11

Tâm Lơh Đah Phung Amôn

1Lăp năm mhe, rnôk phung hađăch vay hăn tâm lơh, Y-David prơh hăn Y-Jôap ndrel oh mon păng jêh ri lĕ rngôch phung tahan Israel. Khân păng lơh rai phung Amôn jêh ri nchueng lơh ƀon Raba. Ƀiălah Y-David hôm gŭ ta ƀon Yêrusalem.

Y-David Jêh Ri H'Batsêba

2Geh nau tât kêng nar vet, tơlah Y-David dâk tă sưng bêch, hăn pâl kalơ chor ntŭk ngih hađăch, n'gơr saơ du huê bu ur dôl gŭ ŭm; bu ur nây ueh ngăn. 3Y-David prơh bu hăn ôp bu ur nây mbu moh, pôri bu mbơh lah: "Nây jêng H'Batsêba, kon bu ur Y-Êliam, ur Y-Uri, bunuyh Hitit." 4Y-David prơh bunuyh hăn sŏk bu ur nây văch tât. Păng văch tât ngih hađăch jêh ri hađăch bêch n'hanh păng. (Jêh ta nây ôbăl ƀư ăn kloh nau ƀơ̆ păng nơm), jêh ri mơ păng sĭt ngih vâl. 5Bu ur aơ ntreo, prơh bunuyh hăn nkoch ma Y-David, lah: Gâp ntreo jêh.
6Pônây Y-David prơh bu hăn ntuh nau ma ma Y-Jôap, "Prơh hom Y-Uri, bunuyh Hitit, văch tât ma gâp. Pônây, Y-Jôap prơh Y-Uri hăn tât ma Y-David. 7Tơlah Y-Uri lĕ tât jêh ma Y-David păng ôp ma ôbăl mâm nau tât ma Y-Jôap, jêh ri mâm nau tât ma phung ƀon lan đăp mpăn lĕ, jêh ri nđâp nau tâm lơh mâm jêng. 8Pônây, Hađăch David lah ma Y-Uri pô aơ: "Hăn hom ma ngih may jêh ri rao lơi jâng may." Jêh nây, Y-Uri du luh bơh ngih hađăch, geh du huê bunuyh djôt leo ndrel păng ndơ sa ma ngih hađăch tĭng pakơi. 9Ƀiălah Y-Uri mâu sĭt ma ngih păng nơm, bêch hêng ta mpông pêr ndrel ma phung oh mon hađăch. 10Bu nkoch nau nây ma Y-David jêh ri lah: "Y-Uri mâu hăn trŭnh sĭt ôh ma ngih vâl păng nơm." Y-David lah ma Y-Uri, "May mâu ŭch hăn sĭt hĕ? Moh nau dĭng may mâu sĭt ma ngih may nơm?" 11Y-Uri plơ̆ lah ma Y-David, "Hip nau tâm rnglăp, phung Israel, jêh ri phung Yuda gŭ tâm ndưp; kôranh gâp Y-Jôap jêh ri phung oh mon kôranh gâp gŭ njơh tâm bri; bi gâp nkhơng ma lăp tâm ngih gâp gay ŭch nhêt sa, jêh ri bêch ndrel ma ur gâp lĕ? Tĭng nâm may gŭ rêh jêh ri huêng may gŭ rêh dơi ton, gâp mâu mra ƀư nau nây ôh." 12Y-David lah ma Y-Uri. Gŭ hom ta aơ nar aơ tâm lĕ, jêh nây ôi taơ gâp mra prơh may hăn. Pô nây, Y-Uri gŭ ta ƀon Yêrusalem nar nây jêh ri nar ôi taơ. 13Pônây, Y-David jă ôbăl sông sa jêh ri nhhêt ndrel ma păng, kŏ tât păng nhŭl ndrănh; ƀiălah tât kêng măng Y-Uri hăn bêch kalơ sưng păng ndrel phung oh mon kôranh, păng mâu ŭch sĭt ôh ma ngih păng.
14Kêng ơm ôi taơ, Y-David chih njuăl sămƀŭt ma Y-Jôap, jêh ri njuăl ta ti Y-Uri nơm ro. 15Păng chih pô aơ: Dơm hom Y-Uri mbơr lor panăp, ntŭk tâm lơh katang lơn, jêh nây rŭch hom pakơi ngai đah păng, gay ăn bu lơh păng jêh ri păng khĭt." 16Dôl Y-Jôap nchueng ƀon, păng dơm Y-Uri ta ntŭk hŏ gĭt jêh ntŭk geh phung tahan janh katang phung rlăng kêng tra păng. 17Phung tă bơh ƀon du luh tâm lơh đah Y-Jôap, geh ƀaƀă phung oh mon Y-David chôt khĭt jêh Y-Uri bunuyh Hiti, lĕ khĭt đŏng. 18Jêh ri Y-Jôap prơh bunuyh mbơh nau hăn tât ma Y-David gay nkoch ăn păng gĭt ntơm saơm tât lôch nau tâm lơh nây. 19Jêh ri păng ntĭnh ma bunuyh ntuh nau, "Tơlah may hŏ nkoch jêh ma hađăch lĕ ntĭl nau tât ta ntŭk tâm lơh, 20tơlah hađăch ji nuih lah ma may, 'Moh nau khân may hăn dăch ir ŭch nchueng lơh ƀon? Khân may mâu gĭt hĕ bu gŭ ta kalơ mpêr ƀon prêh pănh ntâng ma hăr? 21Kăl e mbu nkhĭt Y-Amalek, kon bu klâu Y-Jêrubêset? Mâu hĕ di du huê buur gŭ ta kalơ mpêr ƀon prêh ri păng khĭt ta ƀon Thêbes?' Mâm ƀư khân may hăn dăch ir ma mpêr?' Jêh ri ăn may lah 'Oh mon may Y-Uri bunuyh Hitit khĭt tâm ban lĕ.'"
22Pônây nơm mbơh hăn tât jêh ri nkoch ma Y-David lĕ nau Y-Jôap ntĭnh jêh ma păng. 23Nơm ntuh nau nkoch ma Y-David, "Saơm phung tahan nây katang lơn ma hên, du luh lơh hên tâm bri; ƀiălah hên rduh khân păng tât ta ntŭk lăp mpông pêr. 24Jêh ri phung djôt na pănh phung oh mon may tă bơh mpêr; ƀaƀă phung oh mon hađăch khĭt jêh, jêh ri oh mon may Y-Uri, bunuyh Hitit khĭt tâm ban lĕ." 25Y-David lah ma nơm mbơh, "Pô aơ nau may mra lah ma Y-Jôap, 'Lơi ăn nau aơ khan ma may nơm; đao, geh tơ̆ nkhĭt nơm aơ, geh tơ̆ nkhĭt nơm ri. Nsrôih nsram hom gay dơi lơh ƀon nây jêh ri ƀư rai păng. Bi may sŭk nsôr păng ăn nâp nau mĭn n'hao nuih păng."
26Tơlah ur Y-Uri gĭt jêh ma sai lĕ khĭt, pôri păng nhĭm vơl ma sai ôbăl. 27Tơlah nau nglâng ndrê (nglâng khĭt) rlau jêh, Y-David prơh bu hăn leo ôbăl ma ngih păng, jêh ri ôbăl jêng ur păng, jêh ri deh ăn păng du huê kon buklâu. Ƀiălah nau Y-David ƀư nây rngot ma Yêhôva.