-nun bắt các sứ thần đem cạo nửa bộ râu, cắt áo dài họ cụt đến mông, rồi thả về. 5Biết tin, Đa-vít sai người đi bảo các sứ thần tạm ở lại Giê-ri-cô, chờ râu mọc ra đều rồi sẽ về, vì họ hổ thẹn lắm.
6Khi người Am-môn ý thức được việc chọc giận Đa-vít đã tác hại thế nào, họ mướn 20.000 bộ binh Sy-ri ở Bết-rê-hốp và Xô-ba, 1.000 quân của Ma-a-ca, và 12.000 quân ở Tóp. 7Được tin này, Đa-vít sai Giô-áp thống lãnh đại quân gồm toàn dũng sĩ đi cự địch. 8Người Am-môn kéo ra dàn quân tại cổng thành; còn người Sy-ri (ở Xô-ba và Re-hốp), người Tóp và người Ma-a-ca dàn quân riêng rẽ ngoài đồng. 9Khi thấy phải nghênh địch cả hai mặt, Giô-áp chọn một số quân ưu tú của Y-sơ-ra-ên, dàn trận chống người Sy-ri, và 10giao hết quân còn lại cho em mình là A-bi-sai để đối phó với người Am-môn. 11Ông căn dặn: "Nếu thấy quân Sy-ri thắng thế, em phải giúp anh; còn nếu quân Am-môn thắng thế, anh sẽ tiếp tay em. 12Can đảm lên, ta vì thành trì của Thượng Đế và vì dân tộc mà dốc chí nam nhi. Xin Chúa thực hiện ý Ngài.”
13Giô-áp dẫn cánh quân mình tấn công người Sy-ri, địch thua chạy. 14Thấy quân Sy-ri chạy trốn, người Am-môn cũng bỏ chạy vào thành. Giô-áp rút quân về Giê-ru-sa-lem.
15,16Sau khi bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại, người Sy-ri thu thập toàn lực kéo đến Hê-lam, hợp với đạo quân Ha-đa-đê-xe vừa chiêu tập ở bên kia sông Phát-giang. Lực lượng này đặt dưới quyền điều khiển của Sô-bác, chỉ huy trưởng quân đội Ha-đa-đê-xe.
17Nhận được tin này, Đa-vít thu thập toàn lực, vượt sông Giô-đan, kéo đến Hê-lam. Quân Sy-ri dàn trận nghênh chiến, 18nhưng bị Y-sơ-ra-ên đánh bại phải bỏ chạy. Đa-vít tiêu hủy bảy trăm cỗ xe, giết 40.000 kỵ binh Sy-ri. Tướng chỉ huy địch là Sô-bác tử trận. 19Tất cả các chư hầu của Ha-đa-đê-xe thấy Y-sơ-ra-ên chiến thắng, liền cầu hòa, và chịu phải phục dịch Đa-vít. Vậy người Sy-ri không còn giúp người Am-môn nữa.